ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

north

N AO1 R TH   
142 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -north-, *north*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
north[N] ทิศเหนือ
north[ADJ] ทางเหนือ, See also: ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ, Syn. northern, polar
north[ADV] ทางเหนือ, See also: ไปทางด้านเหนือ, Syn. northerly
norther[ADJ] ซึ่งไม่เหมือน (คำสแลง), See also: แตกต่าง
northern[ADJ] ทางทิศเหนือหรือภาคเหนือ, See also: ทางเหนือ, เกี่ยวกับทางเหนือ, Syn. northerly, northward
northern[N] คนเหนือ
northing[N] ทิศทางทางเหนือ
North Sea[N] ทะเลเหนือ
northeast[ADJ] เกี่ยวกับตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: ทางอีสาน
northeast[N] ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, See also: ตะวันออกเฉียงเหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
north by eastจุดบนเข็มทิศที่อยู่ห่างจากทิศเหนือไปทางตะวันออก 11 องศา 15'; อุดรภาคบูรพา
northeast(นอร์ธอีสทฺ') n.,adj.,adv. (ไปทาง) ภาคอีสาน,อุตรีสาน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ., Syn. northeastern
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
northerly(นอร์ธ'เธอะลี) adj.,adv.,n. adj. เกี่ยวกับทางเหนือ,ลมเหนือ., See also: northerliness n.
northern(นอร์ธ'เธิร์น) adj. เกี่ยวกับทิศเหนือ. n. คนเหนือ, See also: northernness n.
northernmost(นอร์ธ'เธิร์นโมสทฺ) adj. เหนือสุด
northward(นอธ'เวิร์ค) adv. ไปทางเหนือ n. ทิศเหนือ.
northwest(นอร์ธ'เวสทฺ) n.,adj. พายัพ,ภาคพายัพ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ., Syn. northwestern
anorthic(แอนออร์' ธิค) adj. ซึ่งเอียงหรือลาดไปทั้งสามด้าน (triclinic)

English-Thai: Nontri Dictionary
north(adv) ทางทิศเหนือ,มาจากเหนือ
north(n) ทิศเหนือ,ภาคเหนือ,ตอนเหนือ,ฝ่ายเหนือ
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
northeast(n) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคอีสาน
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
northerly(adj,adv) ไปทางเหนือ,อยู่ทางเหนือ,มาจากภาคเหนือ
northern(adj) อยู่ทางทิศเหนือ,เกี่ยวกับทิศเหนือ
northernmost(adj) เหนือสุด
northward(adj) อยู่ทางเหนือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
North American Warrantyคำรับรองอเมริกาเหนือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
North Americaอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
North American Free Trade Agreementข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [ธุรกิจ]
North American Free Trade Agreement (NAFTA) ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ในการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศทั้งสาม ซึ่งได้มีการตกลงกันในหลักการเบื้องต้นเมื่อ พ.ศ. 2535 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 วัตถุประสงค์สำคัญของข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า (NAFTA) คือ 1) เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งการค้าสินค้า (Goods) และการบริการ (Services) ต่างๆ 2) เพื่อส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในเขตการค้าเสรี 3) เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในประเทศสมาชิกด้วยกัน 4) เพื่อปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกด้วยกัน 5) เพื่อสร้างวิธีการที่มีประสิทธิผลในการใช้ข้อตกลงและการระงับข้อพิพาท 6) เพื่อสถาปนากรอบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก [สิ่งแวดล้อม]
North American Free Trade Areaเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก [การทูต]
North Atlanitc Treaty Organizationองค์การนาโต้ หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ซึ่งได้ลงนามกันเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 1949 ประเทศสมาชิกขณะเริ่มตั้งองค์การครั้งแรก ได้แก่ ประเทศเบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ต่อมาประเทศกรีซและตรุกีได้เข้าร่วมเป็นภาคีของสนธิสัญญาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1952 และเยอรมนีตะวันตก ( ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 1949ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ประเทศภาคีได้ยืนยันเจตนาและความปรารถนาของตน ที่จะอยู่ร่วมกันโดยสันติกับประเทศและรัฐบาลทั้งหลาย ที่จะปกป้องคุ้มครองเสรีภาพมรดกร่วม และอารยธรรมของประเทศสมาชิกทั้งมวล ซึ่งต่างยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตย เสรีภาพส่วนบุคคลหลักนิติธรรม ตลอดจนจะใช้ความพยายามร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อป้องกันประเทศ และเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงในสนธิสัญญาดังกล่าว บทบัญญัติที่สำคัญที่สุดคือข้อ 5 ซึ่งระบุว่า ประเทศภาคีสนธิสัญญาทั้งหลายต่างเห็นพ้องต้องกันว่า หากประเทศภาคีหนึ่งใดหรือมากกว่านั้น ในทวีปยุโรปหรือในอเมริกาเหนือ ถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ จักถือว่าเป็นการโจมตีต่อประเทศภาคีทั้งหมด ฉะนั้น ประเทศภาคีจึงตกลงกันว่า หากมีการโจมตีด้วยกำลังอาวุธเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง ประเทศภาคีแต่ละแห่งซึ่งจะใช้สิทธิในการป้องกันตนโดยลำพังหรือร่วมกัน อันเป็นที่รับรองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติ จะเข้าช่วยเหลือประเทศภาคีแห่งนั้นหรือหลายประเทศซึ่งถูกโจมตีด้วยกำลัง อาวุธในทันทีองค์กรสำคัญที่สุดในองค์การนาโต้เรียกว่า คณะมนตรี (Council) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศภาคีสนธิสัญญานาโต้ คณะมนตรีนี้จะจัดตั้งองค์กรย่อยอื่น ๆ หลายแห่ง รวมทั้งกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรภาคพื้นยุโรปและภาคพื้น แอตแลนติก สำนักงานใหญ่ขององค์การนาโต้ตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]
North Atlantic Regionภูมิภาคแอตแลนติกเหนือ [TU Subject Heading]
North Atlantic Treaty Organisationองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2492 เป็นองค์การร่วมมือทางการทหาร มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 19 ประเทศคือ เบลเยี่ยม แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน ตุรกี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา [การทูต]
North-South relationsความสัมพันธ์เหนือ-ใต้ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนา) [เศรษฐศาสตร์]
North-South tradeการค้าเหนือ-ใต้ [เศรษฐศาสตร์]
Northeast windลมตะวันออกเฉียง เหนือ [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Musketeer Drogue, I die in North Africa.ฉันตายในแอฟริกาเหนือ กรุณา. How I Won the War (1967)
- Is this North Africa? - Catterick.คาท เดินเหมือนคนโง่ How I Won the War (1967)
- I'm gonna die in North Africa.ฉันบอกคุณแล้ว. How I Won the War (1967)
It's working. It this absolutely North Africa?มันอย่างนี้แอฟริกาเหนือ? How I Won the War (1967)
- (all) That's a relief. - Is this still North Africa?ยังคงเป็นที่นี้แอฟริกาเหนือ? How I Won the War (1967)
I die now in North Africa.ตอนนี้ฉันตายในแอฟริกาเหนือ ฉันได้รับการร้องไห้ที่ทุกเวลานี้ บอกคุณ How I Won the War (1967)
(Drogue) I died in North Africa.ฉันต่อสู้สำหรับเหตุผลที่สาม How I Won the War (1967)
"God grants you an interview. "1600 North Hope Street, Los Angeles, California.พระเจ้านัดสัมภาษณ์คุณ 1600 ถ.นอร์ธโฮป Oh, God! (1977)
-1600 North Hope Street, Room 2700.1600 ถ.นอร์ธโฮป ห้อง 2700 Oh, God! (1977)
We're going up north to put the word on the streets.พวกเรากำลังไปทิศเหนือเพื่อลงโฆษณา The Blues Brothers (1980)
Now, 200 miles to the north there's a place with a bridge called Powder River.จากนี่ไป 2,000 ไมล์ทางเหนือ ...จะเป็นที่ ที่มีสะพาน ข้าวแม่น้ำพาวเดอร์ The Road Warrior (1981)
- Headed North or South? - North.มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือหรือใต้ เหนือ First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
northAccording to the radio, a storm is imminent in the North.
northA north wind blows, obviously off the icebergs.
northBecause of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.
northBy and by the bitter north wind begin to blow.
northCanada borders the northern part of the United States.
northCanada is on the north side of America.
northCanada is to the north of the United States.
northCompass needles point to the north.
northDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
northEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
northFork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.
north"From the north country" is a TV drama produced by Fuji TV and set in Furano in Hokkaido.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.[N] North, See also: N., Syn. ทิศเหนือ
นาโต[N] NATO, See also: North Atlantic Treaty Organization, Syn. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
นาฟตา[N] NAFTA, See also: North American Free Trade Agreement, Syn. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ[N] northwest, Syn. ทิศพายัพ, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์, Example: สายน้ำชุดแรกมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ หอบเอาเมฆมาจากทะเลอันดามัน ผ่านพม่าเข้าเมืองกาญจนบุรี, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ทิศพายัพ[N] northwest, Syn. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันออกเฉียงใต้, ทิศอาคเนย์, Example: เขารู้สึกแทบจะหมดหวัง พยามยามประคองเรือเลี่ยงศูนย์กลางพายุลงไปทางทิศพายัพ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ
ทิศอีสาน[N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, Ant. ทิศตะวันตกเฉียงใต้, ทิศหรดี, Example: ลมในบริเวณนี้มักจะพัดจากทิศอีสานสู่ทิศหรดี เรียกกันว่า ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: ทิศซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออก
ทิศอุดร[N] north, Syn. ทิศเหนือ, Ant. ทิศใต้, ทิศทักษิณ, Example: ห้องนอนไม่ควรจัดให้หันหน้าไปทางทิศอุดรหรือทิศอีสาน เพราะถึงฤดูหนาวจะหนาวมาก, Thai definition: ทิศที่อยู่ทางเหนือ
หมอลำ[N] northeastern-style singer, Example: นักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหมอลำมาก่อน, Thai definition: ผู้ชำนาญในการขับร้อง, Notes: (ถิ่น-อีสาน)
เหนือ[N] north, Syn. ทิศเหนือ, ทิศอุดร, Ant. ทิศใต้, Example: ทะเลสาบสงขลาประกอบด้วย 3 ส่วนคือทะเลน้อยซึ่งอยู่ตอนเหนือ ทะเลหลวงอยู่ตอนกลางและทะเลสาบอยู่ตอนบนใต้สุด, Thai definition: ชื่อทิศตรงข้ามกับทิศใต้หรือทิศที่อยู่ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
โยน[N] northern Thai people, See also: Yonok, Syn. โยนก, ยวน, เยาวนะ, Thai definition: ชื่อเรียกชาวไทยทางล้านนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อเมริกาเหนือ[n. prop.] (Amērikā Neūa) EN: North America   FR: Amérique du Nord [f]
บุรีรัมย์[n. prop.] (Burīram) EN: Buriram (Northeast)   FR: Buriram (prov. Nord-Est)
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
เชียงใหม่[n. prop.] (Chieng Mai) EN: Chiang Mai (North)   FR: Chiangmai (Nord)
เชียงราย[n. prop.] (Chieng Rāi) EN: Chiang Rai (North)   FR: Chiang Rai (Nord)
ดาวเหนือ[n. prop.] (dāo Neūa) EN: North Star   FR: étoile du Nord [f]
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox   

CMU English Pronouncing Dictionary
NORTH N AO1 R TH
NORTHUP N AO1 R TH AH2 P
NORTHEY N AO1 R DH IY0
NORTHAM N AO1 R TH AH0 M
NORTHER N AO1 R DH ER0
NORTH'S N AO1 R TH S
NORTHRUP N AO1 R TH R AH0 P
NORTHOLT N AO1 R TH AO0 L T
NORTHROP N AO1 R TH R AH0 P
NORTHERN N AO1 R DH ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
north (n) nˈɔːθ (n oo1 th)
Northam (n) nˈɔːθəm (n oo1 th @ m)
Northman (n) nˈɔːθmən (n oo1 th m @ n)
Northmen (n) nˈɔːθmən (n oo1 th m @ n)
northern (j) nˈɔːðən (n oo1 dh @ n)
northward (n) nˈɔːθwɜːʳd (n oo1 th w @@ d)
Northwich (n) nˈɔːθwɪtʃ (n oo1 th w i ch)
northeast (n) nˈɔːθˈiːst (n oo1 th ii1 s t)
northerly (j) nˈɔːðəliː (n oo1 dh @ l ii)
northwest (n) nˈɔːθwˈɛst (n oo1 th w e1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běi, ㄅㄟˇ, ] north, #1,274 [Add to Longdo]
东北[dōng běi, ㄉㄨㄥ ㄅㄟˇ, / ] northeast, #3,305 [Add to Longdo]
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, ] north; the northern part a country; China north of the Yellow River, #4,300 [Add to Longdo]
北部[běi bù, ㄅㄟˇ ㄅㄨˋ, ] northern part; Tonkin (region in Vietnam), #4,793 [Add to Longdo]
南北[nán běi, ㄋㄢˊ ㄅㄟˇ, ] north and south, #5,575 [Add to Longdo]
西北[xī běi, ㄒㄧ ㄅㄟˇ, 西] northwest, #6,757 [Add to Longdo]
摩羯[Mó jié, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, ] northern people in classical times, a branch of the Huns or Xiongnu 匈奴, #7,440 [Add to Longdo]
北美[Běi Měi, ㄅㄟˇ ㄇㄟˇ, ] North America, #8,792 [Add to Longdo]
华北[Huá běi, ㄏㄨㄚˊ ㄅㄟˇ, / ] North China, #9,959 [Add to Longdo]
向北[xiàng běi, ㄒㄧㄤˋ ㄅㄟˇ, ] northward; facing north, #13,743 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nordküste {f}north coast [Add to Longdo]
Nordpfeil {m}north arrow; north point [Add to Longdo]
Nordpol {m}North Pole [Add to Longdo]
Dunkelente {f} [ornith.]North American Black Duck [Add to Longdo]
Grauwasseramsel {f} [ornith.]North American Dipper [Add to Longdo]
Nordamerika {n}North America [Add to Longdo]
Nordrhein-Westfalen {n}North Rhine-Westphalia [Add to Longdo]
Nordsee {f}North Sea [Add to Longdo]
Nord-OsetienNorth Ossetia [Add to Longdo]
North Carolina (US-Bundesstaat)North Carolina (NC) [Add to Longdo]
North Dakota (US-Bundesstaat)North Dakota (ND) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
かまくら[, kamakura] (n) mid-January festival in northern Japan, with snow huts in which children play house; (P) [Add to Longdo]
めじ[, meji] (n) young tuna (esp. northern bluefin tuna under 1 meter) [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[, auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アオハナホソオオトカゲ[, aohanahosoootokage] (n) canopy goanna (Varanus keithhornei, species of carnivorous monitor lizard native to Northeast Australia); blue-nosed goanna; Nesbit River monitor [Add to Longdo]
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific) [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
ウィグワム[, uiguwamu] (n) wigwam (North American Indian tent) (alg [Add to Longdo]
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 North \North\ (n[^o]rth), n. [AS. nor[eth]; akin to D. noord,
   G., Sw., & Dan. nord, Icel. nor[eth]r. Cf. {Norman},
   {Norse}.]
   [1913 Webster]
   1. That one of the four cardinal points of the compass, at
    any place, which lies in the direction of the true
    meridian, and to the left hand of a person facing the
    east; the direction opposite to the south.
    [1913 Webster]
 
   2. Any country or region situated farther to the north than
    another; the northern section of a country.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically: That part of the United States lying north
    of Mason and Dixon's line. See under {Line}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 North \North\, a.
   Lying toward the north; situated at the north, or in a
   northern direction from the point of observation or
   reckoning; proceeding toward the north, or coming from the
   north.
   [1913 Webster]
 
   {North following}. See {Following}, a., 2.
 
   {North pole}, that point in the heavens, or on the earth,
    ninety degrees from the equator toward the north.
 
   {North preceding}. See {Following}, a., 2.
 
   {North star}, the star toward which the north pole of the
    earth very nearly points, and which accordingly seems
    fixed and immovable in the sky. The star [alpha] (alpha)
    of the Little Bear, is our present north star, being
    distant from the pole about 1[deg] 25', and from year to
    year approaching slowly nearer to it. It is called also
    {Cynosura}, {polestar}, and by astronomers, {Polaris}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 North \North\, v. i.
   To turn or move toward the north; to veer from the east or
   west toward the north.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 North \North\, adv.
   Northward.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 north
   adv 1: in a northern direction; "they earn more up north";
       "Let's go north!" [syn: {north}, {northerly},
       {northwards}, {northward}]
   adj 1: situated in or facing or moving toward or coming from the
       north; "artists like north light"; "the north portico"
       [ant: {south}]
   n 1: the region of the United States lying to the north of the
      Mason-Dixon line
   2: the United States (especially the northern states during the
     American Civil War); "he has visited every state in the
     Union"; "Lee hoped to detach Maryland from the Union"; "the
     North's superior resources turned the scale" [syn: {Union},
     {North}]
   3: the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees [syn:
     {north}, {due north}, {northward}, {N}]
   4: a location in the northern part of a country, region, or city
   5: the direction corresponding to the northward cardinal compass
     point
   6: the direction in which a compass needle points [syn: {north},
     {magnetic north}, {compass north}]
   7: British statesman under George III whose policies led to
     rebellion in the American colonies (1732-1792) [syn: {North},
     {Frederick North}, {Second Earl of Guilford}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top