ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผลาญ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผลาญ-, *ผลาญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผลาญ[V] waste, See also: squander, dissipate, lavish, Syn. ถลุง, Example: เขาผลาญทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ให้ไว้จนหมด, Thai definition: ทําลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป
ผลาญ[V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลาญ(ผฺลาน) ก. ทำลายให้หมดสิ้นไป, บางทีหมายถึงทำลายทรัพย์สมบัติให้หมดสิ้นไป เช่น ผลาญพ่อผลาญแม่ คือ ทำลายทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ให้หมดสิ้นไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, Jasper. Come and take some of that fat off.มาเถอะ เเจสเปอร์ ไปเดินเล่นเผาผลาญไขมันกัน Rebecca (1940)
-Go ahead, annihilate each other.ผมจะไม่ช่วยใคร เชิญไปล้างผลาญกันเอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป Don Juan DeMarco (1994)
I have a much higher metabolism. - Bite me!ฉันต้องกินนี่ ฉันมีระบบเผาผลาญสูง James and the Giant Peach (1996)
Consumed by his hatred for Nicholas and his family,ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว Anastasia (1997)
You fly too high, you'll get burnt.เธอยิ่งบินสูง , ก็ยิ่งจะถูกเผาผลาญ Pi (1998)
- I got burnt.แมกซ์ ฉันถูกไฟผลาญ Pi (1998)
- I have a really high metrab...เพราะฉันมีระบบการเผาผลาญ ที่สูงสุดๆ มันเป็นกสารเผา... Legally Blonde (2001)
- I don't have money to burn. - There's nothing--ผมไม่มีเงินให้ผลาญ ไม่มีอะไร... Punch-Drunk Love (2002)
At the rate we're burning fossil fuels and polluting the environment...อัตราการเผาผลาญเชื้อเพลิง และทำลายสิ่งแวดล้อมเหล่านี้... The Day After Tomorrow (2004)
She says nothing's connected, doesn't matter what you do, you can drive a car, you can burn up gas, yeah?เราอาจขับรถ เผาผลาญน้ำมัน ซึ่งมีเหตุผลเพราะคนเราเดี๋ยวนี้ I Heart Huckabees (2004)
Jason Bourne will not destroy any more of this agency.ผมไม่ต้องการให้เจสัน บอร์น ล้างผลาญองค์กรเราไปมากกว่านี้อีกแล้ว The Bourne Supremacy (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
ผลาญ[v.] (phlān) EN: waste ; squander ; dissipate ; lavish   
ผลาญทรัพย์[v. exp.] (phlān sap) FR: gaspiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow[VT] ผลาญ (คำสแลง), See also: ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissipate, waste
destroy[VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
consume(คันซูม') {consumed,consuming,consumes} vt. บริโภค,ผลาญ,กิน,กลืนใช้อย่างฟุ่มเฟือย,ครอบงำ. vi. สูญสลาย,สิ้นเปลือง,สูญสิ้น
consumer(คันซู'เมอะ) n. ผู้บริโภค,สิ่งผลาญ,ผู้ใช้สินค้าหรือบริการ
consumption(คันซัมพฺ'เชิน) n. การบริโภค,การเผาผลาญ,การใช้สินค้าหรือการบริการที่มีค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนได้,วัณโรค,โรคที่ทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม, Syn. consuming,utilization
consumptive(คันซัมพฺ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการบริโภค,มีลักษณะทำลาย,มีลักษณะเผาผลาญ,เป็นหรือมีลักษณะของวัณโรค., See also: consumptiveness n. ดูconsumptive, Syn. consuming
corrosive(คะโร'ซิฟว) adj. ซึ่งกัดกร่อน,ซึ่งเผาผลาญ,ซึ่งทำให้ผุพัง. n. สิ่งกัดกร่อน (เช่นกรด), See also: corrosiveness n. ดูcorrosive, Syn. scathing
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour

English-Thai: Nontri Dictionary
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
consume(vt) บริโภค,อุปโภค,กิน,ผลาญ,ใช้อย่างฟุ่มเฟือย
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
destruction(n) การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
destructive(adj) ชอบทำลาย,ชอบล้างผลาญ,เป็นภัย,เป็นอันตราย
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top