ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

situation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situation-, *situation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
situation(n) สถานการณ์, See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, Syn. condition, state, affairs, position, place

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์, เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place, condition

English-Thai: Nontri Dictionary
situation(n) สถานการณ์, สถานะ, ตำแหน่ง, การงาน, เงื่อนไข, สถานที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation comedyละครหรรษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation indexดัชนีสถานที่ตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll look the situation over.จะไปดูสถานการณ์ก่อน The Bodyguard (1992)
Hostage situation at Sir Sav-a-lot involving a woman and two children.มีคนจับตัวหญิง 1 เด็ก 2 เป็นตัวประกันที่เซฟลอท Jumanji (1995)
You do anything stupid and this situation could get big in a hurry.คุณกำลังทำเรื่องโง่ๆ แล้วสถานการณ์ก็ กำลังลุกลามใหญ่โตขึ้น Squeeze (1993)
Sort of a guest host situation.เป็นแค่สถานการณ์การฝังตัวเท่านั้น Junior (1994)
We didn't have the time to get to know one another when you first came here... but I want you to know I'm not the kind of woman who'd let down a child... whatever her situation, whatever her mistake.เราไม่มีเวลาที่จะไปรู้ว่าใครเป็นยังไง เมื่อเธอมาที่นี่ครั้งแรก... แต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่า ฉันไม่ใช่คนที่จะไม่ดูแลเด็ก... ไม่ว่าเรื่องของเธอจะเป็นอย่างไร ไม่ว่าเธอจะทำความผิดพลาดอะไรมา Léon: The Professional (1994)
I don't want to either. But they'll probably put us in a situation where it's us or them.ฉันไม่ต้องการที่จะ แต่พวกเขาอาจจะทำให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นเราหรือพวกเขา Pulp Fiction (1994)
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ... Pulp Fiction (1994)
We gotta be real fuckin' delicate with this Jimmie situation.เราต้องเป็น fuckin จริง 'ที่ละเอียดอ่อนกับสถานการณ์จิมมี่ Pulp Fiction (1994)
It's shit like this that's gonna bring this situation to a head, man!มันอึเช่นนี้ที่จะนำสถานการณ์นี้ไปที่หัวของผู้ชายคนหนึ่ง! Pulp Fiction (1994)
You got to appreciate what an explosive element... this Bonnie situation is.คุณได้ชื่นชมสิ่งที่เป็นองค์ประกอบระเบิด ... นี้สถานการณ์บอนนี่เป็น Pulp Fiction (1994)
Well, that seems to be the situation.ดีที่ดูเหมือนว่าจะมีสถานการณ์ Pulp Fiction (1994)
Now... here's the situation.ตอนนี้ ... นี่เป็นสถานการณ์ Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
situationAccording to this magazine, the economic situation in Japan is getting worse year by year.
situationA child could not have understood the situation.
situationAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
situationA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
situationAs the situation is delicate, you should be careful of what you say.
situationBob Johnson tried to make people realize the seriousness of the situation in Africa.
situationCan you describe the situation you were in?
situationChris is in a risky situation in science class.
situationComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
situationDiscover a way around the situation.
situationDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
situationDon't rush into the situation until you have all the details; hold your horses until you know where you are going.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาวการณ์(n) situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai Definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
สถานการณ์(n) situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count Unit: สถานการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
ที่นั่ง(n) situation, See also: condition, status, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, Example: ตอนนี้เขาตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
ภาวะการณ์(n) situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai Definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[apjon] (v) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up  FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชินปาก[chin pāk] (v, exp) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
เหตุฉุกเฉิน[hēt chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: situation critique [ f ]
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์ของโลก[hētkān khøng lōk] (n, exp) EN: the international situation  FR: la situation internationale [ f ]
เหตุการณ์[jāk hētkān] (x) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
กาลเทศะ[kālathēsa] (n) EN: occasion ; opportune moment ; situation
การณ์[kān] (n) EN: event ; circumstances ; situation ; cause  FR: évènement [ m ] ; circonstance [ f ] ; situation [ f ] ; fondement [ m ] ; cause [ m ] ; raison [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
situation
situations
situation's
situational

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
situation
situations

WordNet (3.0)
situation(n) the general state of things; the combination of circumstances at a given time; ; ; - Franklin D.Roosevelt, Syn. state of affairs
situation(n) a condition or position in which you find yourself, Syn. position
situation(n) a complex or critical or unusual difficulty
position(n) a job in an organization, Syn. spot, situation, post, office, billet, place, berth
site(n) physical position in relation to the surroundings, Syn. situation

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Situation

n. [ LL. situatio: cf. F. situation. ] 1. Manner in which an object is placed; location, esp. as related to something else; position; locality site; as, a house in a pleasant situation. [ 1913 Webster ]

2. Position, as regards the conditions and circumstances of the case. [ 1913 Webster ]

A situation of the greatest ease and tranquillity. Rogers. [ 1913 Webster ]

3. Relative position; circumstances; temporary state or relation at a moment of action which excites interest, as of persons in a dramatic scene. [ 1913 Webster ]

There's situation for you! there's an heroic group! Sheridan. [ 1913 Webster ]

4. Permanent position or employment; place; office; as, a situation in a store; a situation under government. [ 1913 Webster ]

Syn. -- State; position; seat; site; station; post; place; office; condition; case; plight. See State. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局势[jú shì, ㄐㄩˊ ㄕˋ,   /  ] situation; state (of affairs) #4,888 [Add to Longdo]
场合[chǎng hé, ㄔㄤˇ ㄏㄜˊ,   /  ] situation; occasion #6,134 [Add to Longdo]
事态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ,   /  ] situation; existing state of affairs #15,273 [Add to Longdo]
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ,  ] situation; atmosphere #15,562 [Add to Longdo]
情势[qíng shì, ㄑㄧㄥˊ ㄕˋ,   /  ] situation; circumstance #19,299 [Add to Longdo]
势态[shì tài, ㄕˋ ㄊㄞˋ,   /  ] situation; state #53,682 [Add to Longdo]
情状[qíng zhuàng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ,   /  ] situation; circumstances #56,117 [Add to Longdo]
情境模型[qíng jìng mó xíng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ,    ] situational model [Add to Longdo]
选情[xuǎn qíng, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄧㄥˊ,   /  ] situation of election [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] TH: สภาวการณ์  EN: situation
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สถานการณ์  EN: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
situationsgerecht(adv) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lage { f }; Situation { f } | Lagen { pl }; Situationen { pl } | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lagedarstellung { f }situation report [Add to Longdo]
Situation { f } | Situationen { pl } | der Ernst der Situationsituation | situations | the gravity of the situation [Add to Longdo]
Situationskomik { f } | Situationskomiken { pl }slapstick; comedy derived from a situaton | slapsticks [Add to Longdo]
Verkehrslage { f }situation on the roads [Add to Longdo]
situationsbezogensituational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
場合[ばあい, baai] (n-adv, n) case; situation; (P) #71 [Add to Longdo]
[つぼね, tsubone] (n, n-suf) (1) channel (i.e. TV or radio); station; department; (2) affair; situation; (P) #177 [Add to Longdo]
[ば, ba] (n) (1) place; spot; space; (2) field; discipline; sphere; realm; (3) (See その場) occasion; situation; (4) scene (of a play, movie, etc.); (5) session (of the stock market); (6) area in which cards are laid out (in a card game); (7) { physics } field; (8) field (gestalt psychology); (P) #247 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
位置(P);位地[いち, ichi] (n, vs) place; situation; position; location; (P) #518 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
状況(P);情況[じょうきょう, joukyou] (n, adj-no) state of affairs (around you); situation; circumstances; (P) #869 [Add to Longdo]
[わけ, wake] (n) (uk) conclusion from reasoning, judgement or calculation based on something read or heard; reason; cause; meaning; circumstances; situation; (P) #921 [Add to Longdo]
立場[たちば, tachiba] (n) standpoint; position; situation; (P) #2,100 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top