ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

status

S T AE1 T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -status-, *status*, statu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
status quo(n, from, latin, :stātu, quō) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
status(n) สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
status quo(n) สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่
status symbol(n) ดัชนีชี้วัดฐานะทางสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
status(สเท'ทัส, สแทท'ทัส) n. ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ, Syn. position
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่, สภาพที่เป็นอยู่, สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่, สภาพที่เป็นอยู่, สภาพการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
status(n) ฐานะ, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, สถานการณ์, ยศ, ตำแหน่ง
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน, สภาพที่เป็นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ, สถานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status animarumสถานภาพบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status barแถบสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
status barแถบสถานภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status in employmentสถานภาพการจ้างงาน [ ดู employment status ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status quo ante bellum (L.)สถานะเดิมก่อนสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), Example: เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Status (Laws)สถานภาพ (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
Status epilepticusภาวะชักแบบต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal, give me a system status report, please.แฮล ให้ฉันรายงานสถานะของ ระบบโปรด 2010: The Year We Make Contact (1984)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
Squad Number One, what's the status on the apartment?หน่วย1 สถานะการณ์ข้างบนเป็นไงบ้าง Léon: The Professional (1994)
Check the status of the array. She's doing all the dishes.ตรวจสอบสถานะของอาร์เรย์ Contact (1997)
AWACS status is negative. White Sands?สถานะ แอแวค เป็นลบ Contact (1997)
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว Gattaca (1997)
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง Fight Club (1999)
could you please tell me, what is the status of your story, Ms. geiler?ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย บทความของเธอไปถึงไหนแล้ว Never Been Kissed (1999)
Izzy's departure is more trouble for Steel Dragon as the band tries to maintain its status as the industry's top hard-rock act.คริส "อิซซี่" โคล์ แห่งวงสตีลดราก้อน ช็อคแฟนๆ เมื่อเขาหนีออกจากเวที การจากไปของอิซซี่ เป็นปัญหาต่อ 'สตีลดราก้อน' อย่างมาก Rock Star (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statusAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
statusAn expensive car is a status symbol.
statusA status symbol.
statusHis was a life pursuing social status and power.
statusI don't talk to anyone who's that status-conscious.
statusIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
statusIt is important to overview the economic status of these groups before examining the proposed solutions.
statusObviously, they are jealous of his wealth and status.
statusPlease let me know the status.
statusThe current low status of the elderly may be changing, however.
statusThe director boasted of his status.
statusThe goal of education is not wealth or status, but personal development.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพ(n) status
ศักดิ์(n) rank, See also: status, prestige, Syn. ฐานะ, สถานภาพ, Example: ในกรุงเทพฯ ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน แย่งกันมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศักดินา(n) status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai Definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สถาน(n) status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สถานภาพ(n) status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count Unit: สถานภาพ, Thai Definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ศักดิ(n) status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน
ฐานะ(n) status, See also: condition, position, Syn. สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง, Example: ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง, Thai Definition: ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม, Notes: (บาลี)
ฐานานุรูป(adj) status, See also: capacity, identity, Syn. สมควรแก่ฐานะ, Example: พระสงฆ์มีความเป็นอยู่ตามฐานานุรูป, Notes: (บาลี)
ฐาน(n) position, See also: status, Syn. ตำแหน่งหน้าที่, Example: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำรงฐานะ[damrong thāna] (v, exp) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead
หัวนอนปลายตีน[hūanønplāitīn] (n) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [ f ] ; symbole [ m ] ; signe [ m ] ; emblème [ m ] ; signe de ponctuation [ m ] ; point [ m ]
ลืมตาอ้าปาก[leūmtā ā pāk] (v, exp) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet
ไม่สมฐานะ[mai som thāna] (v, exp) EN: be out of keeping with one's status ; be incompatible with one's status ; be infra dig
นาย[nāi] (n) EN: [ classifier : higher-status, respectable male persons ]  FR: [ classificateur : dignitaires masculins ; personnes (m.) qui ont un statut élevé ]
นิติภาวะ[nitiphawa] (n) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity  FR: majorité [ f ] ; âge légal [ m ]
ภาวะ[phāwa] (n) EN: condition ; state ; position ; circumstances ; status  FR: condition [ f ] ; état [ m ] ; effet [ m ]
ภูมิ[phūm] (n) EN: status ; level ; qualifications ; grade  FR: classe [ f ]
ประดับบารมี[pradap bāramī] (v, exp) EN: enhance one's status ; embellish one's status

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STATUS S T AE1 T AH0 S
STATUS S T EY1 T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
status (n) stˈɛɪtəs (s t ei1 t @ s)
status quo (n) stˌɛɪtəs-kwˈou (s t ei2 t @ s - k w ou1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meldung { f }; Meldesignal { n }status signal [Add to Longdo]
Status { m }; Zustand { m } | Status { pl }; Zustände { pl }state; status | states [Add to Longdo]
Status quo { m }; gegenwärtiger Zustand; Ausgangszustand { m } | vorheriger Standstatus quo | status quo ante [Add to Longdo]
Statussymbol { n } | Statussymbole { pl }status symbol | status symbols [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na, n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
お宅(P);御宅[おたく, otaku] (n) (1) (hon) your house; your home; your family; (2) (hon) your husband; (3) (hon) your organization; (pn, adj-no) (4) (hon) you (referring to someone of equal status with whom one is not especially close); (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp, v5r) (1) (hum) (See 会う, 目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp, v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
だてらに[daterani] (suf, prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp, v5k) (uk) (See にする・1, にする・2, にする・3, にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus) [Add to Longdo]
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] (n) { comp } entry-status [Add to Longdo]
ガラパゴス陸イグアナ[ガラパゴスりくイグアナ;ガラパゴスリクイグアナ, garapagosu riku iguana ; garapagosurikuiguana] (n) (uk) Galapagos land iguana (Conolophus subcristatus) [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[スイッチじょうたいじょうけん, suicchi joutaijouken] (n) { comp } switch-status condition [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Status \Sta"tus\ (st[=a]"t[u^]s), n. [L.]
   State; condition; position of affairs.
   [1913 Webster] Status in quo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 status
   n 1: the relative position or standing of things or especially
      persons in a society; "he had the status of a minor"; "the
      novel attained the status of a classic"; "atheists do not
      enjoy a favorable position in American life" [syn:
      {status}, {position}]
   2: a state at a particular time; "a condition (or state) of
     disrepair"; "the current status of the arms negotiations"
     [syn: {condition}, {status}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Status /ʃtaːtus/ 
  state; status

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 status /statɵs/
  grade; rank; rate

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 status
  balancesheet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top