ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detestation

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detestation-, *detestation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detestation[N] ความเกลียดอย่างมาก, See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก, Syn. hate, hatred, loathing, Ant. attraction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred

English-Thai: Nontri Dictionary
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวศ[N] hate, See also: detestation, hating, abhorrence, dislike, loathing, animosity, hostility, antipathy, Thai definition: ความเกลียดชัง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detestation (n) dˌiːtɛstˈɛɪʃən (d ii2 t e s t ei1 sh @ n)
detestations (n) dˌiːtɛstˈɛɪʃənz (d ii2 t e s t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation [Add to Longdo]
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detestation \Det`es*ta"tion\ (?; 277), n. [L. detestatio: cf. F.
   d['e]testation.]
   The act of detesting; extreme hatred or dislike; abhorrence;
   loathing.
   [1913 Webster]
 
      We are heartily agreed in our detestation of civil war.
                          --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detestation
   n 1: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence},
      {abomination}, {detestation}, {execration}, {loathing},
      {odium}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top