ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -像-, *像*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[像, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] picture, image, figure; to resemble
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  象 (xiàng ㄒㄧㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 294

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] (look) like; similar (to); appearance; to appear; to seem; image; portrait; resemble; seem, #215 [Add to Longdo]
[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] as if; to seem like, #1,163 [Add to Longdo]
[xiàng sù, ㄒㄧㄤˋ ㄙㄨˋ, ] pixel, #4,285 [Add to Longdo]
[ǒu xiàng, ㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, ] idol, #4,925 [Add to Longdo]
[tú xiàng, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] image; picture; graphic, #5,474 [Add to Longdo]
[yǐng xiàng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, ] image, #5,608 [Add to Longdo]
[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] video tape; video recording, #6,048 [Add to Longdo]
[shè xiàng, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] photograph, #6,210 [Add to Longdo]
[shè xiàng jī, ㄕㄜˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] camera; video camera, #10,209 [Add to Longdo]
[yīn xiàng, ㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] audiovisual; AV, sometimes refers to soft porn, #11,719 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぞう, zou] (n,n-suf) statue; image; figure; picture; portrait; (P) [Add to Longdo]
[ぞうしゅ, zoushu] (n) (1) (obsc) subject (of a portrait or bust); a person posing for a portrait or bust; (2) (historically) patron; someone who commissions a Buddhist temple or work of art [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても映のきれいな映画だった。
Can you imagine what the 21st century will be like?21世紀がどのようになるか想できますか。
Two pictures were doubled.2つの画がダブってしまった。
I can imagine how you felt.あなたがどんな気分になったかは想できます。
You can't imagine it, can you?あなたには想もつかないでしょうか!
What do you imagine when you see that picture?あの絵を見て何を想しますか。
You make up imaginary enemies and are chased by them.おまえは想上の敵に追い詰められ。
Can you imagine the world without money?お金のない世界を想することが出来ますか。
They erected a statue in memory of Gandhi.ガンジーの記念が建てられた。
I never imagined meeting you here.ここで君に会うとは想もしなかった。 [M]
Please develop and print this film.このフィルムの現と焼付けをお願いします。
This film develops fast.このフィルムは現が早い。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
OK?[CN] 说的好是"拿 Black Sheep (2006)
You could paint my portrait.[JA] 私の肖画が描ける Scarlet Street (1945)
Like I do.[CN] 就我一样 Honey (2003)
Do you know which your problem is? That you don't have imagination.[JA] お前は 想力がないなあ Scarlet Street (1945)
I kept imagining I was being followed and that I could hear sirens back in the distance.[JA] 自分は追われていると 思うようにした 後ろでサイレンが鳴るのを 想してみた Detour (1945)
So here![CN] 这样! RocketMan (1997)
There.[CN] 这样更 Mrs Dalloway (1997)
It's amazing what a full belly can do to your imagination.[JA] 満腹になると 想することが違ってくるな Detour (1945)
I just can't imagine that you love me[JA] あなたに愛されるなんて 想もできない Detour (1945)
You'd be playing a harp, now.[JA] 自分がハスケルだったらと 想してごらん 今頃 極楽で ハープ奏でてるさ Detour (1945)
I build them islands of imagined security.[JA] 想上の安全の島を つくるのです And Then There Were None (1945)
Yes[CN]  A Very Short Life (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぞう, zou] STATUE, -BILD [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top