ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

static

S T AE1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -static-, *static*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
static(adj) ซึ่งอยู่นิ่งๆ, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่พัฒนา, Syn. immobile, inactive
static electricity(n) กระแสไฟสถิตย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
static(สแทท'ทิค) adj. อยู่กับที่, คงที่, สถิต, ไม่มีกระฉับกระเฉง, อยู่ภายใต้กรอบประเพณี, เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต n. ไฟฟ้าสถิต, See also: statically adv., Syn. still
static electricityn. ไฟฟ้าสถิต
aerostatics(แอโรสแทท' ทิคซฺ) n. สถิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับแก๊สหรืออากาศธาตุ, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับยานที่เบากว่าอากาศ -aerostatic , aerostatical adj. (of lighter-than-air craft)
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น, ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
electrostaticadj. เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต
hemostatic(ฮีมะสแทท'ทิค) adj. ห้ามเลือด. n. ยาห้ามเลือด., Syn. haemostatic
orthostatic hypotensionดูที่ postural hypotension

English-Thai: Nontri Dictionary
static(adj) สถิต, คงที่, อยู่กับที่, ไม่กระฉับกระเฉง
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี, ซึ่งปีติยินดี, ซึ่งดีใจเหลือล้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
static๑. -สถิต๒. อพลวัต๓. สารยับยั้ง [ มีความหมายเหมือนกับ inhibitor ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
static balanceดุลสถิต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
static characteristicลักษณะเฉพาะสถิต [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
static frictionความเสียดทานสถิต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
static headลำความดันสถิต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
static modelแบบจำลองสถิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
static pressureความดันสถิต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
static RAM (SRAM)แรมสถิต (เอสแรม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
static RAM (SRAM)แรมสถิต (เอสแรม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
static reflex; reflex, vestibularรีเฟล็กซ์ทรงตัว [ มีความหมายเหมือนกับ reflex, postural ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
static electricityไฟฟ้าสถิต, ผลที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่หยุดนิ่ง รวมถึงแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กของประจุไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static equilibriumสมดุลสถิต, สมดุลของวัตถุที่หยุดนิ่ง และไม่หมุน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static frictional forceแรงเสียดทานสถิต, แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นในขณะที่วัตถุหนึ่งอยู่นิ่งหรือจะเริ่มเคลื่อนที่ไปบนผิวของอีกวัตถุหนึ่ง (ดู frictional force ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
static pressurestatic pressure, ความดันน้ำนิ่ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
static RAM (SRAM)สแตติกแรม, หน่วยความจำประเภท RAM ที่พัฒนามาจากทรานซิสเตอร์ มีคุณสมบัติสามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ในหน่วยความจำตราบเท่าที่ยังมีไฟเลี้ยงอยู่ และทำงานได้โดยที่ไม่ต้องมีการเขียนข้อมูลลงไปซ้ำหลายครั้งเพื่อรักษาข้อมูลภายในอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Staticsสถิตยศาสตร์ [TU Subject Heading]
staticsสถิตศาสตร์, สถิตศาสตร์ วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงกระทำต่อวัตถุและวัตถุยังคงอยู่ในสภาพนิ่งขณะแรงกระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Statics and dynamics (Social Sciences)สถิตยศาสตร์กับพลศาสตร์ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
staticสถิตยวิสัย, See also: A. dynamic
Static Converterเครื่องแปลงผันแบบสถิต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Staring at TV static for hours, listening to washing machines.อะไร? จ้องมองที่ทีวีแบบคงที่ สำหรับชั่วโมง, ฟังเครื่องซักผ้า Contact (1997)
The fact that it recorded static isn't what interests me.ความจริงที่ว่ามันบันทึกไว้คง ไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันสนใจ Contact (1997)
It's not bad if you wait for the right time. It's like a small static shock.ไม่แย่หรอกถ้าเข้าไปถูกจังหวะ เหมือนโดนไฟฟ้าสถิตย์ Primer (2004)
That's not a static shock, Abe. Okay, please stop it.แม่งไม่ใช่ไฟฟ้าสถิตย์แล้ว เอ๊บ ไม่ต้อง ไม่เป็นไร Primer (2004)
It starts with static then it goes to the beat and music. Wait a second.แรกๆมันก็เบาๆก่อน จากนั้นก็กระหน่ำด้วยเสียงดนตรี The Fog (2005)
Besides, I got that coming to me 'cause I ain't caused no static in this place.แม้ว่ามัน จะยังไม่เกิดขึ้นก็เถอะ ก็เพราะฉันอยู่ที่แบบนี้นี่แหละ Cell Test (2005)
Sarah: all right, listen, the guards are looking at a static loop.ฟังนะ มียามกระจายอยู่ทั่ว Chuck Versus the Sizzling Shrimp (2007)
Directly across the street, twelve noon, there's a man on the second story, static post.ฝั่งตรงข้ามที่ 12 นาฬิกา มีผู้ชายยืนอยู่ระเบียงชั้น2 The Bourne Ultimatum (2007)
# Who cleared the static and made it sing? #ใครเป็นคนหยุดความเงียบงัน แล้วทำให้มันร้อง? Teeth (2007)
I could short-Circuit him with a static attack.ฉันคงสามารถ ทำให้มันลัดวงจร ทำให้มันถูกโจมตีได้ Legion (2009)
From a static squiggly blob? Not good.เจ้าชิปพวกนี้ทำรวนอีกแล้ว ซวยแล้ว Ben 10: Alien Swarm (2009)
Well, in actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm-shifting monopoles as it was... static from the electric can opener we were turning on and off.อันที่จิง สิ่งที่อุกรณ์นายตรวจเจอ ไม่ใช่หลักฐานการเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของแม่เหล็กขั้วเดียว แต่เป็น The Electric Can Opener Fluctuation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
staticHouse prices have remained static for several months.
staticThe population of this town has been static for the last ten years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟฟ้าสถิต(n) static electricity, See also: electrostatic, Example: ในการตั้งคอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงห้องที่ปูด้วยพรม เพราะจะมีไฟฟ้าสถิต, Thai Definition: ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากอิเล็กตรอนหรือโปรตอนปรากฏเป็นอิสระอยู่บนวัตถุ และไม่เคลื่อนที่เป็นกระแส
ตาลยอดด้วน(n) static one, Example: พอเธอเห็นว่าเขาเป็นตาลยอดด้วนหมดทางก้าวหน้า ก็รีบตีตัวออกห่างจากเขาทันที, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าต่อไปอีกแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟฟ้าสถิต[faifā sathit] (n, exp) EN: static electricity  FR: électricité statique [ f ]
ขัง[khang] (v) EN: be stagnant ; stagnate ; be stationary ; be unmoving ; be static  FR: stagner ; figer
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต[khreūang kamnoēt faifā sathit] (n, exp) EN: electrostatic generator ; electrostatic machine  FR: machine électrostatique [ f ]
นิ่ง[ning] (adj) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static  FR: calme ; tranquille ; immobile
สถิต[sathit] (adj) EN: stationary ; static  FR: statique ; sédentaire
สุขสันต์[suksan] (adj) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed  FR: joyeux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STATIC S T AE1 T IH0 K
STATICS S T AE1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
static (j) stˈætɪk (s t a1 t i k)
statics (n) stˈætɪks (s t a1 t i k s)
statically (a) stˈætɪkliː (s t a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静电[jìng diàn, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] static electricity, #21,626 [Add to Longdo]
静力学[jìng lì xué, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] statics, #129,107 [Add to Longdo]
静态存储器[jìng tài cún chǔ qì, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] static memory, #331,771 [Add to Longdo]
静力平衡[jìng lì píng héng, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄆㄧㄥˊ ㄏㄥˊ, / ] static equilibrium [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haftungskraft { f }static friction force [Add to Longdo]
Maximalmelder { m }static detector [Add to Longdo]
Statische Aufladung { f }static electricity charge [Add to Longdo]
Stellungskrieg { m } | Stellungskriege { pl }static warfare | static warfares [Add to Longdo]
Störgeräusch { n }static noise [Add to Longdo]
optischer Speicherstatic optical memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[uttori] (adv, adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
ギンギン[gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
コロトロン[korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge) [Add to Longdo]
スターチス[suta-chisu] (n) statice (flower); sea-lavender [Add to Longdo]
スタティサイダ[sutateisaida] (n) { comp } staticizer; serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック;スタチック[sutateikku ; sutachikku] (adj-na, n) static [Add to Longdo]
スタティックRAM[スタティックラム, sutateikkuramu] (n) { comp } static Random Access Memory; SRAM [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[sutateikkupuraguandopurei] (n) { comp } static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[sutateikkumemori] (n) { comp } static memory [Add to Longdo]
スタティックラム[sutateikkuramu] (n) { comp } static RAM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
スタティック[すたていっく, sutateikku] static (a-no) [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
スタティックメモリ[すたていっくめもり, sutateikkumemori] static memory [Add to Longdo]
スタティックランダムアクセスメモリ[すたていっくらんだむあくせすめもり, sutateikkurandamuakusesumemori] static random access memory (SRAM) [Add to Longdo]
テストモード[てすともーど, tesutomo-do] static test mode [Add to Longdo]
静止画像[せいしがぞう, seishigazou] background image, static image [Add to Longdo]
静的[せいてき, seiteki] static [Add to Longdo]
静的解析[せいてきかいせき, seitekikaiseki] static response analysis [Add to Longdo]
静的記憶装置[せいてききおくそうち, seitekikiokusouchi] static storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Static \Stat"ic\ (st[a^]t"[i^]k), Statical \Stat"ic*al\
   (-[i^]*kal), a. [Gr. statiko`s causing to stand, skilled in
   weighing, fr. 'ista`nai to cause to stand: cf. F. statique.
   See {Stand}, and cf. {Stage}.]
   1. Resting; acting by mere weight without motion; as,
    statical pressure; static objects.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining to bodies at rest or in equilibrium.
    [1913 Webster]
 
   {Static electricity}, {Statical electricity}. See the Note
    under {Electricity}, 1.
 
   {Statical moment}. See under {Moment}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 static
   adj 1: not in physical motion; "the inertia of an object at
       rest" [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]
   2: concerned with or producing or caused by static electricity;
     "an electrostatic generator produces high-voltage static
     electricity" [syn: {electrostatic}, {static}]
   3: showing little if any change; "a static population" [syn:
     {static}, {stable}, {unchanging}]
   n 1: a crackling or hissing noise caused by electrical
      interference [syn: {static}, {atmospherics}, {atmospheric
      static}]
   2: angry criticism; "they will probably give you a lot of static
     about your editorial"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top