ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manifestation

M AE2 N AH0 F EH0 S T EY1 SH AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manifestation-, *manifestation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manifestation[N] การแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัด, See also: การแสดง, การปรากฏ, การแสดงอย่างเปิดเผย, Syn. display, demonstration
manifestation[N] การชุมนุม, See also: การเดินขบวน, การรวมตัวกัน, การประชุม
manifestation[N] ข้อบ่งชี้, See also: อาการแสดง, Syn. symtom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds

English-Thai: Nontri Dictionary
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation of intentionการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manifestation; happening; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manifestationแสดงลักษณะ [การแพทย์]
Manifestation, Bizzareการแสดงออกที่ไม่เป็นแบบแผนของโรคใดโรคหนึ่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're aware of the reports we've received of strange manifestations in the forbidden zone.คุณก็รู้ถึงรายงานที่เราได้รับ ว่ามีปรากฎการณ์ประหลาด ๆ ในเขตร้อน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Well a good place to start is by building a three dimensional manifestation of your brand.จุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งคือการสร้าง ภาพสามมิติของเครื่องหมายการค้าขึ้นมา The Corporation (2003)
An extreme manifestation of ocd, obsessive compulsive disorder.-อาการที่เห็นได้อย่างเด่นชัดของ OCD โรคย้ำคิดย้ำทำ Compulsion (2005)
I'm a cynical man, God knows... but if your manifestations are somehow real... then even I'm willing to admit, you're a very special person.ผมไม่ใช่คนเชื่ออะไรง่ายๆ แต่ถ้าวิญญาณพวกนั้นมีจริง.. ผมคงต้องยอมรับว่าคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆ The Illusionist (2006)
Freud would tell you the boy is merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชาย คือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
Freud would tell you that the boy's merely a manifestation of your subconscious.ฟรอยด์จะบอกคุณว่าเด็กผู้ชายคือการแสดงออกของจิตใต้สำนึก Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
And what greater manifestation of his creation is thereแล้วการไปปรากฏตัวที่โบสถ์ ต่อหน้านิมิตรของท่าน The Ten (2007)
Your body, it's just a physical manifestation of your soul.ไม่ โง่มากที่ทำแบบนั้นเพราะนี่มันทั้งใหม่และสด Plaisir d'amour (2008)
Yes, Kate, your dreams can be a manifestation of your emotions.ใช่แล้วล่ะ เคท สิ่งที่คุณฝันน่ะบ่งบอกถึงความรู้สึกของคุณ Orphan (2009)
So Booth not shooting straight is simply... what... a manifestation of his phallic frustration?งั้นการที่บูธยิงไม่เข้าเป้า อะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาขาดเซ็กส์ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
- This is a clear manifestation Of the existenceนี่คือการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน... You Don't Know Jack (2010)
The physical manifestation of the bond.ศิลาแห่งพันธะสัญญา Something Wicked This Fae Comes (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manifestationHe made no manifestation of his disappointment.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเดินขบวน[n. exp.] (kān doēn khabūan) EN: demonstration   FR: manifestation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANIFESTATION M AE2 N AH0 F EH0 S T EY1 SH AH0 N
MANIFESTATIONS M AE2 N AH0 F EH0 S T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manifestation (n) mˌænɪfɛstˈɛɪʃən (m a2 n i f e s t ei1 sh @ n)
manifestations (n) mˌænɪfɛstˈɛɪʃənz (m a2 n i f e s t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kundgebung {f} | Kundgebungen {pl}manifestation | manifestations [Add to Longdo]
Manifestation {f}manifestation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
顕現[けんげん, kengen] (n,vs) manifestation [Add to Longdo]
現れ(P);表れ(P);現われ(P);表われ;顕れ[あらわれ, araware] (n) embodiment; manifestation; materialization; materialisation; expression; indication; (P) [Add to Longdo]
示現[じげん, jigen] (n,vs) manifestation (of a celestial being) [Add to Longdo]
准胝観音;准提観音[じゅんでいかんのん, jundeikannon] (n) {Buddh} Cundi (manifestation of Avalokitesvara) [Add to Longdo]
神仏同体説[しんぶつどうたいせつ, shinbutsudoutaisetsu] (n) (obsc) (See 本地垂迹説) kami-buddha syncretization theory (e.g. manifestation theory) [Add to Longdo]
垂迹[すいじゃく;すいしゃく, suijaku ; suishaku] (n) {Buddh} (See 本地) temporary manifestation by a buddha (in order to save people); manifested form (often a Shinto deity) [Add to Longdo]
聖観音;正観音[しょうかんのん, shoukannon] (n) {Buddh} (See 観世音) Aryavalokitesvara (manifestation of Avalokitesvara) [Add to Longdo]
聖観世音;正観世音[しょうかんぜのん, shoukanzenon] (n) {Buddh} (See 観世音) Aryavalokitesvara (manifestation of Avalokitesvara) [Add to Longdo]
天真流露[てんしんりゅうろ, tenshinryuuro] (n) manifestation (revelation) of one's natural sincerity (naivete) [Add to Longdo]
如意輪観音[にょいりんかんのん, nyoirinkannon] (n) {Buddh} (See 観世音) Cintamani-cakra (manifestation of Avalokitesvara) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manifestation \Man`i*fes*ta"tion\, n. [L. manifestatio: cf. F.
   manifestation.]
   1. The act of manifesting or disclosing, or the state of
    being manifested; discovery to the eye or to the
    understanding.
    [1913 Webster]
 
   2. That which manifests; a phenomenon which gives evidence of
    something hidden; exhibition; display; revelation; as, the
    manifestation of God's power in creation; the delayed
    manifestation of a disease.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The secret manner in which acts of mercy ought to be
       performed, requires this public manifestation of
       them at the great day.        --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   3. The materialization or apparition of a spirit; -- a
    phenomenon claimed to be seen by spiritualists.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manifestation
   n 1: a clear appearance; "a manifestation of great emotion"
   2: a manifest indication of the existence or presence or nature
     of some person or thing; "a manifestation of disease"
   3: an appearance in bodily form (as of a disembodied spirit)
     [syn: {materialization}, {materialisation}, {manifestation}]
   4: expression without words; "tears are an expression of grief";
     "the pulse is a reflection of the heart's condition" [syn:
     {expression}, {manifestation}, {reflection}, {reflexion}]
   5: a public display of group feelings (usually of a political
     nature); "there were violent demonstrations against the war"
     [syn: {demonstration}, {manifestation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 manifestation /manifɛstasjɔ̃/ 
  demonstration

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top