ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -網-, *網*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[網, wǎng, ㄨㄤˇ] net; network
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  罔 (wǎng ㄨㄤˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,658

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, / ] net; network, #174 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
互联网[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, / ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
新华网[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, / ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
中新网[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, / ] ChinaNews (China News Service), #4,788 [Add to Longdo]
网吧[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, / ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
网球[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] node in a network; branch; website, #5,671 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もう, mou] (n) (1) net; netting; (2) web; (P) [Add to Longdo]
[もう, mou] (suf) network [Add to Longdo]
の目[あみのめ, aminome] (n) mesh (of a net) [Add to Longdo]
の目をくぐる;の目を潜る[あみのめをくぐる, aminomewokuguru] (exp,v5r) to slip through the dragnet [Add to Longdo]
を打つ[あみをうつ, amiwoutsu] (exp,v5t) to cast a net; to throw a net [Add to Longdo]
エレメント[もうエレメント, mou eremento] (n) {comp} network element [Add to Longdo]
タイツ[あみタイツ, ami taitsu] (n) fishnet stockings (tights) [Add to Longdo]
リソース[もうリソース, mou riso-su] (n) {comp} network resource; network resources [Add to Longdo]
安定性[もうあんていせい, mouanteisei] (n) {comp} network stability [Add to Longdo]
掛け;かけ[あみかけ, amikake] (n) (1) area fill (in printing); (2) {comp} half-tone dot meshing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had retinal detachment five years ago.5年前に膜剥離を起こしました。
Spiders spin webs.クモはを張る。
This computer network is, as it were, the nervous system of the company.このコンピューターは、いわば、会社の神経組織である。
This net here is to keep off mosquitoes.このは蚊を寄せ付けないためのものだ。
The fisherman cast their nets into the sea.その漁師達はを海に投げた。
The hunters captured the wild animal with a strong rope net.ハンター達はその野生動物を丈夫なロープので捕まえた。
A network of railroads soon spread over the entire country.まもなく鉄道が全国に広がった。
Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.現代の情報及び交通のおかげで世界はますます小さくなっている。
The children were mending their butterfly-nets.子供達は昆虫を直していた。
I made a wholesale arrest of thief.私は泥棒を一打尽に逮捕した。
I captured butterflies with a net.私は捕虫で蝶を捕まえた。
I caught a carp in a net.私はで鯉を捕った。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's go downtown and see what they've picked up in the dragnet.[JA] ダウンタウンに戻り 捜査の獲物を調べる He Walked by Night (1948)
It was quite obvious to him last night that she had become emotionally involved.[CN] 昨晚他明顯地看出她已經陷入情 North by Northwest (1959)
It's a very difficult procedure, but it is possible to photograph this image.[JA] 数時間膜に残っている Four Flies on Grey Velvet (1971)
First, there's a barbed-wire fence.[JA] 鉄条には The Spy Who Came In from the Cold (1965)
They're caught in very large nets and taken to other forests.[CN] 288)}它們被巨捕住 288)}給帶到了其他森林裏. Moderato cantabile (1960)
The dragnet gathered in some strange fish, and many ordinary ones.[JA] にかかった大多数は 普通の者達だった He Walked by Night (1948)
- Where to![JA] イワンの所に行け をしまったら俺も行く Tikhiy Don II (1958)
Every fish in the net was examined... most of them thrown back into the sea, not worth keeping.[JA] にかかった獲物を 調べ上げた 大多数は釈放された He Walked by Night (1948)
Her head crashed through one of the door panels, and she looked like a fish caught in a net by the gills.[CN] 她的頭撞到門框上 看起來像被住的魚 Pearls of the Deep (1965)
- Where to![JA] イワンの所に行け をしまったら俺も行く Tikhiy Don (1957)
But the second that fence shorts again, you lift off...[JA] だが、敵が再び防御を 破ったら、離陸しろ Forbidden Planet (1956)
After all, I like golf, tennis, cars and parties.[CN] 畢竟,我只喜歡 高爾夫,球... ...汽車和宴會 La Notte (1961)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もう, mou] network [Add to Longdo]
エレメント[もうエレメント, mou eremento] network element [Add to Longdo]
リソース[もうリソース, mou riso-su] network resource(s) [Add to Longdo]
安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability [Add to Longdo]
管理[もうかんり, moukanri] network management [Add to Longdo]
効率[もうこうりつ, moukouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
識別子[もうしきべつし, moushikibetsushi] network identifier [Add to Longdo]
制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit [Add to Longdo]
目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
目状[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あみ, ami] -Netz [Add to Longdo]
[もうら, moura] enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
[あみぶくろ, amibukuro] -Netz, Einkaufsnetz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top