ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravage

R AE1 V IH0 JH   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravage-, *ravage*
Possible hiragana form: らう゛ぁげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravage[VT] ทำให้เสียหาย, See also: ทำลาย, ล้างผลาญ, Syn. destroy, ruin, spoil
ravage[VT] ปล้นสะดม, Syn. despoil, plunder
ravage[N] การทำลายล้าง, See also: การล้างผลาญ, Syn. damage, destruction
ravages[N] การทำลายล้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravage(แรฟ'วิจฺ) vt.,vi. ทำให้เสียหาย,ทำให้เกิดผลร้าย,ทำลาย,ปล้นสะดม., See also: ravagement n. ravager n., Syn. havoc, damage)

English-Thai: Nontri Dictionary
ravage(vt) ล้างผลาญ,ทำลาย,ปล้นสะดม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just in time to watch a plague ravage his village.เวลาเดียวกันที่กาฬโรคระบาทในหมู่บ้านเขา Underworld (2003)
We pay every resident $ 1000... to allow oil companies to ravage our state's natural beauty.เราจ่ายให้กับผู้อยู่อาศัยครอบครัวละ 1,000 เหรียญ เพื่อตอบแทนที่เรายอมให้บริษัทน้ำมันมาทำลายทัศนียภาพที่นี่ The Simpsons Movie (2007)
Oh, well, thank you, James, but that doesn't exactly ravage me with confidence.อืม ดี ขอบใจมาก เจมส์ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ฉันมีความเชื่อมั่นมากขึ้นหรอก Vamonos (2007)
Ravage me!จัดการฉันสิ! New World in My View (2009)
Ravage me!จัดการฉัน! New World in My View (2009)
It's nice to have a place to shower, shave and ravage you.มันดีกว่าที่มีห้องให้อาบน้ำ โกนหนวด แล้วก็ปู้ยี่ปู้ยำคุณได้ It Hurts Me Too (2010)
As a crime reporter, Paul would see firsthand how lawlessness would ravage a community.ในฐานะนักข่าวอาชญากรรม เขารู้ว่าเรื่องแบบไหนที่จะทำให้ปชช.โกรธ Heroes and Villains (2011)
In this video, Ramon says he is protecting the common man from the ravages of capitalism.จากวีดิโอ จะได้ยินว่าเขาทำเพื่อปกป้องประชาชน จากพวกทุนนิยมที่ไร้ศิลธรรม Knightfall (2011)
There are a lot of minority men in this city who would like nothing more than to ravage me on this counter top.มีพวกผู้ชายชั้นสองมากนักในเมืองนี้ พวกที่ไม่อยากจะได้อะไร นอกจากจะมาปล้นฉัน Open House (2011)
It ravages the soul.มันทำลายจิตใจของเรา Spooky Little Girl (2011)
War continues to ravage Europe.ไฟสงครามลามไปทั่วยุโรป Captain America: The First Avenger (2011)
He'll ravage both of us.เขาจะทำร้ายเราทั้งคู่ The Replacements (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
เผาผลาญ[v. exp.] (phao phlān) EN: burn down ; rage to the ground ; consume   FR: ravager complétement
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck   FR: dévaster ; ravager
ผู้ทำลาย[n. exp.] (phū thamlāi) EN: destroyer   FR: ravageur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVAGE R AE1 V IH0 JH
RAVAGED R AE1 V IH0 JH D
RAVAGES R AE1 V IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravage (v) rˈævɪʤ (r a1 v i jh)
ravaged (v) rˈævɪʤd (r a1 v i jh d)
ravages (v) rˈævɪʤɪz (r a1 v i jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹂躏[róu lìn, ㄖㄡˊ ㄌㄧㄣˋ, / ] ravage; devastate, #22,751 [Add to Longdo]
兵连祸结[bīng lián huò jié, ㄅㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] ravaged by successive wars; war-torn; war-ridden, #195,701 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨害[さんがい, sangai] (n) heavy damage; havoc; ravages [Add to Longdo]
戦禍[せんか, senka] (n) war damages; ravages of war; (P) [Add to Longdo]
爪跡;爪痕[つめあと, tsumeato] (n) (1) fingernail mark; scratch; (2) scar; ravages; after-effects [Add to Longdo]
兵禍[へいか, heika] (n) ravages of war [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravage \Rav"age\ (r[a^]v"[asl]j; 48), n. [F., fr. (assumed) L.
   rapagium, rapaticum, fr. rapere to carry off by force, to
   ravish. See {Rapacious}, {Ravish}.]
   Desolation by violence; violent ruin or destruction;
   devastation; havoc; waste; as, the ravage of a lion; the
   ravages of fire or tempest; the ravages of an army, or of
   time.
   [1913 Webster]
 
      Would one think 't were possible for love
      To make such ravage in a noble soul?   --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Despoilment; devastation; desolation; pillage; plunder;
     spoil; waste; ruin.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ravage \Rav"age\, v. t. [imp. & p. p. {Ravaged}
   (r[a^]v"[asl]jd); p. pr. & vb. n. {Ravaging}
   (r[a^]v"[asl]*j[i^]ng).] [F. ravager. See {Ravage}, n.]
   To lay waste by force; to desolate by violence; to commit
   havoc or devastation upon; to spoil; to plunder; to consume.
   [1913 Webster]
 
      Already Caesar
      Has ravaged more than half the globe.  --Addison.
   [1913 Webster]
 
      His lands were daily ravaged, his cattle driven away.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To despoil; pillage; plunder; sack; spoil; devastate;
     desolate; destroy; waste; ruin.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ravage
   n 1: (usually plural) a destructive action; "the ravages of
      time"; "the depredations of age and disease" [syn:
      {ravage}, {depredation}]
   v 1: make a pillaging or destructive raid on (a place), as in
      wartimes [syn: {harry}, {ravage}]
   2: cause extensive destruction or ruin utterly; "The enemy lay
     waste to the countryside after the invasion" [syn: {lay waste
     to}, {waste}, {devastate}, {desolate}, {ravage}, {scourge}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 ravage /ʀavaʒ/ 
  destruction

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ravage /ravaʒə/
  ruin

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top