ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

status

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -status-, *status*, statu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
status quo(n, from, latin, :stātu, quō) The state of things; the way things are, as opposed to the way they could be; the existing state of affairs.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
status(n) สถานภาพ, See also: สภาพ, สถานะ
status quo(n) สถานภาพปัจจุบัน, See also: สถานภาพที่เป็นอยู่, ฐานะที่เป็นอยู่, สภานการณ์ที่เป็นอยู่
status symbol(n) ดัชนีชี้วัดฐานะทางสังคม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
status(สเท'ทัส, สแทท'ทัส) n. ฐานะ, สภาพ, สภาพการณ์, ภาวะ, ตำแหน่ง, ยศ, Syn. position
status in quon. ฐานะที่เป็นอยู่, สภาพที่เป็นอยู่, สภาพการณ์ที่เป็นอยู่
status quon. ฐานะที่เป็นอยู่, สภาพที่เป็นอยู่, สภาพการณ์ที่เป็นอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
status(n) ฐานะ, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, สถานการณ์, ยศ, ตำแหน่ง
STATUS status quo(n) รูปการปัจจุบัน, สภาพที่เป็นอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
statusสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
statusสถานภาพ, สถานะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status animarumสถานภาพบุคคล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status barแถบสถานภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
status barแถบสถานภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status in employmentสถานภาพการจ้างงาน [ ดู employment status ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม, ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
status quo (L.)สถานะเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
status quo ante bellum (L.)สถานะเดิมก่อนสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Statusสถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), สถานภาพทางกฏหมายของสิทธิบัตร ทั้ง 2 ประเภท (ยื่นขอ และ อนุมัติ), Example: เช่น แสดงถึงว่ากำลังรอคอยการพิจารณา การสิ้นสุดสิทธิ หรืออยู่ในความคุ้มครองอยู่ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Status (Laws)สถานภาพ (กฏหมาย) [TU Subject Heading]
Status epilepticusภาวะชักแบบต่อเนื่อง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."ก้าวแรกในการเปลี่ยนสถานภาพของเรา คือขจัดความแตกต่างนี้เสีย Gandhi (1982)
I've got the air-Iock status display down here.ฉันมีเครื่องล็อค จอแสดงสถานะที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal, give me a system status report, please.แฮล ให้ฉันรายงานสถานะของ ระบบโปรด 2010: The Year We Make Contact (1984)
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น Schindler's List (1993)
Squad Number One, what's the status on the apartment?หน่วย1 สถานะการณ์ข้างบนเป็นไงบ้าง Léon: The Professional (1994)
Check the status of the array. She's doing all the dishes.ตรวจสอบสถานะของอาร์เรย์ Contact (1997)
AWACS status is negative. White Sands?สถานะ แอแวค เป็นลบ Contact (1997)
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว Gattaca (1997)
You want me to deprioritise my reports until you advise of a status upgrade?เผลองีบไปแล้วตื่นขึ้นมา อยู่ที่ไหนไม่รู้ แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมไปอยู่ที่นั่นได้ยังไง Fight Club (1999)
could you please tell me, what is the status of your story, Ms. geiler?ช่วยบอกหน่อยได้มั้ย บทความของเธอไปถึงไหนแล้ว Never Been Kissed (1999)
Izzy's departure is more trouble for Steel Dragon as the band tries to maintain its status as the industry's top hard-rock act.คริส "อิซซี่" โคล์ แห่งวงสตีลดราก้อน ช็อคแฟนๆ เมื่อเขาหนีออกจากเวที การจากไปของอิซซี่ เป็นปัญหาต่อ 'สตีลดราก้อน' อย่างมาก Rock Star (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statusAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
statusAn expensive car is a status symbol.
statusA status symbol.
statusHis was a life pursuing social status and power.
statusI don't talk to anyone who's that status-conscious.
statusIf you study in the United States, you need to get a Student visa status.
statusIt is important to overview the economic status of these groups before examining the proposed solutions.
statusObviously, they are jealous of his wealth and status.
statusPlease let me know the status.
statusThe current low status of the elderly may be changing, however.
statusThe director boasted of his status.
statusThe goal of education is not wealth or status, but personal development.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพ(n) status
สถาน(n) status, See also: state, situation, Syn. สถานะ, Example: ผู้อยู่ในวัยเรียนต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับสถานและสภาพของตน
สถานภาพ(n) status, Example: ชนบทบาทและสถานภาพของหญิงสูงขึ้น ทั้งในระดับครอบครัวและระดับสังคม, Count Unit: สถานภาพ, Thai Definition: ฐานะ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ศักดิ(n) status, See also: rank, Syn. ฐานะ, ตำแหน่ง, ศักดิ์, Example: เขามีศักดิเป็นอาของฉัน
ฐานะ(n) status, See also: condition, position, Syn. สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง, Example: ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง, Thai Definition: ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม, Notes: (บาลี)
ฐานานุรูป(adj) status, See also: capacity, identity, Syn. สมควรแก่ฐานะ, Example: พระสงฆ์มีความเป็นอยู่ตามฐานานุรูป, Notes: (บาลี)
ฐาน(n) position, See also: status, Syn. ตำแหน่งหน้าที่, Example: ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน, Notes: (บาลี)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
status
status

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
status
status quo

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meldung { f }; Meldesignal { n }status signal [Add to Longdo]
Status { m }; Zustand { m } | Status { pl }; Zustände { pl }state; status | states [Add to Longdo]
Status quo { m }; gegenwärtiger Zustand; Ausgangszustand { m } | vorheriger Standstatus quo | status quo ante [Add to Longdo]
Statussymbol { n } | Statussymbole { pl }status symbol | status symbols [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぶん, bun] (n, n-suf, pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P) #146 [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) #493 [Add to Longdo]
状態(P);情態[じょうたい, joutai] (n) current status; condition; situation; circumstances; state; (P) #624 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
現状[げんじょう, genjou] (n, adj-no) present condition; existing state; status quo; (P) #1,480 [Add to Longdo]
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) #1,831 [Add to Longdo]
昇格[しょうかく, shoukaku] (n, vs, adj-no) raising of status; (P) #2,428 [Add to Longdo]
[ねえ, nee] (suf) (hon) honorific suffix used after the name of a woman of equal or higher status #2,721 [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
[きゃく, kyaku] (n, n-suf) status; character; case; (P) #3,010 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントリ状況[エントリじょうきょう, entori joukyou] entry-status [Add to Longdo]
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition [Add to Longdo]
ステータス[すてーたす, sute-tasu] status [Add to Longdo]
ステータスインジケータ[すてーたすいんじけーた, sute-tasuinjike-ta] status indicater [Add to Longdo]
ステータス行[ステータスぎょう, sute-tasu gyou] status line [Add to Longdo]
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word [Add to Longdo]
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word [Add to Longdo]
プログラム状態語[プログラムじょうたいご, puroguramu joutaigo] program status word (PSW) [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] STATUS, RANG, RICHTMASS, REGEL, -FALL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Status \Sta"tus\ (st[=a]"t[u^]s), n. [L.]
   State; condition; position of affairs.
   [1913 Webster] Status in quo

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 status
   n 1: the relative position or standing of things or especially
      persons in a society; "he had the status of a minor"; "the
      novel attained the status of a classic"; "atheists do not
      enjoy a favorable position in American life" [syn:
      {status}, {position}]
   2: a state at a particular time; "a condition (or state) of
     disrepair"; "the current status of the arms negotiations"
     [syn: {condition}, {status}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Status /ʃtaːtus/ 
  state; status

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 status /statɵs/
  grade; rank; rate

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 status
  balancesheet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top