Search result for

province

(61 entries)
(0.0047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -province-, *province*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
province[N] จังหวัด
province[N] อาณาเขต, See also: เขต, Syn. area, region, territory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
province(พรอฟ'วินซฺ) n. จังหวัด,มณฑล,ภูมิภาค,เขต,บริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณหนึ่ง,วง, -Phr. (the provinces ส่วนภูมิภาค), Syn. area

English-Thai: Nontri Dictionary
province(n) จังหวัด,ภูมิภาค,มณฑล,เขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provinceจังหวัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
province๑. จังหวัด (ไทย)๒. มณฑล (ในบางประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rain clouds are situated in the North Kyungsang Province.กลุ่มเมฆฝนตั้งเคล้าแถวๆจ.คยุงซาง Heartbreak Library (2008)
The victims were killed as they were visiting the factory... in a northeastern Kazakhstan province.ผู้เคราะห็ร้ายถูกสังหาร ขณะกำลังเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทางภาคอีสานของคาซัคสถาน Babylon A.D. (2008)
Yeah, so I'm like, "Fine, you may be a wolf, you may be the scariest bandit in Haijin Province but you're a lousy tipper."อืม ฉันชอบ คุณอาจจะเป็นคนตะกละก็ได้ เจ้าอาจจะเป็นโจรที่น่ากลัวที่สุด แต่เจ้าขี้เหนียวทิปชะมัด Kung Fu Panda (2008)
Ratchaburi Province. Hour and a half by car.จังหวัดราชบุรีครับ ขับรถไปสักชั่วโมงครึ่ง Bangkok Dangerous (2008)
Shandong province?มณฑลชางตุง ใช่ไหม? The Forbidden Kingdom (2008)
You look like the Shandong province type.เจ้าดูเหมือนคนมณฑลชางตุงนะเนี่ย The Forbidden Kingdom (2008)
These folks in the provinces look up to us. We need to be efficient.คนเหล่านี้ในต่างจังหวัดมีลักษณะขึ้นอยู่กับเรา เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ Revolutionary Road (2008)
I have in this province.ในแถบนี้ Boxed In (2008)
And you'll be happy to know we have liberated the refugee camp in Kasanga province.และคุณน่าจะดีใจ ที่เราได้ปล่อยให้ ผู้ลี้ภัยออกจากแค้มใน จ.คาซานกา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Oh, my God, Kasanga province.คุณพระช่วย . Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก Agora (2009)
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be known as...จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก Agora (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provincePasta is Fernando's province.
provinceThat's my province.
provinceThe anthropologist says old customs still prevail in the province.
provinceThe province is relatively rich in mineral resources.
provinceThe province is rich in mineral resources.
provinceThe province supplies its neighbors with various raw materials.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ.[N] province, Syn. จังหวัด
หัวเมือง[N] provinces, Example: เดิมประเทศไทยมีหัวเมืองใหญ่ๆ หลายหัวเมือง, Count unit: หัวเมือง, เมือง, Thai definition: จังหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด[N] province, See also: country, Example: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง, Thai definition: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
ต่างจังหวัด[N] province, See also: country, Example: เธอเลือกทำงานที่ต่างจังหวัดเพราะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าทำงานที่บ้านเกิดตัวเอง, Thai definition: เขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
จังหวัด[N] province, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดหนึ่งเดินทางไปยังภาคเหนือ และกระจายกันอยู่หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ลำปาง แพร่, Count unit: จังหวัด, Thai definition: หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลายๆ อำเภอเข้าด้วยกัน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   
หัวเมือง[n. exp.] (hūameūang) EN: provinces ; upcountry   
จังหวัด[n.] (jangwat) EN: province   FR: province [f]
จังหวัดอำนาจเจริญ[n. prop.] (Jangwat Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen province   FR: province de Amnat Charoen [f]
จังหวัดอ่างทอง[n. prop.] (Jangwat Āng Thøng) EN: Ang Thong province   FR: province de Ang Thong [f]
จังหวัดบุรีรัมย์[n. prop.] (Jangwat Burīram) EN: Buri Ram province ; Buriram province   FR: province de Buri Ram [f] ; province de Buriram [f]
จังหวัดฉะเชิงเทรา[n. prop.] (Jangwat Chachoēngsao) EN: Chachoengsao province   FR: province de Chachoengsao [f]
จังหวัดชายแดน[n. exp.] (jangwat chāidaēn) EN: border province   FR: province frontalière [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROVINCE    P R AA1 V AH0 N S
PROVINCES    P R AA1 V AH0 N S AH0 Z
PROVINCE'S    P R AA1 V AH0 N S AH0 Z
PROVINCETOWN    P R AA1 V AH0 N S T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
province    (n) (p r o1 v i n s)
provinces    (n) (p r o1 v i n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロビンス[, purobinsu] (n) province [Add to Longdo]
沿海州[えんかいしゅう, enkaishuu] (n) (Russian) maritime provinces; (P) [Add to Longdo]
下国[げこく, gekoku] (n,vs) leaving for the provinces [Add to Longdo]
外省人[がいしょうじん, gaishoujin] (n) (1) (See 本省人) (China) someone from outside one's own province; (2) (Taiwan) someone who moved to Taiwan from the continent after WWII [Add to Longdo]
関東八州[かんとうはっしゅう, kantouhasshuu] (n) (See 関八州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke) [Add to Longdo]
関八州[かんはっしゅう, kanhasshuu] (n) (abbr) (See 関東八州) eight Edo-period provinces of Kanto (Sagami, Musashi, Awa, Kazusa, Shimousa, Hitachi, Kouzuke & Shimotsuke) [Add to Longdo]
教会管区[きょうかいかんく, kyoukaikanku] (n) ecclesiastical province [Add to Longdo]
郷里制[ごうりせい, gourisei] (n) (See 国郡里制) township-neighbourhood system (redefining the province-district-neighbourhood system, establishing 50-home townships of 2-3 neighbourhoods each; 715-740 CE) [Add to Longdo]
五畿内[ごきない, gokinai] (n) (See 四畿内) the Five Home Provinces (Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, and Izumi) [Add to Longdo]
国(P);邦;國(oK)[くに, kuni] (n) (1) country; (the) state; (2) region; (3) (obs) (See 国郡里制) province (of Japan); (4) home (i.e. hometown, home country); (5) (arch) land; earth; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
省份[shěng fèn, ㄕㄥˇ ㄈㄣˋ, ] province [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Province \Prov"ince\, n. [F., fr. L. provincia; prob. fr. pro
   before, for + the root of vincere to conquer. See {Victor}.]
   1. (Roman Hist.) A country or region, more or less remote
    from the city of Rome, brought under the Roman government;
    a conquered country beyond the limits of Italy. --Wyclif
    (Acts xiii. 34). Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A country or region dependent on a distant authority; a
    portion of an empire or state, esp. one remote from the
    capital. "Kingdoms and provinces." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A region of country; a tract; a district.
    [1913 Webster]
 
       Over many a tract
       of heaven they marched, and many a province wide.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Other provinces of the intellectual world. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   4. A region under the supervision or direction of any special
    person; the district or division of a country, especially
    an ecclesiastical division, over which one has
    jurisdiction; as, the province of Canterbury, or that in
    which the archbishop of Canterbury exercises
    ecclesiastical authority.
    [1913 Webster]
 
   5. The proper or appropriate business or duty of a person or
    body; office; charge; jurisdiction; sphere.
    [1913 Webster]
 
       The woman'sprovince is to be careful in her economy,
       and chaste in her affection.     --Tattler.
    [1913 Webster]
 
   6. Specif.: Any political division of the Dominion of Canada,
    having a governor, a local legislature, and representation
    in the Dominion parliament. Hence, colloquially, The
    Provinces, the Dominion of Canada.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 province
   n 1: the territory occupied by one of the constituent
      administrative districts of a nation; "his state is in the
      deep south" [syn: {state}, {province}]
   2: the proper sphere or extent of your activities; "it was his
     province to take care of himself" [syn: {province},
     {responsibility}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 province [provɛ̃s]
   province
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top