หรือคุณหมายถึง tallneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tallness

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tallness-, *tallness*, tallnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tallness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tallness*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stature; height; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tallness; height; statureความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
height; stature; tallnessความสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Länge {f}tallness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
背高[せいたか, seitaka] (n,adj-no,adj-na) tallness; tall person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tallness \Tall"ness\, n.
   The quality or state of being tall; height of stature.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tallness
   n 1: the vertical dimension of extension; distance from the base
      of something to the top [syn: {height}, {tallness}]
   2: the property of being taller than average stature [ant:
     {shortness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top