Search result for

situation

(72 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -situation-, *situation*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
situation    [N] สถานการณ์, See also: สภาพ, สถานภาพ, ตำแหน่งที่ตั้ง, สถานที่ตั้ง, Syn. condition, state, affairs, position, place

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
situationสถานะ, สถานการณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation comedyละครหรรษา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation indexดัชนีสถานที่ตั้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
situation of dangerสถานะอันตราย, สถานการณ์อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Situation comedies (Television programs)ละครซิทคอม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
situationCan you describe the situation you were in?
situationYour detailed explanation of the situation has let me see the light.
situationYour analysis of the situation is accurate.
situationHow do you account for this situation?
situationThat country's economic situation changes from day to day.
situationWas that word appropriate in that situation?
situationEvery situation requires individual analysis.
situationMost funny stories are based on comic situations.
situationThe situation, I am sure, will be improved.
situationChris is in a risky situation in science class.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
situation(ซิช'ชุเอ'เชิน) n. สถานการณ์,เหตุการณ์น่าทึ่ง (ในบทละคร นวนิยาย), Syn. place,condition

English-Thai: Nontri Dictionary
situation(n) สถานการณ์,สถานะ,ตำแหน่ง,การงาน,เงื่อนไข,สถานที่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาวการณ์    [N] situation, See also: condition, Syn. เหตุการณ์, สถานการณ์, Example: ในสภาวการณ์ที่เลวร้าย ควรใช้วิจารณญาณให้รอบคอบยิ่งขึ้น, Thai definition: เหตุการณ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ
สถานการณ์    [N] situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count unit: สถานการณ์, Thai definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป
ที่นั่ง    [N] situation, See also: condition, status, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, Example: ตอนนี้เขาตกอยู่ในที่นั่งลำบาก
ภาวะการณ์    [N] situation, See also: event, profile, Syn. สภาพการณ์, Example: มนุษย์ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน, Thai definition: ความเป็นไปของสภาพนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation)   
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ōkāt) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity   FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
เหตุฉุกเฉิน[n. exp.] (hēt chukchoēn) EN: emergency   FR: situation critique [f]
เหตุการณ์[n.] (hētkān) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions   FR: événement [m] ; incident [m] ; affaire [f] ; situation [f] ; circonstance [f] ; phénonème [m]
เหตุการณ์ของโลก[n. exp.] (hētkān khøng lōk) EN: the international situation   FR: la situation internationale [f]
เหตุการณ์[X] (jāk hētkān) FR: en fonction des événements ; compte tenu de la situation
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
การณ์[n.] (kān) EN: event ; circumstances ; situation ; cause   FR: évènement [m] ; circonstance [f] ; situation [f] ; fondement [m] ; cause [m] ; raison [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SITUATION    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N
SITUATIONS    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z
SITUATION'S    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N Z
SITUATIONAL    S IH2 CH UW0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
situation    (n) (s i2 ch u ei1 sh @ n)
situations    (n) (s i2 ch u ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
風雲[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
状況[じょうきょう, joukyou] Thai: สถานการณ์ English: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrslage {f}situation on the roads [Add to Longdo]
Lagedarstellung {f}situation report [Add to Longdo]
Situation {f} | Situationen {pl} | der Ernst der Situationsituation | situations | the gravity of the situation [Add to Longdo]
Lage {f}; Situation {f} | Lagen {pl}; Situationen {pl} | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
KY[ケーワイ;ケイーワイ, ke-wai ; kei-wai] (n) (See 空気読めない) being unable to read the situation [Add to Longdo]
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
こうなると[, kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation [Add to Longdo]
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事态[shì tài, / ] situation; existing state of affairs [Add to Longdo]
势态[shì tài, / ] situation; state [Add to Longdo]
场合[chǎng hé, / ] situation; occasion [Add to Longdo]
局势[jú shì, / ] situation; state (of affairs) [Add to Longdo]
情势[qíng shì, / ] situation; circumstance [Add to Longdo]
情境[qíng jìng, ] situation; atmosphere [Add to Longdo]
情境模型[qíng jìng mó xíng, ] situational model [Add to Longdo]
情状[qíng zhuàng, / ] situation; circumstances [Add to Longdo]
选情[xuǎn qíng, / ] situation of election [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現在状態[げんざいじょうたい, genzaijoutai] current situation, current conditions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Situation \Sit`u*a"tion\, n. [LL. situatio: cf. F. situation.]
   1. Manner in which an object is placed; location, esp. as
    related to something else; position; locality site; as, a
    house in a pleasant situation.
    [1913 Webster]
 
   2. Position, as regards the conditions and circumstances of
    the case.
    [1913 Webster]
 
       A situation of the greatest ease and tranquillity.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. Relative position; circumstances; temporary state or
    relation at a moment of action which excites interest, as
    of persons in a dramatic scene.
    [1913 Webster]
 
       There's situation for you! there's an heroic group!
                          --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   4. Permanent position or employment; place; office; as, a
    situation in a store; a situation under government.
    [1913 Webster]
 
   Syn: State; position; seat; site; station; post; place;
     office; condition; case; plight. See {State}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 situation
   n 1: the general state of things; the combination of
      circumstances at a given time; "the present international
      situation is dangerous"; "wondered how such a state of
      affairs had come about"; "eternal truths will be neither
      true nor eternal unless they have fresh meaning for every
      new social situation"- Franklin D.Roosevelt [syn:
      {situation}, {state of affairs}]
   2: a condition or position in which you find yourself; "the
     unpleasant situation (or position) of having to choose
     between two evils"; "found herself in a very fortunate
     situation" [syn: {situation}, {position}]
   3: a complex or critical or unusual difficulty; "the dangerous
     situation developed suddenly"; "that's quite a situation";
     "no human situation is simple"
   4: physical position in relation to the surroundings; "the sites
     are determined by highly specific sequences of nucleotides"
     [syn: {site}, {situation}]
   5: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 situation [sityasjõ]
   circumstances; condition; situation
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 situation
   circumstances; condition; situation
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Situation [ziːtuːatsiːoːn] (n) , s.(f )
   situation
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top