ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数-, *数*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取器[かずとりき] (n ) Hand counter, Hand tally counter

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[数, shù, ㄕㄨˋ] count, number, several
Radical: Decomposition: 娄 (lóu ㄌㄡˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 231

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, / ] to count, #607 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, / ] number; figure; to count; to calculate; several, #607 [Add to Longdo]
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, / ] frequently; repeatedly, #607 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|据, #804 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
[shù liàng, ㄕㄨˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] amount; quantity, #1,285 [Add to Longdo]
[zhǐ shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ, / ] (numerical, statistical) index, #1,434 [Add to Longdo]
[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc), #1,510 [Add to Longdo]
[rén shù, ㄖㄣˊ ㄕㄨˋ, / ] number of people, #1,918 [Add to Longdo]
大多[dà duō shù, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] (great) majority, #2,309 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かず, kazu] (n) จำนวน
える[かぞえる, kazoeru] (vt) นับจำนวน
え年[かぞえどし, kazoedoshi] การนับอายุแบบจีน กล่าวคือ ตอนเกิดมาถือว่าเป็นหนึ่งขวบ
[すうがく, suugaku] คณิตศาสตร์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[すうかい, suukai] (n ) หลายครั้ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[かぞえる, kazoeru] Thai: นับ English: to count
[すう, suu] Thai: จำนวน English: number
[すう, suu] Thai: ตัวเลข English: figure
[すうにん, suunin] Thai: หลายคน English: several people

Japanese-English: EDICT Dictionary
[すう, suu] (n) number; amount; (P) [Add to Longdo]
[すう, suu] (pref) (1) several; a number of; (n) (2) number; numeral; figure; (3) destiny; fate; (4) law; (P) [Add to Longdo]
々(P);[かずかず, kazukazu] (n-adv,adj-no) (See 々・しばしば) many; numerous; various; large number of; (P) [Add to Longdo]
[かぞえ, kazoe] (n) (abbr) (See え年・かぞえどし) old manner of reckoning one's age, newborns being considered a year old, with everyone adding one year to their age at New Year's [Add to Longdo]
える(P);算える[かぞえる, kazoeru] (v1,vt) to count; to enumerate; (P) [Add to Longdo]
え違える[かぞえちがえる, kazoechigaeru] (v1) to miscount; to count wrongly (e.g. pages) [Add to Longdo]
え歌[かぞえうた, kazoeuta] (n) (1) counting song; (2) (See 六義・2) enumerative form (of waka) [Add to Longdo]
え込む[かぞえこむ, kazoekomu] (v5m) to number among [Add to Longdo]
え上げる[かぞえあげる, kazoeageru] (v1,vt) to count up; to enumerate [Add to Longdo]
え切れない[かぞえきれない, kazoekirenai] (adj-i) countless; incalculable [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.「おい、だまれ。口が多いぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]
One, three, and five are odd numbers.1、3、5は奇である。
One, three, and five are odd numbers.1.3そして5は奇です。
Count from 10 down to zero.10から0まで逆にえなさい。
Twelve is an even number.12は偶である。
Some people say thirteen is an unlucky number.13は不吉なであるという人がいる。
These were twice as many university applicants in 1992 as in 1982.1992年には、大学志願者のは1982年の2倍となった。
In the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.19世紀には移民のが急激に増大した。
Count from one to ten.1から10までえなさい。
Two, four, six, etc. are even numbers.2、4、6などは偶です。
The twenty-first century starts in just a few years.21世紀はほんの年で始まる。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて大人のクラスになった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too many.[JA] が多すぎる Halfway to a Donut (2014)
A tremendous, mysterious process was taking place in countless hearts.[CN] 无颗心中暗潮涌动,群情激昂 Battleship Potemkin (1925)
"I'm afraid they have us greatly outnumbered."[CN] 恐怕他们人比我们多太多 The General (1926)
- With math.[CN] - 学 Here Comes the Boom (2012)
Oh, it's great. Convincing. Mathematical deduction.[JA] すばらしく説得力がある 学の演繹法だ And Then There Were None (1945)
Most of them gathered by the turret.[CN] 他们中的大多人聚集到炮台旁 Battleship Potemkin (1925)
The numbers.[CN] 这些 Two of a Kind (2013)
A few minutes later, he had nothing more to worry about.[JA] 分後には何の心配も なくなりました And Then There Were None (1945)
Like a white-winged flock, boats flew to the battleship.[CN] 无只小船如同羽翼纯白的鸟群般涌向战舰 Battleship Potemkin (1925)
Dozens.[JA] 十件 Before I Go to Sleep (2014)
"Count it."[CN]  The Circus (1928)
- On three.[CN] 三下 A Series of Unfortunate Events (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[すう, suu] number [Add to Longdo]
える[かぞえる, kazoeru] to count, to enumerate [Add to Longdo]
に入れる[かずにいれる, kazuniireru] to count, to include in the number [Add to Longdo]
学モデル[すうがくモデル, suugaku moderu] mathematic model [Add to Longdo]
学関[すうがくかんすう, suugakukansuu] mathematical function [Add to Longdo]
学的[すうじてき, suujiteki] mathematical [Add to Longdo]
学的モデル化[すうがくてきモデルか, suugakuteki moderu ka] mathematic modelling [Add to Longdo]
学的帰納法[すうがくてききのうほう, suugakutekikinouhou] mathematical induction [Add to Longdo]
[すうじ, suuji] digit, numeric character [Add to Longdo]
字ORアドレス[すうじORアドレス, suuji OR adoresu] numeric OR address [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かず, kazu] Zahl [Add to Longdo]
える[かぞえる, kazoeru] zaehlen [Add to Longdo]
億年[すうおくねん, suuokunen] viele_Millionen_Jahre [Add to Longdo]
多く[かずおおく, kazuooku] viel, viele, grosse_Anzahl [Add to Longdo]
[すうじ, suuji] Zahl, Ziffer [Add to Longdo]
[すうがく, suugaku] Mathematik [Add to Longdo]
[じゅず, juzu] Rosenkranz [Add to Longdo]
[すうびょう, suubyou] einige_Sekunden [Add to Longdo]
[すうせき, suuseki] mehrere (Schiffe) [Add to Longdo]
隻の船[すうせきのふね, suusekinofune] mehrere_Schiffe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top