Search result for

destroy

(75 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destroy-, *destroy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destroy    [VT] ฆ่า, See also: สังหาร, คร่าชีวิต, Syn. murder, slay, slaughter
destroy    [VT] ทำลาย, See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก, Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy    [VI] ทำลาย, See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง, Syn. annihilate, demolish
destroyer    [N] ผู้ทำลาย, See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, Syn. demolisher, nihilist
destroyer    [N] เรือพิฆาตเล็ก, See also: เรือรบทำลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destroyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
destroyThe white building was destroyed by the earthquake.
destroyNot a few houses were destroyed by the typhoon.
destroyCrows all but destroyed the farmer's field of corn.
destroy(Rev. Martin Luther) King's house was destroyed by a bomb. But still, the buses went on empty.
destroyWith respect to these documents, I think the best thing is to destroy them.
destroyAnd in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.
destroyThe building was completely destroyed.
destroyThe building was totally destroyed by the earthquake.
destroyThe devil destroyed Hiroshima and Nagasaki.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
soul-destroying(โซลดิสทรอย'อิง) adj. บั่นทอนจิตใจ,ทำลายวิญญาณ,ทำลายหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภินท์    [V] destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ทำลาย    [N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ล้มกระดาน    [V] turn over a board, See also: destroy, eliminate, eradicate, Syn. คว่ำกระดาน, Example: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก, Thai definition: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ล้างผลาญ    [V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
ตัดช่องทาง    [V] cut (at), See also: destroy one's pull, destroy one's opportunity, Syn. ตัดทาง, Example: เขาตัดช่องทางทำมาหากินผู้คนในวงการนี้มานักต่อนัก, Thai definition: ทำให้หมดหนทางหรือโอกาส
พร่า    [V] destroy, See also: ruin, Syn. ทำลาย, Example: สงครามครั้งนี้ได้พร่าชีวิตผู้คนนับสิบๆ ล้านคน, Thai definition: ทำให้เสียหาย, ทำให้ย่อยยับ
ผลาญ    [V] destroy, See also: ruin, demolish, wreck, Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ, Example: อาคารถูกไฟผลาญจนไม่เหลือแม้แต่ซาก, Thai definition: ทําลายให้หมดสิ้นไป
ลบเหลี่ยม    [V] outdo, See also: destroy the arrogance of someone, trump someone's trick, Syn. ลบคม, Thai definition: ทำให้ชั้นเชิง หรือเกียรติด้อยลงไปต่อหน้าธารกำนัล
ล้มล้าง    [V] overthrow, See also: destroy, eliminate, wipe out, Syn. ทำลาย, Example: กลุ่มข้าราชการและพลเรือนรุ่นเยาว์ได้ก่อการยึดอำนาจ และล้มล้างระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ตัดทาง    [V] destroy oneself, See also: obstruct the passage of, close a way or passage, Syn. ปิดทาง, Ant. เปิดทาง, Example: กฎหมายปิดป่าตัดทางทำมาหากินของพวกตัดไม้ทำลายป่าได้ทางหนึ่ง, Thai definition: ทำให้หมดช่องทาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
ฉิบหาย[v.] (chiphāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin   FR: détruire ; ruiner ; anéantir
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove   FR: réfuter
คนทำลาย[n. exp.] (khon thamlāi) EN: destroyer   
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat   FR: renverser ; défaire
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge   FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTROY    D AH0 S T R OY1
DESTROYS    D AH0 S T R OY1 Z
DESTROYED    D AH0 S T R OY1 D
DESTROYER    D AH0 S T R OY1 ER0
DESTROYERS    D AH0 S T R OY1 ER0 Z
DESTROYING    D AH0 S T R OY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destroy    (v) (d i1 s t r oi1)
destroys    (v) (d i1 s t r oi1 z)
destroyed    (v) (d i1 s t r oi1 d)
destroyer    (n) (d i1 s t r oi1 @ r)
destroyers    (n) (d i1 s t r oi1 @ z)
destroying    (v) (d i1 s t r oi1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer [Add to Longdo]
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer [Add to Longdo]
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer [Add to Longdo]
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer [Add to Longdo]
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer [Add to Longdo]
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] destroy (bandits) [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] destroyed; injure [Add to Longdo]
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; sabotage; smash [Add to Longdo]
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, / ] destroy; wreck [Add to Longdo]
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / ] destroy [Add to Longdo]
[jǔ, ㄐㄩˇ, ] destroy; to stop [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] destroy; overthrow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Destroy \De*stroy"\, v. t. [imp. & p. p. {Destroyed}; p. pr. &
   vb. n. {Destroying}.] [OE. destroien, destruien, destrien,
   OF. destruire, F. d['e]truire, fr. L. destruere, destructum;
   de + struere to pile up, build. See {Structure}.]
   1. To unbuild; to pull or tear down; to separate virulently
    into its constituent parts; to break up the structure and
    organic existence of; to demolish.
    [1913 Webster]
 
       But ye shall destroy their altars, break their
       images, and cut down their groves.  --Ex. xxxiv.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To ruin; to bring to naught; to put an end to; to
    annihilate; to consume.
    [1913 Webster]
 
       I will utterly pluck up and destroy that nation.
                          --Jer. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   3. To put an end to the existence, prosperity, or beauty of;
    to kill.
    [1913 Webster]
 
       If him by force he can destroy, or, worse,
       By some false guile pervert.     --Milton.
 
   Syn: To demolish; lay waste; consume; raze; dismantle; ruin;
     throw down; overthrow; subvert; desolate; devastate;
     deface; extirpate; extinguish; kill; slay. See
     {Demolish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 destroy
   v 1: do away with, cause the destruction or undoing of; "The
      fire destroyed the house" [syn: {destroy}, {destruct}]
   2: destroy completely; damage irreparably; "You have ruined my
     car by pouring sugar in the tank!"; "The tears ruined her
     make-up" [syn: {destroy}, {ruin}]
   3: defeat soundly; "The home team demolished the visitors" [syn:
     {demolish}, {destroy}]
   4: put (an animal) to death; "The customs agents destroyed the
     dog that was found to be rabid"; "the sick cat had to be put
     down" [syn: {destroy}, {put down}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top