ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เหี้ยน

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เหี้ยน-, *เหี้ยน*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เหี้ยน[เหี่ยน] (adj ) สั้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหี้ยน[V] cut (the hair) short, See also: (raze) to the ground, be used up, be run out, have spent all, have nothing left, be ruined, Syn. เตียน, เหี้ยนเตียน, Example: ช่างตัดผมตัดผมของเขาจนผมเขาเหี้ยน, Thai definition: กร่อนไปเกือบหมด, ตัดไปหมด, ไม่เหลือ
เหี้ยน[ADV] all gone, See also: without nothing left, Syn. หมด, สิ้น, เตียน, เหี้ยนเตียน, Example: ป่าไผ่ที่อยู่ริมโขงเวลานี้ถูกตัดเหี้ยนไปเกือบหมด, Thai definition: อย่างกร่อนไปเกือบหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหี้ยนก. กร่อนไปเกือบหมดหรือหมด, ตัดหมด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That spick.-ไอ้เหี้ยนั่น Day of the Dead (1985)
The yellow son of a bitch. It's his fault this happened. It's his yellow fuckin' fault.เป็นความผิดของไอ้เหี้ยนี่คนเดียว Day of the Dead (1985)
We just lost two men 'cause of this motherfucker.เราเสียคนไป 2 เพราะไอ้เหี้ยนี่ Day of the Dead (1985)
The spick's been bit, Captain. We gotta blast him.ไอ้เหี้ยนั่นโดนกัด ผู้กอง เราต้องกำจัดมัน Day of the Dead (1985)
It's that fuckin' spick that did this!-ไอ้เหี้ยนั่นทำแน่! Day of the Dead (1985)
Fuck him!ไอ้เหี้ยนี่! Night of the Living Dead (1990)
Do you believe this prick?นายเชื่อไอเหี้ยนี่ไหม? Goodfellas (1990)
Do you believe this prick?เชื่อไอเหี้ยนี่ไหม? Goodfellas (1990)
This prick last week asked me to christen his kid.เมื่ออาทิตย์ก่อน ไอเหี้ยนี่ขอให้ฉันตั้งชื่อลูกมัน Goodfellas (1990)
I fucked kids like that in the can. In the ass.กูหยามไอเด็กเหี้ยนั่น หมดท่าเลย Goodfellas (1990)
- He sure creamed them all in the end. - Heh, heh, heh.ตอนจบเขาปราบเหล่าร้ายซะเหี้ยน The Bodyguard (1992)
Still not getting it.ไอ้เหี้ยนี่แม่งบ้าแน่ๆ กูว่า Fight Club (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top