ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immobile

IH2 M OW1 B AH0 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immobile-, *immobile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immobile[ADJ] ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: ที่ไม่เคลื่อนที่, ที่ไม่ขยับเขยื้อน, Syn. static, stationary, Ant. mobile
immobile[ADJ] ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้, See also: ซึ่งหยุดนิ่ง, ที่ไม่ขยับเขยื้อน, Syn. motionless, Ant. mobile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immobile(อิโม'บิล,-บีล) adj. เคลื่อนที่ไม่ได้,ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้,หยุดนิ่ง,ไม่ขยับเขยื้อน,ตายตัว, Syn. stable

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
People who fly are immobile for long periods.คนที่ขึ้นบินบ่อยๆ มักไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานานๆ The Right Stuff (2007)
Alice simply becomes completely immobile with a big smile on her face.มันต้องใช้เวลาตลอดไปสำหรับ อลิซจะตกผ่านหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เคลื่อนไหว[adj.] (mai khleūoenwai) FR: immobile
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static   FR: calme ; tranquille ; immobile
หยุดนิ่ง[X] (yut ning) EN: immobile   

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMOBILE IH2 M OW1 B AH0 L
IMMOBILE IH2 M OW1 B AY2 L
IMMOBILE(2) IH2 M OW1 B IY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immobile (j) ˈɪmˈoubaɪl (i1 m ou1 b ai l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塊然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) isolated; immobile [Add to Longdo]
雁字搦め[がんじがらめ, ganjigarame] (adv) bound hand and foot; hedged in (e.g. by restrictions); immobile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immobile \Im*mo"bile\, a. [L. immobilis: cf. F. immobile. See
   {Immobility}.]
   Incapable of being moved; immovable; fixed; stable. --Prof.
   Shedd.
   [1913 Webster] immobilisation

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immobile
   adj 1: not capable of movement or of being moved [ant: {mobile}]
   2: securely fixed in place; "the post was still firm after being
     hit by the car" [syn: {fast}, {firm}, {immobile}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 immobile /imobil/ 
  motionless

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top