ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attestation

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attestation-, *attestation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน

English-Thai: Nontri Dictionary
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attestationการลงชื่อเป็นพยาน, การรับรองว่าถูกต้องเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation clauseข้อกำหนดการลงนามประทับตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestation of willการรับรองการทำพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation   FR: légalisation [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Attest {n}; Beglaubigung {f}; Zeugnis {n} | Atteste {pl}; Beglaubigungen {pl}; Zeugnisse {pl}attestation | attestations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誓言[せいげん, seigen] (n,vs) attestation; attest; vow or oath (made to the gods) [Add to Longdo]
認証[にんしょう, ninshou] (n,vs) (1) certification; attestation; authentication; confirmation; (2) Imperial attestation; (P) [Add to Longdo]
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attestation \At`tes*ta"tion\, n. [L. attestatio: cf. F.
   attestation.]
   The act of attesting; testimony; witness; a solemn or
   official declaration, verbal or written, in support of a
   fact; evidence. The truth appears from the attestation of
   witnesses, or of the proper officer. The subscription of a
   name to a writing as a witness, is an attestation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attestation
   n 1: the action of bearing witness
   2: the evidence by which something is attested

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top