Search result for

หน่วยราชการ

(17 entries)
(0.1508 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน่วยราชการ-, *หน่วยราชการ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยราชการ[N] government office, Syn. หน่วยงานราชการ, หน่วยงานของรัฐ, Ant. เอกชน, Example: การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานนั้น หน่วยราชการหน่วยใดหน่วยหนึ่งคงจะไม่สามารถทำงานบรรลุความสำเร็จได้โดยลำพัง, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยงานของราชการที่แยกออกจากส่วนกลาง
หน่วยราชการลับ[N] Intelligence, Count unit: หน่วย, Thai definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราชการซึ่งถือเป็นความลับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste Collection Authority หน่วยราชการเก็บขนของเสีย, หน่วยงานรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Disposal Authority หน่วยราชการกำจัดของเสีย
ชื่อหรือตำแหน่งสำหรับองค์กรส่วนท้องถิ่นซึ่ง มีอำนาจ และหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการของเสีย [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, our work focuses on developing communication between humans and animals.เกี่ยวกับงานหน่วยราชการลับบางอย่างได้ \\ โปรเจ็กClusterstorm G-Force (2009)
Star-nosed breed. Blind as a bat.มันไกลจากการเป็นหน่วยราชการลับสัตว์ในตอนนี้ G-Force (2009)
Secret Service have it, sir.อยู่กับหน่วยราชการลับ Sherlock Holmes (2009)
Intelligence suggests that the devices seen in these photos are, in fact, attempts at making manned copies of Mr Stark's suit.หน่วยราชการลับแสดงว่าอุปกรณ์ที่เห็นในภาพเหล่านี้ ในความเป็นจริงที่พยายามบรรจุคนทำสำเนา Iron Man 2 (2010)
- No, you don't understand. Look, I am in the final stages of becoming an Agent of Secret Stuff.ไม่ เธอไม่เข้าใจ ฟังนะ ชั้นอยู่ในขั้นสุดท้ายก่อนจะได้เป็นสายลับของหน่วยราชการลับเต็มตัว Agents of Secret Stuff (2010)
The first that mankind has ever encountered despite what the conspiracy theorists would have you believe.ตัวแรกที่มนุษย์เคยพบเจอ คุณเชื่อมั้ยหล่ะ เรื่องหน่วยราชการลับ Green Lantern (2011)
In your absence, IMF has learned that Cobalt is or was a level-1 nuclear strategist for Russian intelligence.ระหว่างที่คุณหายไป IMF ทราบแล้วว่า โคบอล คือ ผู้เชียวชาญด้านนิวเคลียร์ อันดับหนึ่ง ของหน่วยราชการลับรัสเซีย Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
The Secret Service is moving the president underground.หน่วยราชการลับ กำลังพาท่านประธานาธิบดีลงใต้ดิน Contagion (2011)
Members of an interned world, too long have we suffered bureaucracy, a corpulent infant with which the masses have greedily procreated.สมาชิกแห่งโลกอินเตอร์เน็ต เราทนทรมานกับหน่วยราชการ นานเกินไปแล้ว Taking Account (2011)
I mean, wouldn't you be more inclined to open up to someone if he was MI5?ฉันหมายถึง นายจะไม่อยากทำธุรกิจกับใครก็ตาม หากเขาเป็น MI5 ใช่ไหม? (MI5 หน่วยราชการลับของอังกฤษทำเรื่องภายใน ขณะที่ MI6 ทำเรื่องนอกประเทศ) Neighborhood Watch (2012)
We got a probable connection between Becca Winstone and the deputy director of French intelligence.เราอาจพบความเกี่ยวข้อง ระหว่าง เบ็คก้า วินสโตน กับรองผู้อำนวยการ หน่วยราชการลับฝรั่งเศส The Hard Drive (2012)
Who's he selling to, Chinese intelligence?ใครกันที่เค้าขายให้? หน่วยราชการลับของจีน? 3.0 (2012)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intranet(อิน' เทอเนท) n. ระบบเครือข่ายระบบหนึ่งที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก เป็นประโยชน์ที่ให้บริการแก่คนทั่วไป ข้อมูลข่าวสารนั้น มีหลากหลายตั้งแต่สาระบันเทิงจนถึงข้อมูลความรู้ระดับสถาบันทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การแพทย์ และหน่วยราชการต่าง ๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top