ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

copy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -copy-, *copy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
copy(vt) ทำสำเนา, See also: ถ่ายสำเนา, พิมพ์สำเนา, คัดลอก, อัดสำเนา
copy(vt) ทำอย่างเดียวกัน, Syn. imitate, mimic
copy(vt) เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy(vi) เลียนแบบ, See also: ลอก, ลอกแบบ, ลอกเลียน
copy(n) สำเนา, See also: ฉบับสำเนา, เล่มคัดลอก, Syn. duplicate, facsimile
copy(n) หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)
copyboy(n) เด็กที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายหรือเอกสารในสำนักงานหนังสือพิมพ์
copycat(n) ผู้ที่เลียนแบบผู้อื่น
copycat(sl) คนชอบเลียนแบบคนอื่น
copyist(n) ผู้ที่ทำงานคัดลอกจากต้นฉบับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
copy(คอพ'พี) n. สำเนา, ฉบับสำเนา, 1เล่ม, 1ฉบับ, 1ชุด, เล่มตัวอย่าง vt., vi. คัดลอก, ลอกแบบ, เลียนแบบ, เอาอย่าง, อัดสำเนา, Syn. reproduce, imitate, Ant. prototype -Conf. facsimile
copy diskคัดลอกทั้งแผ่นเป็นคำสั่งในระบบวินโดว์ ที่สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งหมดในแผ่นต้นแบบ ไปลงในอีกแผ่นหนึ่งซึ่งต้องมีขนาดเท่าแผ่นต้นแบบทุกประการ การคัดลอกด้วยคำสั่งนี้ จะเลือกเฉพาะบางแฟ้มข้อมูลไม่ได้ นอกจากนั้น เมื่อคัดลอกมาแล้ว จะลบแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิมทิ้งไปให้ด้วย (เฉพาะแผ่นที่เก็บข้อมูลที่คัดลอกมาเท่านั้น)
copy protectionการป้องกันการคัดลอกหมายถึง วิธีการป้องกันไม่ให้ผู้ใดสามารถคัดลอกได้ ผู้เขียนโปรแกรมมักพยายามทำทุกวิถีทางที่จะกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด มาคัดลอกโปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลที่เขาสร้างขึ้นไว้ เช่นใช้อุปกรณ์ปิดกั้น หรือซ่อนแฟ้มข้อมูลบางแฟ้มไม่ให้มองเห็น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีกฎหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ออกมาแล้ว ผู้ที่จะคัดลอกก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องการคัดลอกนี้มากขึ้น
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
copycat(คอพ'พีแคท) n. ผู้เลียนแบบหรือผลงานของคนอื่น, คนเลี่ยนแบบอย่างหลับหูหลับตา
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ, ผู้คัดสำเนา, ผู้เลียนแบบ, เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier, photocopying machine
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น, กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก, เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
copyist(คอพ'พีอิสทฺ) n. ผู้ลอกแบบผู้อัดสำเนา, ผู้เลียนแบบ, Syn. transcriber
copyright(คอพ'พีไรทฺ) n. ลิขสิทธิ์. adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, See also: copyrightable adj. ดูcopyright copyrighter n. ดูcopyright

English-Thai: Nontri Dictionary
copy(n) ฉบับคัดลอก, ต้นฉบับ, สำเนา, การลอกเลียนแบบ, การก๊อบปี้
copy(vt) ลอกแบบ, เลียนแบบ, ถ่ายสำเนา, ถ่ายแบบ, คัดลอก, คัดสำเนา
copybook(n) สมุดลอกแบบ, สมุดคัดลายมือ
copyist(n) คนคัดสำเนา, คนลอกแบบ, ผู้เลียนแบบ
copyreader(n) คนตรวจสอบ, บรรณาธิการ, คนพิสูจน์อักษร
copyright(n) ลิขสิทธิ์
copyright(vt) สงวนลิขสิทธิ์
copywriter(n) คนเขียนต้นฉบับ, คนคิดคำโฆษณา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
copyสำเนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
copyรูปถ่ายแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copyสำเนา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copying pressเครื่องอัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
copyrightลิขสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
copyrightลิขสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Copyฉบับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copyก๊อบปี้ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Copyการเขียนตามแบบ, เขียนตามแบบ, ลอกแบบ [การแพทย์]
Copy slipบัตรร่าง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copy slipบัตรร่าง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Copy writersนักเขียนข้อความโฆษณา [TU Subject Heading]
Copying machinesเครื่องถ่ายเอกสาร [TU Subject Heading]
Copying processesการทำสำเนาเอกสาร [TU Subject Heading]
Copyrightลิขสิทธิ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Copyrightลิขสิทธิ์, Example: <p>ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 <p>ลิขสิทธิ์ หมายความว่า สิทธิแต่ผู้เดียวที่จะทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ทำขึ้น <p>ผู้สร้างสรรค์ หมายความว่า ผู้ทำหรือผู้ก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ <p>ลิขสิทธิ์ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง โดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่ผู้เดียว (Exclusive rights) ที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ที่ได้ทำขึ้น <p>งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ประกอบด้วยงานประเภทต่าง ๆ คือ <p>1. วรรณกรรม หมายความว่า งานนิพนธ์ที่ทำขึ้นทุกชนิด เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ ปาฐกถา เทศนา คำปราศรัย สุนทรพจน์ และให้หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย <p>2. นาฏกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว และให้หมายความรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย <p>3. ศิลปกรรม หมายความว่า งานอันมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม งานภาพถ่าย งานภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้าง ภาพร่าง งานศิลปประยุกต์ <p>4. ดนตรีกรรม หมายความว่า งานเกี่ยวกับเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงหรือขับร้อง ไม่ว่าจะมีทำนองและคำร้องหรือมีทำนองอย่างเดียว และให้หมายความรวมถึงโน้ตเพลงหรือแผนภูมิเพลงที่ได้แยก และเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว <p>5. โสตทัศนวัสดุ หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของภาพโดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะอย่างใด อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบงานนั้นด้วย ถ้ามี <p>6. ภาพยนตร์ หมายความว่า โสตทัศนวัสดุอันประกอบด้วยลำดับของภาพ ซึ่งสามารถนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์หรือสามารถบันทึกลงบนวัสดุอื่น เพื่อนำออกฉายต่อเนื่องได้อย่างภาพยนตร์ และให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์นั้นด้วย ถ้ามี <p>7. สิ่งบันทึกเสียง หมายความว่า งานอันประกอบด้วยลำดับของเสียงดนตรี เสียงการแสดง หรือเสียงอื่นใด โดยบันทึกลงในวัสดุไม่ว่าจะมีลักษณะใด ๆ อันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีกโดยใช้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการใช้วัสดุนั้น แต่ทั้งนี้ มิให้หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น <p>8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หมายความว่า งานที่นำออกสู่สาธารณชนโดยการแพร่เสียงทางวิทยุกระจายเสียง การแพร่เสียงและหรือภาพทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโดยวิธีอย่างอื่นอันคล้ายคลึงกัน <p>ทั้งนี้โดยทั่วไป ลิขสิทธิ์นี้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลา 50 ปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Copy that(slang) (ทางทหาร) รับทราบ, ได้ยิน, เข้าใจ มักใช้สื่อสารทางวิทยุ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We just made a perfect copy of Rock Ridge.เราก๊อปปี้ร็อคริดจ์ได้เหมือนเดี๊ยะ Blazing Saddles (1974)
Where'd he get a copy of the headpiece?เขาได้ก๊อปปี้ของหมวกเกราะจากที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
that was a Russian copy of a 1969 Timex digital.มันเป็นนาฬิกา Timex ดิจิตอล ของรัสเซีย ปี 1969 Spies Like Us (1985)
Now, I get a copy of your notes on combustible elements, right?ทีนี้ นายจะให้ฉันลอก รายงานเรื่องธาตุที่ติดไฟได้ ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Sorry. Could you copy that for me, please?ขอโทษ คุณสามารถคัดลอกที่ ให้ฉันได้ไหม? In the Name of the Father (1993)
- I need to see a copy of this statement.- - ฉันต้องการดูสำเน? In the Name of the Father (1993)
Look. All copy needs fine-tuning.ก๊อปปี้ทุกชิ้นต้องการเนื้อหาที่ดี The Joy Luck Club (1993)
The affidavit is at the embassy. I'll send you a copy in a couple of days.เอกสารอยู่ในแฟ้มที่สถานทูต อีก 2 วัน ผมจะส่งสำเนาให้คุณดู Ghost in the Shell (1995)
But you can copy yourself.แต่คุณก็สามารถคัดลอกตัวเองได้นี่. Ghost in the Shell (1995)
A copy is just an identical image.การคัดลอก ถือว่าเป็นอันเดียวกัน. Ghost in the Shell (1995)
Copy that, K-4 WLD. How's the weather down there in Florida?คัดลอกที่ เคสี่ ดับลยู เอล ดี สภาพ อากาศเป็นวิธีที่มีการลงในฟลอริด้า? Contact (1997)
There's a bad drive on 16. Copy that?มีไดรฟ์ที่ไม่ดีในวันที่ 16 คัดลอกที่? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
copyA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
copyA comparison of the case with white balance set to auto versus the case where white copy paper is used to preset it.
copyAfter a long wait in line, she was told she should get a certified copy of her birth certificate as identification.
copyAh, if you can dub it, can I ask for a copy as well?
copyCan you copy this for me?
copyCompare the copy with the original.
copyCopyright Problems in the Information Superhighway.
copyCopy this page in your notebook.
copyDon't be a copycat.
copyEnclosed is a copy of the bank transfer receipt.
copyEvery child needs someone to look up to and copy.
copyFirst, in order to get a feel for your favourite author's work, transcribe and copy in full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คัดสำเนา(v) copy, See also: transcribe, make a copy of, Example: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด, Thai Definition: คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ
ถ่ายสำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai Definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทำสำเนา(v) duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai Definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
สำเนา(n) copy, See also: clone, counterfeit, Ant. ต้นฉบับ, Count Unit: แผ่น, ฉบับ
บันทึกเทป(v) record, See also: copy, Syn. อัดเทป, Example: รายการของเขาถูกถอดออกจากผัง หลังจากบันทึกเทปไปแค่ 4 เทปเท่านั้น, Thai Definition: ทำการบันทึกสัญญาณภาพหรือเสียง, ทำให้เรื่องราวยังอยู่ ในรูปสัญญาณภาพหรือเสียง
คู่ฉบับ(n) duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. คัดลอก, ถ่าย, Example: แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก, Thai Definition: คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
สำเนา(n) copy, See also: duplicate, Example: ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง, Thai Definition: ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
เลียนแบบ(v) copy, See also: imitate, mimic, ape, emulate, mock, Syn. เอาอย่าง, Example: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้, Thai Definition: พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ
อัด(v) record, See also: copy, duplicate, Syn. อัดเสียง, Example: ค่ายเพลงติดต่อนักดนตรีไทยคณะที่มีฝีมือดีไปบรรเลงอัดแผ่นเสียงออกจำหน่าย, Thai Definition: บันทึกเสียงลงในแถบบันทึกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: record ; copy ; duplicate  FR: enregistrer
อัดสำเนา[atsamnao] (v) EN: photocopy ; run off ; Xerox  FR: photocopier ; dupliquer
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [ m ] ; exemplaire [ m ] ; copie [ f ] ; édition [ f ] ; numéro [ m ] ; version [ f ] ; volume [ m ]
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
จำลองแบบ[jamløng baēp] (v, exp) EN: reproduce ; copy  FR: reproduire
จด[jot] (v) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy  FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
การจำลอง[kān jamløng] (n) EN: duplication ; copying ; simulation  FR: reproduction [ f ] ; simulation [ f ]
การคุ้มครองลิขสิทธิ์[kān khumkhrøng likkhasit] (n, exp) EN: copyright protection
การละเมิดลิขสิทธิ์[kān lamoēt likkhasit] (n, exp) EN: infringement of copyright
การเลียนแบบ[kān līenbaēp] (n) EN: copying ; simulation ; emulation  FR: simulation [ f ] ; émulation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
copy
copycat
copying
copycats
copycode
copytele
copycodes
copyright
copywrite
copyreader

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
copy
copycat
copying
copyist
copybook
copycats
copyhold
copyists
copybooks
copyright

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版权[bǎn quán, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] copyright #7,242 [Add to Longdo]
字帖[zì tiè, ㄗˋ ㄊㄧㄝˋ,  ] copybook (for calligraphy) #69,800 [Add to Longdo]
复本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ,   /  ] copy #96,234 [Add to Longdo]
仿纸[fǎng zhǐ, ㄈㄤˇ ㄓˇ, 仿  / 仿 ] copying paper (with printed model characters and blank squares for writing practice) [Add to Longdo]
作者权[zuò zhě quán, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄢˊ,    /   ] copyright [Add to Longdo]
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ,    /   ] copyright; rights to a trademark [Add to Longdo]
权利声明[quán lì shēng míng, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ,     /    ] copyright statement [Add to Longdo]
版权页[bǎn quán yè, ㄅㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄧㄝˋ,    /   ] copyright page [Add to Longdo]
翻版碟[fān bǎn dié, ㄈㄢ ㄅㄢˇ ㄉㄧㄝˊ,   ] copy of DVD; pirate DVD [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschrift { f }; Exemplar { n } | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Aufgabenheft { n }copy book [Add to Longdo]
Copyright { n } | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted [Add to Longdo]
Copyright-Zeichen { n }copyright sign (©) [Add to Longdo]
Kopie { f } | Kopien { pl } | Kopie für den privaten Gebrauchcopy | copies | copy for private use [Add to Longdo]
Kopierschutz { m }copy protection [Add to Longdo]
tadelloses Exemplarcopy in prestine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノート[no-to] (n, vs) (1) (abbr) (See ノートブック) notebook; copy-book; exercise book; (2) note; (n) (3) notebook PC; (P) #73 [Add to Longdo]
一部[いちぶ, ichibu] (n-adv, n) (1) one part; one portion; one section; some; (2) one copy (e.g. of a document); (P) #350 [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) #565 [Add to Longdo]
[ふく, fuku] (n, pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P) #848 [Add to Longdo]
[あん, an] (n, n-suf) (1) idea; plan; thought; (2) (See 原案) draft plan; motion; rough copy; (3) expectation; (P) #1,442 [Add to Longdo]
コピー[kopi-] (n, vs) (1) copy; photocopy; (2) blurb on a book jacket; (3) (abbr) catch copy; (P) #2,462 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) (abbr) draft; rough copy; (2) (See 草書) cursive script; "grass" kanji #2,996 [Add to Longdo]
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) #4,106 [Add to Longdo]
写し[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P) #6,395 [Add to Longdo]
デスク[desuku] (n) (1) desk; (2) copy editor; (P) #7,742 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
コピー[こぴー, kopi-] copy (vs) [Add to Longdo]
コピープロテクト[こぴーぷろてくと, kopi-purotekuto] copy protection [Add to Longdo]
コピー機器[コピーきき, kopi-kiki] copier, copy machine [Add to Longdo]
ソフトコピー[そふとこぴー, sofutokopi-] soft copy [Add to Longdo]
ハードコピー[はーどこぴー, ha-dokopi-] hard copy [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
印字出力[いんじしゅつりょく, injishutsuryoku] hard copy [Add to Longdo]
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder [Add to Longdo]
書評見本[しょひょうみほん, shohyoumihon] press copy, review copy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\ (k[o^]p"[y^]), n.; pl. {Copies} (-[i^]z). [F.
   copie, fr. L. copia abundance, number, LL. also, a
   transcript; co- + the root of opes riches. See {Opulent}, and
   cf. {Copious}.]
   1. An abundance or plenty of anything. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She was blessed with no more copy of wit, but to
       serve his humor thus.         --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An imitation, transcript, or reproduction of an original
    work; as, a copy of a letter, an engraving, a painting, or
    a statue.
    [1913 Webster]
 
       I have not the vanity to think my copy equal to the
       original.               --Denham.
    [1913 Webster]
 
   3. An individual book, or a single set of books containing
    the works of an author; as, a copy of the Bible; a copy of
    the works of Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is to be imitated, transcribed, or reproduced;
    a pattern, model, or example; as, his virtues are an
    excellent copy for imitation.
    [1913 Webster]
 
       Let him first learn to write, after a copy, all the
       letters.               --Holder.
    [1913 Webster]
 
   5. (print.) Manuscript or printed matter to be set up in
    type; as, the printers are calling for more copy.
    [1913 Webster]
 
   6. A writing paper of a particular size. Same as {Bastard}.
    See under {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   7. Copyhold; tenure; lease. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Copy book}, a book in which copies are written or printed
    for learners to imitate.
 
   {Examined copies} (Law), those which have been compared with
    the originals.
 
   {Exemplified copies}, those which are attested under seal of
    a court.
 
   {Certified copies} or {Office copies}, those which are made
    or attested by officers having charge of the originals,
    and authorized to give copies officially. --Abbot.
 
   Syn: Imitation; transcript; duplicate; counterfeit.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\, v. t. [imp. & p. p. {Copied}; p. pr. & vb. n.
   {Copying}.] [Cf. F. copir, fr. LL. copiare. See {Copy}, n.]
   1. To make a copy or copies of; to write; print, engrave, or
    paint after an original; to duplicate; to reproduce; to
    transcribe; as, to copy a manuscript, inscription, design,
    painting, etc.; -- often with out, sometimes with off.
    [1913 Webster]
 
       I like the work well; ere it be demanded
       (As like enough it will), I'd have it copied.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Let this be copied out,
       And keep it safe for our remembrance. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To imitate; to attempt to resemble, as in manners or
    course of life.
    [1913 Webster]
 
       We copy instinctively the voices of our companions,
       their accents, and their modes of pronunciation.
                          --Stewart.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Copy \Cop"y\, v. i.
   1. To make a copy or copies; to imitate.
    [1913 Webster]
 
   2. To yield a duplicate or transcript; as, the letter did not
    copy well.
    [1913 Webster]
 
       Some . . . never fail, when they copy, to follow the
       bad as well as the good things.    --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 copy
   n 1: a reproduction of a written record (e.g. of a legal or
      school record) [syn: {transcript}, {copy}]
   2: a thing made to be similar or identical to another thing;
     "she made a copy of the designer dress"; "the clone was a
     copy of its ancestor"
   3: matter to be printed; exclusive of graphical materials [syn:
     {copy}, {written matter}]
   4: material suitable for a journalistic account; "catastrophes
     make good copy"
   v 1: copy down as is; "The students were made to copy the
      alphabet over and over"
   2: reproduce someone's behavior or looks; "The mime imitated the
     passers-by"; "Children often copy their parents or older
     siblings" [syn: {imitate}, {copy}, {simulate}]
   3: reproduce or make an exact copy of; "replicate the cell";
     "copy the genetic information" [syn: {replicate}, {copy}]
   4: make a replica of; "copy that drawing"; "re-create a picture
     by Rembrandt" [syn: {copy}, {re-create}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top