ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cis

   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cis-, *cis*, ci
English-Thai: Longdo Dictionary
CIS(n) กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) คือ กลุ่มประเทศที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียต
ethnocentricism(n) ความเชื่อว่าชาติของตนเหนือกว่าชนชาติอื่น
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cist[N] กล่อง (ในสมัยโบราณ)
cistern[N] ที่เก็บน้ำขนาดใหญ่ (มักไว้ใต้ดิน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cis-1. Pref. อยู่ทางด้านใกล้ 2. (สิส) ย่อมาจาก CompuServe Information Services หมายถึง งานบริการข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) การใช้บริการดังกล่าว กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวก รวดเร็วกว่าการหาข้อมูลด้วยตนเอง (ว่ากันว่า การที่ใช้เครื่องหมาย $ แทนตัว s ธรรมดา อาจจะเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า รายการนี้ขอฟรี ๆ กันไม่ได้ จะต้องมีการจ่ายค่าบริการ) ดู CompuServe ประกอบ
cist(ซิสท) n. กล่องหรือหีบใส่ของศักดิ์สิทธิ์
cistern(ซิส'เทอน) n. ถังน้ำ,ที่เก็บน้ำ
abscise(แอบไซซ') vi. แยก, ตัด
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
aestheticism(เอสเธท' ทิซิสซึม) การยอมรับความงามเป็นเอก., Syn. estheticism
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
anglicise(แอง' กลิไซซ) vt.,vi. ทำให้เป็นอังกฤษ (ขนบธรรมเนียม, ลักษณะ, มารยาท, ฯลฯ) ให้เป็นภาษาอังกฤษ. -Anglicis (z) ation n. -Anglicism n.
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)

English-Thai: Nontri Dictionary
cistern(n) ถังเก็บน้ำ,ที่เก็บน้ำ
asceticism(n) การบำเพ็ญทุกรกิริยา,การบำเพ็ญตบะ,การถือสันโดษ
Catholicism(n) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
circumcision(n) พิธีสุหนัด
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
cynicism(n) การถากถาง,การเยาะเย้ยถากถาง
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cisternal puncture; puncture, suboccipitalการเจาะช่องสมองผ่านท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cis Formลักษณะซิส [การแพทย์]
Cis-Platinumซิส-พลาทินัม [การแพทย์]
Cisplatinซิสพาทิน [TU Subject Heading]
Cisplatinซิสพลาติน,ซิสปลาติน [การแพทย์]
Cisterna Chyliซิสเทอร์นาคัยไล [การแพทย์]
Cisterna Magnaซิสเตอร์นาแมกนา;ซิสเตอร์นาแมกนา,สมอง [การแพทย์]
Cisternal Punctureน้ำหล่อสมองจากซิสเทอร์น,น้ำหล่อสมองจากซิสเทอร์น,เจาะช่องกระดูกคอ [การแพทย์]
Cisternsแอ่ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cislunar (n ) ระหว่างโลกและดวงจันทร์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, well, your CIS punched one of my officers in the face.-your ci punched ลูกน้องผมคนนึง ฉันเข้าใจ Blow Out (2008)
One of my CIs saw Cavanaugh over near 43rd and 10th.สายของฉันเห็นคาวานอฟใกล้กับถนน 43 ตัดถนน 10 Triggerman (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai kān tatsinjai) EN: decision-making power ; power to take decisions   FR:cisionnaire [m]
แบบฝึกหัด[n.] (baēpfeukhat) EN: exercise ; practice ; drill   FR: exercice (scolaire) [m]
แบบฝึกหัดเลขคณิต [n. exp.] (baēpfeuk-hat lēkkhanit) EN: arithmetic exercise   FR: exercice d'arithmétique [m]
บทวิจารณ์[n.] (botwijān) EN: critique ; criticism   FR: critique [f]
ใช้อำนาจ[v. exp.] (chai amnāt) EN: exercise power   
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[v. exp.] (chai sitthi leūaktang) EN: exercise one's right of vote   FR: exercer son droit de vote
ชะลอการตัดสินใจ[] (chalø kān tatsinjai) EN: delay decisions   
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même

CMU English Pronouncing Dictionary
CIST S IH1 S T
CISAR S IH0 S AA1 R
CISCO S IH1 S K OW2
CISEK CH IH1 S EH0 K
CISLO CH IY1 S L OW0
CISSIE S IH1 S IY0
CISLER S IH1 S AH0 L ER0
CISKEI S IH0 S K EY1
CISSNA S IH1 S N AH0
CISNEY S IH1 Z N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cissy (n) sˈɪsiː (s i1 s ii)
cissies (n) sˈɪsɪz (s i1 s i z)
cistern (n) sˈɪstən (s i1 s t @ n)
cisterns (n) sˈɪstənz (s i1 s t @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
思科[Sī kē, ㄙ ㄎㄜ, ] Cisco Systems Company, #24,701 [Add to Longdo]
顺式[shùn shì, ㄕㄨㄣˋ ㄕˋ, / ] cis- (isomers in organic chemistry), as opposed to trans- 反式 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cistensänger {m} [ornith.]Zitting Cisticola (Cisticola juncidis) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
ciseaux(n) |pl.| กรรไกร มักเรียกเป็น une paire de ciseaux

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC [Add to Longdo]
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シスコシステムズ[しすこしすてむず, shisukoshisutemuzu] Cisco Systems [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
ディシジョンツリー[でいしじょんつりー, deishijontsuri-] decision tree [Add to Longdo]
ディシジョンポイント[でいしじょんぽいんと, deishijonpointo] decision point [Add to Longdo]
ルーティング決定[ルーティングけってい, ru-teingu kettei] routing decision [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
意思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cis- \Cis-\
   A Latin preposition, sometimes used as a prefix in English
   words, and signifying on this side.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CIS
   n 1: an alliance made up of states that had been Soviet
      Socialist Republics in the Soviet Union prior to its
      dissolution in Dec 1991 [syn: {Commonwealth of Independent
      States}, {CIS}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIS
     Compuserve Information Systems (network)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIS
     Command Information System (mil., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIS
     Contact Image Sensor
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIS
     Card Information Structure / Space (PCMCIA)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top