ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gas station

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gas station-, *gas station*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gas station[N] ปั๊มน้ำมัน, See also: สถานีเติมน้ำมัน, Syn. petrol station

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gas stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gas station is closed, ma'am.ที่สถานีบริการน้ำมัน ปิด แหม่ม I Spit on Your Grave (1978)
Hey, first thing, you come into the gas station and you expose your damn sexy legs to me,เฮ้ , สิ่งแรกที่ คุณ เข้ามาใน ปั๊มน้ำมัน และคุณ เปิดเผย ขา เซ็กซี่ แช่ง ของคุณ กับฉัน I Spit on Your Grave (1978)
The reason he got locked in the slam in the first place... was for sticking up a gas station to cover you guys.เหตุผลแรกที่ทำให้เขาไปอยู่ในคุก เป็นเพราะว่าเขาปล้นปั๊มน้ำมันเพื่อจ่ายหนี้พวกคุณ The Blues Brothers (1980)
As a matter of fact, he stole an army truck and blew up a gas station on the other side of town.เป็นเรื่องจริง เขาขโมยรถบรรทุกทหาร และระเบิดขึ้นปั๊มน้ำมันในด้านอื่นๆของเมือง First Blood (1982)
A sick guy, but a lovely guy. You know you're at The Gas Station?น่ารักมาก บ้าแต่ก็น่ารัก Punchline (1988)
Let's give her a nice big Gas Station welcome. Ladies and gentlemen, Ms. Lilah Krytsick.แก๊สสเตชั่นขอต้อนรับ ไลล่าห์ คริตสิค Punchline (1988)
The club: The Gas Station.ที่คลับ ที่แก๊สสเตชั่น Punchline (1988)
The Gas Station. Thank you....ให้เธอโทรหาผม ที่แก๊สสเตชั่น ขอบคุณ Punchline (1988)
Do you know, did she plan to come down to The Gas Station tonight?เธอมีแผนจะมา ที่แก๊สสเตชั่นรึเปล่า Punchline (1988)
Ladies and gentlemen, this is a big night here at The Gas Station.นี่เป็นคืนพิเศษของเรา ที่แก๊สสเตชั่น Punchline (1988)
Welcome to contest night at The Gas Station.ขอต้อนรับสู่คืนการแข่งขัน ที่แก๊สสเตชั่น Punchline (1988)
Bars, liquor stores, gas stations; you get your head blown off sticking' up one of them.บาร์ร้านสุรา สถานีบริการน้ำมัน; คุณจะได้รับหัวของคุณพัดออกจาก stickin 'ขึ้นหนึ่งของพวกเขา Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gas stationA gas station is one kilometer ahead.
gas stationHow far is the next gas station?
gas stationHow many miles is it to the next gas station?
gas stationIs there a gas station around here?
gas stationLet's find a gas station; we've run out of fuel.
gas stationLet's stop at the next gas station.
gas stationMy brother is working at a gas station.
gas stationTurning to the left, you will find the gas station.
gas stationWe need to fill up at the next gas station.
gas stationWe need to look for a gas station because this car will soon run out of gas.
gas stationWhere the nearest gas station around here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั๊ม[N] gas station, See also: petrol station, Syn. ปั๊มน้ำมัน, Example: ที่จังหวัดหนึ่งรถยนต์อาตมาไปจอดเติมน้ำมันที่ปั๊ม เด็กปั๊มจำอาตมาได้พากันมาห้อมล้อมขอลายเซ็น, Count unit: ปั๊ม, แห่ง
ปั้มน้ำมัน[N] petrol station, See also: gas station, filling station, service station

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั๊มน้ำมัน[n. exp.] (pam nāmman) EN: gas station   FR: pompe à essence [f] ; poste d'essence [m] ; station-service [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
加油站[jiā yóu zhàn, ㄐㄧㄚ ㄧㄡˊ ㄓㄢˋ, ] gas station, #9,776 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスステーション[, gasusute-shon] (n) gas station [Add to Longdo]
ガソリンスタンド[, gasorinsutando] (n) gas station (wasei [Add to Longdo]
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Service station \Serv"ice station\
   a business where automobiles may be serviced and repaired,
   usually also having a gasoline vending apparatus, in which
   case it is also called a {gas station} or {gasoline station}.
   Facilities for repair of automobiles but without a gasoline
   dispensing function are commonly called {repair shops}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gas station
   n 1: a service station that sells gasoline [syn: {gasoline
      station}, {gas station}, {filling station}, {petrol
      station}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top