ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

give back

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -give back-, *give back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
give back[PHRV] คืน, See also: ให้คืน, นำกลับมา, จ่ายคืน, Syn. get back, hand back, have back
give back[PHRV] สะท้อนกลับ
give back[PHRV] ชดใช้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
True. If we ever quit or retire, we'd have to give back our augmented brains and cyborg bodies.ถูกต้อง, ถ้าเราลาออกหรือปลดประจำการ, เราต้องคืนสมองกลและร่างกายครึ่งหุ่นให้เขา Ghost in the Shell (1995)
- Now give back the lights, Potato Head.- ส่งสายไฟกลับมานะ โปเตโต้ เฮด Toy Story (1995)
You can't give back to them, Will.เธอเรียกเขากลับมาไม่ได้ วิลล์ Good Will Hunting (1997)
Give back the sword!เอาดาบคืนเขาไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Fuck, give back your badge!แล้วจะทำไมเหรอ? Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
Give back my face!คืนหน้าให้ฉันเถอะ! Cinderella (2006)
He said he'd give back Reiko's money if this scheme went through well.เขาบอกว่าจะคืนเิงินเรย์โกะให้ ถ้าแผนการผ่านไปด้วยดี Eiga: Kurosagi (2008)
I'll give back all the money you swindled off others.ผมจะนำเงินไปคืนคนที่คุณเคยโกงพวกเขามาก่อน Eiga: Kurosagi (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
But I am perfectly willing to give back to you your sensitive shit, you know, at a time of your choosing.แต่ผมเต็มใจอย่างยิ่ง ที่จะมอบของสำคัญคืนกลับให้คุณ คุณบอกเวลามาได้เลย Burn After Reading (2008)
It's very important to give back to the community.มันเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราควรจะ ให้กลับคืนสู่สังคม I Lied, Too. (2009)
Because I have nothing to give back to you.เพราะฉัน ตอบแทนเธออะไรไม่ได้ไง The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
give backHe forgot to give back my dictionary.
give backI must give back the book to him by tomorrow.
give backIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back   FR: restituer ; restaurer ; rétablir
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: renvoyer ; retourner ;

Japanese-English: EDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  give back
      v 1: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
           {return}, {repay}, {give back}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top