ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฌาน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฌาน-, *ฌาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฌาน[N] meditative absorption, See also: one-pointed meditation, contemplation, Syn. สมาธิ, ภาวะจิตสงบ, Example: พระบางองค์มีฌานสูงมาก, Thai definition: ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์, การเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฌาน(ชาน) น. ภาวะที่จิตสงบแน่วแน่เนื่องมาจากการเพ่งอารมณ์ หรือการเพ่งอารมณ์จนจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ รูปฌาน กับ อรูปฌาน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meditationsฌาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just like meditating.มันเหมือนเข้าฌาน eXistenZ (1999)
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก The Corporation (2003)
Have taken spirit walks.ใช้วิธีเข้าฌาน Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
Spirit walk sounds much saferเข้าฌานดูเหมือนจะปลอดภัยกว่านะ Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)
He went into a trance and he shot himself.เขาเหมือนนิ่งเข้าฌานไปแล้วเขาก็ยิงตัวเอง The No-Brainer (2009)
He's meditating this into the universe.เขาคงไปนั่งเข้าฌานให้เห็นดวงแก้ว Heat Run (2013)
Joan Ramsey.ฌาน แรมซี The Replacements (2013)
And my mind was elevated, and my spirit deepened.สติปัญญาได้ยกระดับ จิตวิญญาณได้ฌาน Doctor Strange (2016)
Jeannine!ฌานีน From the Land of the Moon (2016)
You have meditated for nearly 24 hours.คุณเข้าฌานสมาธิเกือบ 24 ช.ม.แล้ว Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาน[X] (chān) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation   FR: contemplation [f], extase [f] ; méditation [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contemplative(คัมเทม'พละทิฟว) adj. ซึ่งครุ่นคิด,ซึ่งไตร่ตรอง. n. ผู้ชอบเข้าฌาน (เช่นพระ) ., See also: contemplativeness n. ดูcontemplative, Syn. thoughtful ###A. unreflective
meditate(เมด'ดิเทท) vi. คิดคะนึง,ไตร่ตรอง,เพ่งพิจารณาดู,มุ่งหมาย,เข้าฌาน. vt. มุ่งหมาย,วางแผน., See also: meditatingly adv. meditator n., Syn. intend
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering
mystic(มิส'ทิค) adj. เป็นสัญลักษณ์แห่งผีสางเวทมนตร์,ลึกลับ n. ผู้เข้าฌาน,ผู้มีอาคมขลัง,ผู้ลึกลับ., See also: mysticity n., Syn. secret,esoteric

English-Thai: Nontri Dictionary
meditate(vi,vt) ตรึกตรอง,นึก,คำนึง,รำพึง,คิด,เข้าฌาน
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน
meditative(adj) ชอบตรึกตรอง,ชอบรำพึง,ชอบคิด,ซึ่งเข้าฌาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top