หรือคุณหมายถึง statelineß?
Search result for

stateliness

(7 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stateliness-, *stateliness*, statelines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stateliness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stateliness*)
English-Thai: Nontri Dictionary
stateliness(n) ความสง่าผ่าเผย,ความโอ่อ่า,ความยิ่งใหญ่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stateliness    (n) (s t ei1 t l i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stattlichkeit {f}stateliness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stateliness \State"li*ness\, n.
   The quality or state of being stately.
   [1913 Webster]
 
      For stateliness and majesty, what is comparable to a
      horse?                  --Dr. H. More.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stateliness
   n 1: an elaborate manner of doing something; "she served coffee
      with great stateliness"
   2: impressiveness in scale or proportion [syn: {stateliness},
     {majesty}, {loftiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top