ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stature

S T AE1 CH ER0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stature-, *stature*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stature(สแทช'เชอะ) n. ความสูงของสัตว์ (โดยเฉพาะของคน) ,ความสูงของสิ่งของ,ปริมาณการเจริญเติบโต,ระดับความสำเร็จ., Syn. tallness,size

English-Thai: Nontri Dictionary
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In intelligence as well as stature, Your Majesty.In intelligence as well as stature, Your Majesty. Anna and the King (1999)
The patent statures don't cover living things. This is not an invention.นี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ The Corporation (2003)
A businessman of your stature will understand and with you here now, we can continue.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ ตอนนี้คุณอยู่นี่แล้ว เรามาคุยต่อเลยครับ The Dark Knight (2008)
I'm sure a businessman of your stature will understand.นักธุรกิจระดับคุณคงเข้าใจ The Dark Knight (2008)
Small in stature, not swift, not cunning.เจสซี่ มองฉันสิ Negro Y Azul (2009)
With his stature, it's either believeเขาประสบความสำเร็จ ทุกคนต่างเชื่อ Demonology (2009)
You should be so lucky that a man of his stature would defile your mother.นายน่าจะดีใจนะ ที่ส่วนหนึ่งของเขา ทำให้แม่นายด่างพร้อยได้ Chuck Versus the Colonel (2009)
It's embarrassing for a man of my stature.มันสร้างความลำบาก กับผู้ชายสถานะอย่างผม Bolt Action (2009)
Small stature, I estimate late teens, early 20s. If anyone's interested.ลำตัวเล็ก ฉันคาดว่าเป็น วัยรุ่นตอนปลาย เกือบๆ สัก 20 ปี เนี้ยมีใครสนใจบ้างมั้ย? A Night at the Bones Museum (2009)
Oh, you mean because of the small stature?โอ... คุณพูดเพราะโครงสร้าง มีขนาดเล็กใช่รึเปล่า... . The Dwarf in the Dirt (2009)
"48 years of age, of small stature"อายุ 48 ปี รูปร่างเล็ก The Witch in the Wardrobe (2010)
You don't rat on a man with Handsome's stature.คุณไม่มีทางลบชื่อ ของพ่อรูปหล่อได้หรอก Samaritan (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statureIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
statureThis is a plan that takes into account your stature and your ability to guard. By all means do it for me.
statureYoung people have shown a lot of improvement in physical stature.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสูงต่ำ[N] height, See also: stature, Example: มีผู้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าเรื่องของความสูงต่ำอ้วนผอมของร่างกายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโภชนาการเป็นอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสูงต่ำ[n. exp.] (khwāmsūng tam) EN: height ; stature   
รูปพรรณ[n.] (rūppaphan) EN: description ; appearance ; signalment ; stature   FR: apparence [f] ; aspect [m] ; description [f] ; signalement [m]
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature   FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
สัดส่วน[n.] (satsūan) EN: shape ; form ; figure ; stature   
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
STATURE    S T AE1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stature    (n) stˈætʃər (s t a1 ch @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure, #3,585 [Add to Longdo]
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, ] stature; build (height and weight); figure [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestalt {f} | Gestalten {pl}stature | statures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細作り[ほそづくり, hosodukuri] (adj-na,n) thinly made; slight build or stature [Add to Longdo]
小兵[こひょう, kohyou] (n) small build or stature [Add to Longdo]
小粒[こつぶ, kotsubu] (adj-na,n,adj-no) small grain; small stature or ability [Add to Longdo]
上背[うわぜい, uwazei] (n) stature; height [Add to Longdo]
丈(P);長(oK)[たけ(P);たき(ok), take (P); taki (ok)] (n) (1) height; stature; (2) length; measure; (3) all (one has); everything; (4) magnificence (of a waka poem, etc.); (P) [Add to Longdo]
丈比べ[たけくらべ, takekurabe] (n,vs) (See 背比べ) comparison of statures [Add to Longdo]
身の丈[みのたけ, minotake] (n) stature; body height [Add to Longdo]
身長[しんちょう, shinchou] (n) height (of body); stature; (P) [Add to Longdo]
尊大語[そんだいご, sondaigo] (n) (hon) speech used by the speaker to convey the social stature between the speaker and listener; language conveying that the speaker is of greater social status than the listener [Add to Longdo]
体躯[たいく, taiku] (n) the body; stature; physique; constitution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stature \Stat"ure\ (st[a^]ch"[~e]r; also, st[a^]t"[-u]r; 135),
   n. [F. stature, OF. estature, from L. statura, originally, an
   upright posture; hence, height or size of the body, from
   stare, statum, to stand. See {Stand}.]
   The natural height of an animal body; -- generally used of
   the human body.
   [1913 Webster]
 
      Foreign men of mighty stature came.   --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stature
   n 1: high level of respect gained by impressive development or
      achievement; "a man of great stature"
   2: (of a standing person) the distance from head to foot [syn:
     {stature}, {height}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 stature /statyʀ/ 
  stature

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top