ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attestation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attestation-, *attestation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ, การเป็นพยาน, การรับรอง, หลักฐานพยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน, การให้การ, การรับรอง, พยานหลักฐาน, การปฏิญาณตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation clauseข้อกำหนดการลงนามประทับตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[bai møranabat] (n, exp) EN: notification of death  FR: certificat de décès [ m ] ; attestation de décès [ f ]
ใบรับรอง[bairaprøng] (n, exp) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity  FR: certificat [ m ] ; attestation [ f ]
ใบรับรองแพทย์[bairaprøng phaēt] (n, exp) EN: doctor's certificate  FR: certificat médical [ m ] ; attestation médicale [ f ]
ใบสุทธิ[baisutthi] (n) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [ f ] ; certificat [ m ]
การพิสูจน์[kān phisūt] (n) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence  FR: preuve [ f ] ; attestation [ f ] ; certication [ f ] ; démonstration [ f ]
นิติกรณ์[nitikøn] (n) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation  FR: légalisation [ f ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attest { n }; Beglaubigung { f }; Zeugnis { n } | Atteste { pl }; Beglaubigungen { pl }; Zeugnisse { pl }attestation | attestations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認証[にんしょう, ninshou] (n, vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) #6,379 [Add to Longdo]
誓言[せいげん, seigen] (n, vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods) [Add to Longdo]
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attestation \At`tes*ta"tion\, n. [L. attestatio: cf. F.
   attestation.]
   The act of attesting; testimony; witness; a solemn or
   official declaration, verbal or written, in support of a
   fact; evidence. The truth appears from the attestation of
   witnesses, or of the proper officer. The subscription of a
   name to a writing as a witness, is an attestation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attestation
   n 1: the action of bearing witness
   2: the evidence by which something is attested

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top