ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filling station

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filling station-, *filling station*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filling station[N] สถานีเติมน้ำมัน, See also: ปั้มน้ำมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filling stationn. ปั๊มน้ำมัน,สถานที่เติมน้ำมันรถ

English-Thai: Nontri Dictionary
FILLING filling station(n) ปั๊มน้ำมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm talking with Smokehouse and this big shiny car comes pulling into the filling station.ฉันยืนคุยอยู่กับสโม้คเฮ้าส์ แล้วก็มีรถคันใหญ่เข้ามา เข้ามาในปั๊มน้ำมัน The Education of Little Tree (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
filling stationHe got his car washed at the filling station.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปั๊ม[n.] (pam) EN: pump ; filling station ; water pump   FR: pompe [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tankwart {m}filling station attendant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
給油所[きゅうゆじょ(P);きゅうゆしょ, kyuuyujo (P); kyuuyusho] (n) petrol filling station; gasoline filling station; (P) [Add to Longdo]
水素スタンド[すいそスタンド, suiso sutando] (n) hydrogen-filling station [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filling station
   n 1: a service station that sells gasoline [syn: {gasoline
      station}, {gas station}, {filling station}, {petrol
      station}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top