ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duplicate

D UW1 P L AH0 K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplicate-, *duplicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplicate(vt) จำลอง, See also: ทำซ้ำ, ถ่ายสำเนา, Syn. reproduce, copy counterfeit
duplicate(vt) เพิ่มเป็น 2 เท่า, See also: ทำเป็น 2 เท่า, Syn. redouble, repeat, reproduce, double, Ant. halve
duplicate(n) สำเนา, See also: สิ่งที่เหมือนกัน, Syn. copy, replica, photocopy, Ant. original
duplicate(adj) เหมือนกัน, Syn. identical, like, same, Ant. different, opposed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplicate(ดิว'พละเคท) n. จำลอง, สำเนา, ฉบับเทียบ, โรเนียวฉบับคู่, ฉบับก๊อบปี้, สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง. -Phr. ((n duplicate เป็นสำเนา 2 ใบ, เป็นคู่, เป็นครั้งละ2ฉบับ) . vi. ทำสำเนา, ถ่ายสำเนา, โรเนียว, อัดสำเนา, จำลอง, ทำซ้ำ. -adj. คู่, สองเท่า, เหมือนกันทุกอย่าง. คำศัพท์ย่
induplicate(อินดิว'พลิเคท) adj. พับเข้า, ม้วนเข้า, เข้าข้างใน., See also: induplicative adj. induplication n., Syn. folded inward

English-Thai: Nontri Dictionary
duplicate(adj) มีสำเนา, มีสองฉบับ, สองเท่า, ซ้ำ, เหมือนกัน
duplicate(n) สำเนา, ฉบับคู่, ฉบับก๊อบปี้, ภาพจำลอง
duplicate(vt) ทำสำเนา, ทวีคูณ, ทำจำลอง, ก๊อบปี้, โรเนียว, ทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duplicateจำลอง [ พันธุศาสตร์ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
duplicateคู่ฉีก, คู่ฉบับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicate denture; denture, duplicateฟันปลอมถอดแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicate of bill (of exchange)คู่ฉีกตั๋วแลกเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
duplicate taxationการเก็บภาษีซ้อน [ ดู double taxation ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duplicateทำซ้ำ, ควบคู่กัน, วีดิโออัดเทป [การแพทย์]
Duplicate Meal Analysisวิธีวิเคราะห์อาหารที่ทำเลียนแบบอาหารที่รับประทาน, วิธีวิเคราะห์อาหารที่ทำเลียนแบบ [การแพทย์]
Duplicate Setเป็นคู่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are no pictures, no duplicates anywhere.มันไม่มีรูป, ไม่มีการทำเลียนแบบที่ไหน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้ The Princess Bride (1987)
An exact duplicate of the original virus.เราผสมจากไวรัสต้นแบบ Underworld (2003)
If there's two duplicate phones and I call the same number... do they both ring at the same time, or is there....ถ้าฉันโทรเข้าไปที่เบอร์ซ้ำ มันจะดังทั้งสองเครื่องมั้ย หรือว่า... Primer (2004)
Is there any way to duplicate that feeling?คุณทำให้มีความรู้สึกแบบนั้นอีกทีได้ไม๊? Fantastic Four (2005)
Since a duplicate was requested.ตั้งแต่มีการร้องขอสำเนา Bang, Bang, Your Debt (2007)
I have to verify and duplicate these results.ผมต้องยืนยัน กับทำสำเนาพวกผลลัพธ์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
Maybe he made a duplicate and he still has the original.บางทีเค้าอาจปลอมมันแล้วเก็บของจริงไว้ Scylla (2008)
S u B Z ~ V e R d i K T [ Kept to prevent duplicate files ]ก็บไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ที่ซ้ำกัน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
If we could somehow duplicate that for our ships...ถ้าเราสามารถจำลองมันมาใส่ในยานของเรา... The Zillo Beast (2010)
What'd you do, duplicate the SIM card on her cell?คุณคิดจะทำอะไร ถึงได้ทำซ้ำ ซิมการ์ดในมือถือของเธอ? The Body and the Bounty (2010)
Once the unsub finds an alpha male, he can pick the lock, get their address off their driver's license, and duplicate their keys in his work van outside.เขาสามารถไขกุญแจได้ที่อยู่ของเหยื่อ ได้ใบขับขี่ของเหยื่อ และปั๊มกุญแจของพวกเขา ในรถแวนของเขาที่อยู่ด้านนอก Compromising Positions (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duplicateHe had a duplicate key made from that one.
duplicateI left a duplicate key to the room with my mother.
duplicateMay I borrow a duplicate key for Room 360?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่ายสำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. ก๊อบปี้, Example: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน, Thai Definition: นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น
ทำสำเนา(v) duplicate, See also: copy, replicate, Example: ทีมงานได้ทำสำเนาแบบบันทึกเสียงขึ้นใหม่อีก 3 ชุด, Thai Definition: ทำขึ้นมาเพิ่มเติมแต่ต้องให้เหมือนกับของเดิม
คู่ฉบับ(n) duplicate, See also: copy, counterfoil, Example: ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐาน ในคดีแพ่งไม่ได้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: หนังสือที่ทำขึ้นเป็นต้นฉบับตั้งแต่ 2 ฉบับขึ้นไป มีข้อความตรงกัน โดยฉบับหนึ่งเป็นคู่ฉบับของอีกฉบับหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
สำเนา(v) copy, See also: duplicate, Syn. คัดลอก, ถ่าย, Example: แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก, Thai Definition: คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
สำเนา(n) copy, See also: duplicate, Example: ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง, Thai Definition: ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ
ภาพจำลอง(n) duplicate, See also: reproduction, copy, imitation, replica, simulation, Example: การสร้างภาพจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า คาเทีย, Thai Definition: ภาพที่ถ่ายแบบมาจากของจริง, ภาพที่ทำให้เหมือนจริง
ถอดแบบ(v) reproduce, See also: duplicate, Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ, Example: หน้าตาเขาถอดแบบมาจากพ่อ, Thai Definition: เหมือนต้นแบบ
ใบสำคัญคู่จ่าย(n) duplicate, See also: copy certificate of payment, Example: ผมแนบใบสำคัญคู่จ่ายไปกับหลักฐานอื่นๆ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: เอกสารที่เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน
ซ้ำซ้อน(v) duplicate, See also: be alike, copy, double, Example: งานที่เขาทำไปซ้ำซ้อนกับงานของแผนกอื่น, Thai Definition: เหมือนเดิม, เหมือนสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือมีอยู่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[at] (v) EN: record ; copy ; duplicate  FR: enregistrer
ใบสำคัญคู่จ่าย[baisamkhankhūjāi] (n) EN: duplicate
ฉบับ[chabap] (n) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate  FR: modèle [ m ] ; exemplaire [ m ] ; copie [ f ] ; édition [ f ] ; numéro [ m ] ; version [ f ] ; volume [ m ]
จำลอง[jamløng] (v) EN: copy ; reproduce ; imitate ; duplicate ; make a copy  FR: copier ; reproduire ; imiter
คัด[khat] (v) EN: transcribe ; duplicate ; reproduce ; plagiarize  FR: recopier ; reproduire ; plagier
คัดลอก[khatløk] (v) EN: copy ; transcribe ; excerpt ; duplicate ; reproduce  FR: copier ; transcrire; reproduire
คู่ฉบับ[khūchabap] (v) EN: duplicate
ภาพจำลอง[phāp-jamløng] (n) EN: duplicate ; reproduction ; copy ; imitation ; replica ; simulation  FR: reproduction [ f ] ; simulation [ f ] ; modélisation [ f ]
ซ้ำ[sam] (v) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate  FR: répéter ; refaire ; réitérer
สำเนา[samnao] (n) EN: copy ; duplicate  FR: copie [ f ] ; duplicata [ m ] ; double [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DUPLICATE D UW1 P L AH0 K AH0 T
DUPLICATE D UW1 P L AH0 K EY2 T
DUPLICATED D UW1 P L IH0 K EY2 T IH0 D
DUPLICATED D Y UW1 P L AH0 K EY2 T IH0 D
DUPLICATES D Y UW1 P L AH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplicate (n) djˈuːplɪkət (d y uu1 p l i k @ t)
duplicate (v) djˈuːplɪkɛɪt (d y uu1 p l i k ei t)
duplicated (v) djˈuːplɪkɛɪtɪd (d y uu1 p l i k ei t i d)
duplicates (n) djˈuːplɪkəts (d y uu1 p l i k @ t s)
duplicates (v) djˈuːplɪkɛɪts (d y uu1 p l i k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副本[fù běn, ㄈㄨˋ ㄅㄣˇ, ] duplicate; transcript, #17,332 [Add to Longdo]
抄件[chāo jiàn, ㄔㄠ ㄐㄧㄢˋ, ] duplicate (copy), #164,749 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] duplicate of Big Five A461, #293,231 [Add to Longdo]
重复语境[chóng fù yǔ jìng, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄨˋ ㄩˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] duplicate context [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dublette { f }duplicate copy [Add to Longdo]
Duplikat { n }; Doppel { n } | Duplikate { pl }duplicate | duplicates [Add to Longdo]
Frachtbriefdoppel { m }duplicate consignment note [Add to Longdo]
Nachschlüssel { m }duplicate key; false key [Add to Longdo]
doppelter Bezeichner [ comp. ]duplicate identifier [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブる[dabu ru] (v5r, vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
デュープ[deyu-pu] (n, vs) duplicate [Add to Longdo]
デュープリケート[deyu-purike-to] (n) duplicate [Add to Longdo]
デュプリケート[deyupurike-to] (n) duplicate [Add to Longdo]
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) [Add to Longdo]
控え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample [Add to Longdo]
合い鍵;合鍵;合かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key [Add to Longdo]
写し[うつし, utsushi] (n) copy; duplicate; facsimile; transcript; (P) [Add to Longdo]
写す[うつす, utsusu] (v5s, vt) (1) to transcribe; to duplicate; to reproduce; to imitate; to trace; (2) to describe; (3) to film; to picture; to photograph; (P) [Add to Longdo]
重複遺伝子[じゅうふくいでんし, juufukuidenshi] (n) duplicated gene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duplicate \Du"pli*cate\, n.
   1. That which exactly resembles or corresponds to something
    else; another, correspondent to the first; hence, a copy;
    a transcript; a counterpart.
    [1913 Webster]
 
       I send a duplicate both of it and my last dispatch.
                          -- Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An original instrument repeated; a document which is
    the same as another in all essential particulars, and
    differing from a mere copy in having all the validity of
    an original. --Burrill.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duplicate \Du"pli*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Duplicated}; p.
   pr. & vb. n. {Duplicating}.]
   1. To double; to fold; to render double.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a duplicate of (something); to make a copy or
    transcript of. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) To divide into two by natural growth or
    spontaneous action; as, infusoria duplicate themselves.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 duplicate \du"pli*cate\, a. [L. duplicatus, p. p. of duplicare
   to double, fr. duplex double, twofold. See {Duplex}.]
   Double; twofold.
   [1913 Webster]
 
   {Duplicate proportion} or {Duplicate ratio} (Math.), the
    proportion or ratio of squares. Thus, in geometrical
    proportion, the first term to the third is said to be in a
    duplicate ratio of the first to the second, or as its
    square is to the square of the second. Thus, in 2, 4, 8,
    16, the ratio of 2 to 8 is a duplicate of that of 2 to 4,
    or as the square of 2 is to the square of 4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duplicate
   adj 1: identically copied from an original; "a duplicate key"
   2: being two identical [syn: {duplicate}, {matching}, {twin(a)},
     {twinned}]
   n 1: something additional of the same kind; "he always carried
      extras in case of an emergency" [syn: {extra}, {duplicate}]
   2: a copy that corresponds to an original exactly; "he made a
     duplicate for the files" [syn: {duplicate}, {duplication}]
   v 1: make or do or perform again; "He could never replicate his
      brilliant performance of the magic trick" [syn:
      {duplicate}, {reduplicate}, {double}, {repeat},
      {replicate}]
   2: duplicate or match; "The polished surface twinned his face
     and chest in reverse" [syn: {twin}, {duplicate}, {parallel}]
   3: make a duplicate or duplicates of; "Could you please
     duplicate this letter for me?"
   4: increase twofold; "The population doubled within 50 years"
     [syn: {double}, {duplicate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top