ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

situation

S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situation-, *situation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
situation(n) สถานการณ์, See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, Syn. condition, state, affairs, position, place

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์, เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place, condition

English-Thai: Nontri Dictionary
situation(n) สถานการณ์, สถานะ, ตำแหน่ง, การงาน, เงื่อนไข, สถานที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation comedyละครหรรษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation indexดัชนีสถานที่ตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้ Jaws (1975)
Your Excellency, doesn't this situation suggest anything to you?คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , ไม่มี this situation ไม่ทำแนะนำทุกๆสิ่งให้คุณหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
The money's fine. The situation is unacceptable.เงินก็ดี แต่สถานการณ์รับไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Are you tellin' me that 200 men against your boy is a no win situation for us?คุณจะบอกผมว่า 200 คนต่อเด็กผู้ชายของคุณเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชนะ First Blood (1982)
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล 2010: The Year We Make Contact (1984)
The situation has changed.สถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're in a desperate situation here. We need each other.เราอยู่ในภาวะคับขัน เราต้องการซึ่งกันและกัน.. Day of the Dead (1985)
Now, come on. I mean, really, it's a difficult situation for men, it really is.เป็นสถานการณ์ที่ยากของผู้ชายน่ะ Punchline (1988)
I hope you understand how serious this situation is.เธอควรจะรู้ว่า นี่เป็นความผิดขั้นอุกฤษฏ์ Casualties of War (1989)
Our situation has not improved.สถานการณ์ของเรา ไม่ดีขึ้น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I'll look the situation over.จะไปดูสถานการณ์ก่อน The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
situationAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
situationA child could not have understood the situation.
situationAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
situationA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
situationAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
situationBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
situationCan you describe the situation you were in?
situationChris is in a risky situation in science class.
situationComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
situationDiscover a way around the situation.
situationDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
situationDon't rush into the situation until you have all the details; hold your horses until you know where you are going.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาวการณ์(n) situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai Definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
สถานการณ์(n) situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count Unit: สถานการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
ที่นั่ง(n) situation, See also: condition, status, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, Example: ตอนนี้เขาตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
ภาวะการณ์(n) situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai Definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชินปาก[chin pāk] (v, exp) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
เหตุฉุกเฉิน[hēt chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: situation critique [ f ]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์ของโลก[hētkān khøng lōk] (n, exp) EN: the international situation  FR: la situation internationale [ f ]
เหตุการณ์[jāk hētkān] (x) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
กาลเทศะ[kālathēsa] (n) EN: occasion ; opportune moment ; situation
การณ์[kān] (n) EN: event ; circumstances ; situation ; cause  FR: évènement [ m ] ; circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; fondement [ m ] ; cause [ m ] ; raison [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SITUATION S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N
SITUATIONS S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z
SITUATION'S S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z
SITUATIONAL S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
situation (n) sˌɪtʃuˈɛɪʃən (s i2 ch u ei1 sh @ n)
situations (n) sˌɪtʃuˈɛɪʃənz (s i2 ch u ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局势[jú shì, ㄐㄩˊ ㄕˋ, / ] situation; state (of affairs) #4,888 [Add to Longdo]
场合[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ, / ] situation; occasion #6,134 [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; existing state of affairs #15,273 [Add to Longdo]
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, ] situation; atmosphere #15,562 [Add to Longdo]
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ, / ] situation; circumstance #19,299 [Add to Longdo]
势态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ, / ] situation; state #53,682 [Add to Longdo]
情状[qíng zhuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, / ] situation; circumstances #56,117 [Add to Longdo]
情境模型[qíng jìng mó xíng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] situational model [Add to Longdo]
选情[xuǎn qíng, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] situation of election [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] TH: สภาวการณ์  EN: situation
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สถานการณ์  EN: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
situationsgerecht(adv) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lage { f }; Situation { f } | Lagen { pl }; Situationen { pl } | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lagedarstellung { f }situation report [Add to Longdo]
Situation { f } | Situationen { pl } | der Ernst der Situationsituation | situations | the gravity of the situation [Add to Longdo]
Situationskomik { f } | Situationskomiken { pl }slapstick; comedy derived from a situaton | slapsticks [Add to Longdo]
Verkehrslage { f }situation on the roads [Add to Longdo]
situationsbezogensituational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] (n-adv, n) case; situation; (P) #71 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
位置(P);位地[いち, ichi] (n, vs) place; situation; position; location; (P) #518 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] (n) standpoint; position; situation; (P) #2,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Situation \Sit`u*a"tion\, n. [LL. situatio: cf. F. situation.]
   1. Manner in which an object is placed; location, esp. as
    related to something else; position; locality site; as, a
    house in a pleasant situation.
    [1913 Webster]
 
   2. Position, as regards the conditions and circumstances of
    the case.
    [1913 Webster]
 
       A situation of the greatest ease and tranquillity.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. Relative position; circumstances; temporary state or
    relation at a moment of action which excites interest, as
    of persons in a dramatic scene.
    [1913 Webster]
 
       There's situation for you! there's an heroic group!
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent position or employment; place; office; as, a
    situation in a store; a situation under government.
    [1913 Webster]
 
   Syn: State; position; seat; site; station; post; place;
     office; condition; case; plight. See {State}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 situation
   n 1: the general state of things; the combination of
      circumstances at a given time; "the present international
      situation is dangerous"; "wondered how such a state of
      affairs had come about"; "eternal truths will be neither
      true nor eternal unless they have fresh meaning for every
      new social situation"- Franklin D.Roosevelt [syn:
      {situation}, {state of affairs}]
   2: a condition or position in which you find yourself; "the
     unpleasant situation (or position) of having to choose
     between two evils"; "found herself in a very fortunate
     situation" [syn: {situation}, {position}]
   3: a complex or critical or unusual difficulty; "the dangerous
     situation developed suddenly"; "that's quite a situation";
     "no human situation is simple"
   4: physical position in relation to the surroundings; "the sites
     are determined by highly specific sequences of nucleotides"
     [syn: {site}, {situation}]
   5: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 situation /sityasjɔ̃/ 
  circumstances; condition; situation

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 situation
  circumstances; condition; situation

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Situation /ziːtuːatsiːoːn/ 
  situation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top