Search result for

*fact*

(717 entries)
(0.0185 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fact, -fact-
English-Thai: Longdo Dictionary
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
surfactant(n) สารลดความตึงผิว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fact[N] ความจริง, See also: ข้อเท็จจริง, ความเป็นจริง
fact[N] ส่วนของข้อมูล
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
factor[N] ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor[N] ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน, Syn. agent
faction[N] ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
faction[N] ปัญหาหรือความขัดแย้งภายในกลุ่ม, Syn. dissension
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry
factual[ADJ] เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential
in fact[ADV] โดยแท้จริงแล้ว, See also: จริงๆ แล้ว, Syn. factually
artifact[N] วัตถุ (ที่เกิดจากฝีมือมนุษย์)
cofactor[N] ปัจจัยที่เกิดร่วม
de facto[ADV] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: อย่างแท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, โดยพฤตินัย, Syn. actually, factually, really, truly, genuinely, veritably
de facto[ADJ] ซึ่งมีอยู่จริง, See also: แท้จริง, อันที่จริง, ตามความจริง, ซึ่งเป็นจริง, Syn. actual, factual, true, existent, real, genuine, veritable
factotum[N] ลูกจ้างที่มีหน้าที่ทำงานทุกอย่าง
factional[ADJ] เกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือพรรคการเมือง
factitive[ADJ] เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย
olfaction[N] กลิ่น, Syn. smell, scent
olfaction[N] การดมกลิ่น
olfactory[ADJ] เกี่ยวกับการดมกลิ่น
ventifact[N] หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม, See also: แร่หิน
benefactor[N] ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ, Syn. patron, sponsor
fact-sheet[N] ใบแสดงความคิดเห็น
factitious[ADJ] ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา, See also: ปลอม, กุขึ้นเอง, ที่ทำด้วยฝีมือมนุษย์, ที่สมมติ, Syn. artificial
malefactor[N] ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer
malefaction[N] คนกระทำผิด, See also: ผู้ฝ่าฝืน, Syn. fault, guilt
manufactory[N] โรงงาน (คำโบราณ), Syn. factory, works
manufacture[VT] ผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง, Syn. make, produce, Ant. destroy, demolish
manufacture[VI] ผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: ประดิษฐ์, ทำ, สร้าง
manufacture[VT] ผลิตสารเคมี (ทางชีวเคมี), See also: สร้างสารที่จำเป็นต่อร่างกาย
manufacture[N] ผลผลิต, See also: ผลิตผล, สิ่งที่ผลิตขึ้นมา, งานผลิต
manufacture[N] การผลิตด้วยเครื่องจักร, See also: การอุตสาหกรรม, การสร้าง, การทำ, Syn. production, development, making
bone factory[SL] ป่าช้า, See also: สุสาน
fact-finding[ADJ] เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาข้อเท็จจริง, See also: การหาข้อเท็จจริง
manufacturer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker
petrifaction[N] การกลายเป็นหิน, See also: กระบวนการหลายเป็นหิน, Syn. fossilization, solidification, firmness, ossification
putrefaction[N] การเน่าเปื่อย, Syn. decay, filth
satisfaction[N] ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfaction[N] การชดเชย, See also: การชดใช้
satisfactory[ADJ] น่าพอใจ, See also: เป็นที่น่าพอใจ, สาแก่ใจ, Syn. gratifying, rewarding, satisfying, useful, Ant. dissatisfactory
satisfactory[ADJ] เพียงพอ, Syn. adequate, enough, sufficient
facts of life[IDM] เรื่องเพศและการสืบพันธ์
manufacturers[N] ผู้ผลิต, See also: บริษัทผู้ผลิต
manufacturing[N] อุตสาหกรรมการผลิต, See also: การผลิต, การสร้าง
pertrifaction[N] การกลายเป็นหิน
after the fact[IDM] หลังเกิดเหตุ
matter-of-fact[IDM] เป็นงานเป็นการ, See also: ไร้ความรู้สึก
matter-of-fact[N] ข้อเท็จจริง
satisfactorily[ADV] อย่างน่าพอใจ
satisfactorily[ADV] อย่างพอใจ, See also: อย่างน่าพอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
artifact(อาร์'ทิแฟคทฺ) n.,สิ่งประดิษฐ์ด้วยฝีมือคน,สิ่งประดิษฐ์,ส่วนที่เทียม. -artifactitious adj., Syn. artifact, invention, contrivance
attorney-in-factตัวแทน, ผู้รับมอบอำนาจ
benefaction(เบนนิแฟค'เชิน) n. การทำความดี,กุศลกรรม,กุศล,คุณความดีที่ทำ,การบริจาค, Syn. benevolence ,grant
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
defacto(ดิแฟค'โท) ความจริงแล้ว,ซึ่งมีอยู่จริง
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ,ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
ex facto(เอคซฺ แฟค'โท) L. ตามความเป็นจริง
fact(แฟคทฺ) n. ความจริง,ข้อเท็จจริง -Phr. (in fact ตามความเป็นจริง), See also: factful adj., Syn. reality
faction(แฟค'เชิน) n. หมู่,เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,การต่อสู้ภายในหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย)
factional(แฟค'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับหมู่ (เหล่า,ก๊ก,พวก,ฝ่าย) ,เห็นแก่ตัว,ซึ่งถือพวกถือพ้อง
factionary(แฟค'เชินนะรี) n. สมาชิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง. adj. เกี่ยวกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
factious(แฟค'เชิส) adj. ซึ่งเล่นพรรคเล่นพวก,ซึ่งแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย., See also: factiousness n.
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
factitive(แฟค'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับกริยาที่ทำให้เกิดขึ้น
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
factotum(แฟคโท' ทัม) n. หัวหน้าคนใช้,พ่อบ้าน
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.
malefaction(แมลละแฟค'เชิน) n. อาชญากรรม,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำผิด
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
manufactory(แมนนิจแฟค'ทะรี) n. โรงงาน pl. manufactories
manufacture(แมนนิวแฟค'เชอะ) vt. ผลิต,ทำ,สร้าง,ประดิษฐ์,กุเรื่องขึ้น,ปลอมขึ้น. n. การผลิต,การสร้าง,การทำ,การประดิษฐ์,สิ่งที่ผลิตขึ้น., See also: manufacturial adj. manufacturer n.
olfaction(ออลแฟค'เชิน) n. กลิ่น,การดมกลิ่น, Syn. n. smell
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น,ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.
olfactory nerveเป็นเส้นประสาทที่ทำหน้าที่รับกลิ่นที่มิวคัสเมมเบรนที่จมูก เป็น 1 ใน 12 เส้นประสาท
olfactronics(ออลแฟคทรอน'นิคซฺ) n. วิชาการดมกลิ่น,วิชาที่เกี่ยวกับกลิ่น
petrifaction(พีทระแฟค'เชิน) n. การกลายเป็นหิน,กระบวนการกลายเป็นหิน
putrefaction(พิวทริแฟค'เชิน) n. การเน่า,การเน่าเปื่อย,เน่าสลาย., See also: putrefactive,putrefacient adj.
rarefaction(แรริแฟค'เชิน) n. การทำให้เบาบาง,การทำให้หายาก,การทำให้น้อยลง,การทำให้เข้มข้นน้อยลง,การทำให้บริสุทธิ์,การทำให้สูงส่ง., See also: rarefactive adj.
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ,การทำให้พอใจ,การถ่ายบาป,การแก้แค้น,สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification,fulfillment
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying
stupefaction(สทูพะแฟค'เชิน) n. การทำให้มึนงง,ความมึนงง,ความไม่รู้สึก,ความงงงวย,ความประหลาดใจอย่างที่สุด,ภาวะที่กึ่งสลบ.
stupefactive(สทูพะแฟค'ทิฟว) adj. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจเป็นที่สุด
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
unsatisfactory(อันแซท'ทิสแฟค'ทะรี) adj. ไม่พอใจ,ไม่เพียงพอ,ผิดหวัง., See also: unsatisfactorily adv. -S.disappointing,faulty

English-Thai: Nontri Dictionary
artifact(n) สิ่งประดิษฐ์
benefaction(n) การทำความดี,การทำบุญ,การทำกุศล
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
benefactress(n) สตรีผู้มีพระคุณ
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ,ความไม่จุใจ,ความไม่อิ่ม,ความไม่ถูกใจ
fact(n) ข้อเท็จจริง,ความเป็นจริง
faction(n) หมู่คณะ,ก๊ก,พวก,ฝ่าย,เหล่า
factious(adj) ชอบขัดแย้ง,เป็นก๊กเป็นเหล่า,เล่นพรรคเล่นพวก
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง
liquefaction(n) การทำให้เหลว,การทำให้เป็นน้ำ
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
manufactory(n) โรงงาน
manufacture(n) หัตถกรรม,การประดิษฐ์,การสร้าง,การผลิต
manufacture(vt) ทำ,ประดิษฐ์,สร้าง,ผลิต
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
MATTER-OF-matter-of-fact(adj) ตามความจริง,จริงจัง,ไม่เพ้อฝัน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น,เกี่ยวกับจมูก,เกี่ยวกับการดมกลิ่น
putrefaction(n) ความเน่าเปื่อย,การเน่าสลาย
rarefaction(n) การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์,การเจือ
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
stupefaction(n) ความงงงวย,ความมึนงง,ความไม่รู้สึกตัว
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putrefactionการเน่า, การเน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
petrifactionการกลายเป็นหิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
probative factsข้อเท็จจริงในประเด็น (ที่ใช้พิสูจน์ได้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pharmacy, manufacturingเภสัชกรรมผลิตการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
putrefactiveเน่า, เน่าสลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
power factorแฟกเตอร์กำลัง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
predisposing factorปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pull factorปัจจัยชักจูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
post facto (L.)ตามข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prime factorตัวประกอบเฉพาะ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
primary factข้อเท็จจริงชั้นต้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
push factorปัจจัยผลักดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
physical factข้อเท็จจริงที่ปรากฏ, ข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precipitating factorปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liquefactionการทำให้เป็นของเหลว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading factorสัดส่วนบรรจุ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
law, ex post facto; legislation, retroactive; legislation, retrospectiveกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, retroactive; law, ex post facto; legislation, retrospectiveกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legislation, retrospective; law, ex post facto; legislation, retroactiveกฎหมายที่มีผลย้อนหลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recognition, de factoการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rarefactionภาวะกลายโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ดู evidential fact] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk factorปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scale factor; scaling factorค่าสเกล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scale factorตัวประกอบมาตราส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similar factsข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar factorแฟกเตอร์แสงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
surfactantสารลดแรงตึงผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stupefactive-ทำให้ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satisfactory evidenceพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อฟังได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
seasonal performance factorตัวประกอบสมรรถนะตามฤดูกาล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
statement of factsคำแถลงข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
safety factorแฟกเตอร์ความปลอดภัย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
olfaction๑. การดมกลิ่น [มีความหมายเหมือนกับ osphresis]๒. การรู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory; osphretic-รู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory agnosiaภาวะเสียการระลึกรู้ทางกลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory hallucinationประสาทหลอนทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory hypoplasiaสมองส่วนรับกลิ่นด้อยเจริญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
olfactory nerveฆานประสาท, ประสาทรับกลิ่น, ประสาทสมองเส้นที่ ๑ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osphretic; olfactory-รู้กลิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OEM (original equipment manufacturer)โออีเอ็ม (ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
axial induction factorตัวประกอบเหนี่ยวนำตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
animus et factum (L.)เจตนาประกอบกับการกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attorney in factผู้รับมอบอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software refactoringซอฟต์แวร์รีแแฟคทอริง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing cellเซลล์การผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosurfactantsสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Manufacturing processesกรรมวิธีการผลิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Fact finding missionคณะผู้แทนค้นหาข้อเท็จจริง [เศรษฐศาสตร์]
Factoringการขายลดบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided manufactureการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Manufacturing productionการผลิตทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Semimanufactured goodsสินค้ากึ่งสำเร็จรูป [เศรษฐศาสตร์]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Original Equipment Manufacturer โออีเอ็ม ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม [คอมพิวเตอร์]
Computer aided manufacturคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต [คอมพิวเตอร์]
Computer integrat manufacturing systemคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตแบบผสมผสาน [คอมพิวเตอร์]
Protection factorปัจจัยการป้องกัน, พีเอฟ, ปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ
[นิวเคลียร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น
(ดู effective multiplication factor ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dose Reduction Factorปัจจัยการลดปริมาณรังสี, ดีอาร์เอฟ [นิวเคลียร์]
Effective multiplication factorตัวประกอบพหุคูณยังผล [นิวเคลียร์]
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]
Ceramics factoriesโรงงานเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Climatic factorsปัจจัยภูมิอากาศ [TU Subject Heading]
Clothing factoriesโรงงานเสื้อผ้า [TU Subject Heading]
College benefactorsผู้อุปถัมภ์สถาบันอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Consumer satisfactionความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Drug factoriesโรงงานผลิตยา [TU Subject Heading]
Electric power factorตัวประกอบกำลังไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Endothelium-derived relaxing factorสารกระตุ้นการคลายตัวของเอนโดธีเลียม [TU Subject Heading]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [TU Subject Heading]
Factor VIIแฟคเตอร์ VII [TU Subject Heading]
Factor VIIaแฟคเตอร์ VIIa [TU Subject Heading]
Factorial experiment designsแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล [TU Subject Heading]
Factoriesโรงงาน [TU Subject Heading]
Factoring (Finance)แฟคตอริ่ง [TU Subject Heading]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory laws and legislationกฎหมายโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory managementการจัดการโรงงาน [TU Subject Heading]
Factory sanitationการสุขาภิบาลโรงงาน [TU Subject Heading]
Five-Factor Nonverbal Personality Questionnaireแบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบโดยไม่ใช้คำพูด [TU Subject Heading]
Flexible manufacturing systemsระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น [TU Subject Heading]
Glass manufactureอุตสาหกรรมแก้ว [TU Subject Heading]
Granulocyte colony-stimulating factorแกรนูโลไซต์ โคโลนี-สติมูเลติง แฟคเตอร์ [TU Subject Heading]
Human factorsปัจจัยมนุษย์ [TU Subject Heading]
Job satisfactionความพอใจในการทำงาน [TU Subject Heading]
Jute manufactureผลิตภัณฑ์ปอกระเจา [TU Subject Heading]
Law and factกฎหมายกับข้อเท็จจริง [TU Subject Heading]
Lean manufacturingกระบวนการผลิตแบบลีน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
factor (n ) ผู้แทนค้าต่าง
manufacturing facility (n countable noun ) โรงงาน สถานที่ผลิต (เป็นคำที่ใช้กล่าวถึงโรงงานอย่างเป็นทางการ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Interning with Jeremiah Harris. A fact which mr. Harrisฝึกงานกับ เจเรไม แฮร์ริส / จริงๆแล้วเรื่องคุณแฮร์ริส New Haven Can Wait (2008)
In fact, why wait?ในความเป็นจริง. จะรออะไรอยู่ล่ะ? New Haven Can Wait (2008)
As a matter of fact, one.ความจริงก็/Nมีอยู่อย่างนึง There Might be Blood (2008)
The fact is, either you feel something here or you don't.ความจริงคือ คุณรู้สึกบางอย่างตอนนี้เหมือนกันหรือคุณไม่ There Might be Blood (2008)
In fact, when you get right down to it,มันทำงานไม่ซับซ้อน และจะไม่อันตราย Committed (2008)
Look, don't answer him, Chloe. Don't give him the satisfaction.เธอรักคนอื่นใช่หรือไม่? Committed (2008)
In fact, you may want to start avoiding engagement parties all together.หลังจากที่เธอทำลายงานหมั้นของลาน่า Committed (2008)
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
I think it's time to accept the fact that maybe something happened to him.ฉันคิดว่าถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงว่าNอาจมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา Odyssey (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เราพบบนผิวดาว จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณเจอบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์ จะต้องถูกทำลายทิ้ง Dead Space: Downfall (2008)
Artifact discovered.พบสิ่งประดิษฐ์แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Prepare the artifact for transfer to the ship.ขนย้ายสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยานด้วย Dead Space: Downfall (2008)
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
Artifact is quarantined and ready for removal.สิ่งประดิษฐ์ได้รับการดูแล และพร้อมขนย้ายแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
So I tell her, artifact or not, in the grand scheme of things, we are all alone out here.ฉันบอกเธอว่าจะใช่สิ่งประดิษฐ์หรือไม่ในแผนใหญ่แบบนี้ เราก็เหมือนโดดเดี่ยวอยู่ดี Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
I want you to check on the artifact. Make sure it's secure.ไปเช็คสิ่งประดิษฐ์แล้วคุ้มกันเอาไว้ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
This is a secure area, and Captain Matthius wants the artifact left alone.นี่เป็นเขตหวงห้าม Dead Space: Downfall (2008)
We have to get the artifact home.เราต้องเอาสิ่งประดิษฐ์กลับบ้าน Dead Space: Downfall (2008)
The artifact, the mission. It's a trap. It has to be.สิ่งประดิษฐ์และภารกิจ มันเป็นกับดัก Dead Space: Downfall (2008)
We cannot bring the artifact to Earth.เราไม่สามารถเอาสิ่งประดิษฐ์กลับโลกได้ Dead Space: Downfall (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว Dead Space: Downfall (2008)
And I'm not going to allow you, or anyone else, to destroy the artifact.และ ผมจะไม่ยอมให้คุณ หรือหน้าไหนก็ตาม มาทำลายสิ่งประดิษฐ์นั้น Dead Space: Downfall (2008)
We have to bring the artifact back to Earth.เราต้องนำสิ่งประดิษฐ์ กลับไปที่โลก Dead Space: Downfall (2008)
It is my belief that the artifact we discovered on the surface is somehow responsible.ฉันเชื่อว่า สิ่งประดิษฐ์บนพื้นผิวของดาวนั้น เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ Dead Space: Downfall (2008)
If you find this recording, the Ishimura and the artifact must be destroyed.ถ้าคุณได้พบบันทึกนี้ ยานอิชิมูระและสิ่งประดิษฐ์นั้น ต้องถูกทำลาย! Dead Space: Downfall (2008)
The fact that the kid's colonoscopy was negative Doesn't prove anything.ความจริงเครื่องColonoscoppy เป็นเน็กกาตีฟไม่ได้พิสูจน์อะไร Not Cancer (2008)
Yes, the fact that it didn't prove anythingใช่.. ความจริงมันไม่ได้พิสูจน์อะไร เรื่องบางอย่างไม่ได้พิสูจน์เรื่องบางอย่าง Not Cancer (2008)
Fact is, nothing I said applies.ความจริงคือ.. ไม่มีการทำตามที่ผมพูด Adverse Events (2008)
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe Adverse Events (2008)
I look at the facts.ฉันมองความจริง Birthmarks (2008)
But you're not equipped to handle a real kid, never mind a factory second.ไม่เป็นไร เป็นโรงงานที่ 2 Joy (2008)
She's a factory worker.เธอเป็นคนงานโรงงาน Emancipation (2008)
And in fact I've never done this before because I went to med school, not nurse school.และที่จริงแล้วฉันไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน เพราะฉันเข้าโรงเรียนแพทย์ ไม่ใช่โรงเรียนพยาบาล The Itch (2008)
In a factory?ในโรงงาน Emancipation (2008)
And if she had vasculitis, she'd be too weak to work in a factory.และถ้าเธอเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ เธอก็จะอ่อนแอเกินกว่า ที่จะทำงานในโรงงาน Emancipation (2008)
(Kutner) Factory lunch rooms aren't the cleanest places.โรงอาหารของโรงงาน ไม่ได้เป็นที่สะอาดที่สุด Emancipation (2008)
Doesn't change the fact that your patient's dying.ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าคนไข้คุณกำลังจะตาย Emancipation (2008)
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life.เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง Emancipation (2008)
The fact that it makes sense doesn't make sense?ความจริงทำให้มันสมเหตุผล และไม่สมเหตุผล Emancipation (2008)
If so, I apologize for the fact thatผมขอโทษในความจริงเรื่องนี้ Last Resort (2008)
Starburst artifact.Starburst artifactLast Resort (2008)
That'll make up for the fact that Amber's in a pine box.แล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องที่แอมเบอร์นอนอยู่ในโลง Dying Changes Everything (2008)
All right. So everybody's saying it was a gun factory...แน่นอน ทุกคนต่างพูดกันว่าโรงงานนั่น... Pilot (2008)
Paint factories, container yards.โรงงานทาสี ลานเก็บตู้คอนเท็นเนอร์ Pilot (2008)
Tonight he said that maybe we shouldn't rebuild the factory.คืนนี้เขาบอกว่าบางที เราไม่ควรสร้างโรงงาน Pilot (2008)
As a matter of fact, I have.อันที่จริง ข้าก็มีล่ะนะ Destroy Malevolence (2008)
I wonder what your daddy is gonna think about the fact that you're under arrest for burglary.ฉันสงสัยจังว่าพ่อของเธอจะคิดยังไง ถ้ารู้ว่ลูกชายกำลังถูกจับเพราะเป็นพวกหัวขโมย And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factAbility is the only factor considered in promoting employees.
factAccumulate the necessary facts.
factA fact-finding committee was set up to determine the cause of the incident.
factA factory is not suitable for a residential district.
factA few important facts emerged after the investigation.
factAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
factA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
factA good theory is characterized by the fact that it makes a number of predictions that could in principle be disproved or falsified by observation.
factA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
factAll of the factories are nearing capacity.
factAlso, if you manufacture any other products, please send information.
factAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
factA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
factAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
factAre you sure of your facts?
factAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
factA rumor does not always prove a fact.
factAs a matter as fact, he did it for himself.
factAs a matter of fact, all great discoverers have been regarded as dreamers.
factAs a matter of fact, bankruptcy is inevitable.
factAs a matter of fact, he did it by himself.
factAs a matter of fact, he doesn't agree with me.
factAs a matter of fact, he is a man of faith.
factAs a matter of fact, he knows nothing about it.
factAs a matter of fact, he knows very little of the matter.
factAs a matter of fact, he's going to the states.
factAs a matter of fact, his lecture was boring.
factAs a matter of fact, I did it.
factAs a matter of fact, I dislike him.
factAs a matter of fact, I do speak Spanish.
factAs a matter of fact, I have had nothing since this morning.
factAs a matter of fact I know nothing about him.
factAs a matter of fact, I know nothing about it.
factAs a matter of fact, I take little notice of girls.
factAs a matter of fact, I think he's a nice guy.
factAs a matter of fact, it is true.
factAs a matter of fact, I've never seen it.
factAs a matter of fact, I've only just arrived myself.
factAs a matter of fact, she is my sister.
factAs a matter of fact the owner of this restaurant is a friend of mine.
factA true scientist would not distort facts.
factAt the turn of the century, children still worked in factories.
factAutomobiles are made in factories.
factBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
factBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
factBefore that, we had better make sure of the fact.
factBob was so beside himself that he could scarcely tell fact from fiction.
factBuilding the steel factory was a great enterprise.
factBut a collection of facts is not science any more than a dictionary is poetry.
factCan it be true that he has denied that fact?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกกลุ่ม[V] be broken off from a group, See also: divided or split into factions, Syn. แตกเหล่าแตกก๊ก, แตกความสามัคคี, Example: ผู้ชุมนุมแตกกลุ่มกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: ไม่สามัคคีกัน
ร.ง.[N] factory, Syn. โรงงาน
เอสพีเอฟ[N] Sun protection factor, See also: SPF, Syn. ค่าปกป้องแสงแดด
ศูนย์การผลิต[N] manufacturing center, Example: ศูนย์การผลิตเจนเนอรัลมอเตอร์ส ประเทศไทย ในปัจจุบัน กำลังทำการผลิตรถยนต์ภายใต้ยี่ห้อต่างๆ ดังนี้ คือเชฟโรเลต โฮลเด้น โอเปิล วอกซ์ฮอลล์ และซูบารุ ส่งออกไปทั่วโลก
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงานอุตสาหกรรม[N] industrial factory, Count unit: โรง
การผลิต[N] production, See also: manufacturing, Example: ประเทศตะวันตกใช้นโยบายกลไกตลาดเสรีเป็นตัวกระตุ้นการผลิต, Thai definition: การทำให้เกิดมีขึ้นตามต้องการด้วยอาศัยแรงงานหรือเครื่องจักร
ข้อสำคัญ[N] important aspect, See also: important factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้อง ควรจะปรึกษาแพทย์ และข้อสำคัญขณะเด็กดูดนมอย่าให้เด็กใช้ฟันกัดบนหัวนม, Thai definition: เรื่องที่พิเศษกว่าธรรมดา, เรื่องที่ควรใส่ใจมากกว่าปกติ
ความพึงพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
เนื่องจาก[CONJ] because, See also: as, since, due to the fact that, Syn. เพราะ, เพราะว่า, เนื่องด้วย, เนื่องมาจาก, ด้วยเหตุว่า, เหตุเพราะ, Example: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชาย เนื่องจากมีไขมันมากกว่าความดันเลือด
ปัจจัยพื้นฐาน[N] basic factor, See also: basic element, Syn. ปัจจัยเบื้องต้น, Example: การศึกษาของเยาวชนนับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: สิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นในระดับต้น หรือระดับแรก
ปัจจัยสำคัญ[N] important factor, See also: important or key element, key factor, Syn. สิ่งสำคัญ, Example: ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทางการเมือง, Thai definition: สิ่งที่มีความพิเศษกว่าสิ่งอื่น
ในความเป็นจริง[ADV] in fact, Example: ในความเป็นจริงเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิ่งใดๆ
โดยพฤตินัย[ADJ] de facto, Ant. โดยนิตินัย, Example: เราจะกล่าวได้ว่าทวยราษฎร์ผู้มีสิทธิและใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นองค์อธิปัตย์โดยพฤตินัย, Thai definition: ที่มีความหมายตามข้อเท็จจริง
แท้ที่จริง[ADV] as a matter of fact, See also: in fact, really, truly, Syn. อันที่จริง, ตามที่จริง, Example: สิ่งที่พวกเขากำลังใช้งานอยู่นั้น แท้ที่จริงมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเอง
รูปธรรม[ADJ] concrete, See also: solid, factual, substantial, Ant. นามธรรม, Example: สติปัญญาพัฒนาการมาจากพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม มองเห็นได้ง่ายๆ, Thai definition: สิ่งที่รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ด้วยกาย, Notes: (บาลี)
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
เฮ้อ[INT] sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
แท้[ADV] really, See also: actually, in fact, truly, surely, genuinely, certainly, Syn. จริงๆ, Example: เสื้อกระโปรงชุดนี้สมกับเธอแท้ๆ, Thai definition: โดยความเป็นจริง, ตามความเป็นจริง
แท้จริง[CONJ] in fact, See also: really, truly, as a matter of fact, in reality, Syn. โดยความเป็นจริง, ตามที่เป็นจริง, Example: การชำระหนี้ภาคเอกชนของรัฐบาลนั้นนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแท้จริงแล้วมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะปลายเหตุเท่านั้น
ตัวกระทำ[N] factor, Example: สารที่เติมลงไปจะเป็นตัวกระทำให้เห็นผลเร็วขึ้น, Thai definition: สิ่งที่เป็นตัวทำให้อีกสิ่งหนึ่งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ผู้อุปการะ[N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง[N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
เพียงพอ[ADJ] sufficient, See also: adequate, ample, satisfactory, enough, Syn. พอเพียง, Example: ชาวบ้านไม่เดือดร้อนเพราะถือคติมีชีวิตที่เพียงพอ ไม่ดิ้นรนอีกต่อไป, Thai definition: ที่เหมาะควรแก่ความต้องการแล้ว
เกร็ดความรู้[N] useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
ขั้ว[N] pole, See also: wing, faction, group, cause, party, side, Syn. ด้าน, ฝ่าย, ข้าง, แบบ, Example: สองคนนี้เหมือนอยู่กันคนละขั้ว ไม่มีวันจะเข้ากันได้เลย, Count unit: ขั้ว, ข้าง, Thai definition: ข้างหรือฝ่ายนั้นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน
ข้าง[N] side, See also: group, faction, Syn. ฝ่าย, ด้าน, พวก, Example: เรื่องนี้เธอจะอยู่ข้างใคร บอกมาให้ชัดเลย, Count unit: ข้าง, ฝ่าย, Thai definition: ฝั่งหรือฝ่ายที่อยู่
เข้าเค้า[V] tally with the facts, See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason, Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป, Ant. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า, Example: ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี, Thai definition: เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง
ค่าย[N] group, See also: faction, party, side, clique, coterie, Syn. กลุ่ม, พวก, ฝ่าย, Example: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น, Thai definition: ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน
ความสัตย์[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้
ความสัตย์จริง[N] truth, See also: trustworthiness, fact, Syn. ความจริง, Example: เราสรรเสริญโสกราตีสที่ยอมตายเพื่อความสัตย์จริง เราประณามเทวทัตและจูดาสว่างเป็นมนุษย์ไร้สัจจะและเป็นผู้ทรยศ
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
ความอิ่มใจ[N] contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
สัจจะ[N] truth, See also: fact, reality, veracity, truthfulness, genuineness, Syn. สัตย์, ความจริงแท้, Example: แถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์อีกหลายๆ บท, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรง ไม่กลับเป็นอย่างอื่น
คุณูปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุโณปการ, Example: ผลงานของท่านนับเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่วงการศึกษา, Thai definition: สิ่งที่เอื้อคุณ, การอุดหนุนทำความดี
คุโณปการ[N] benefaction, See also: support, patronage, contribution, Syn. คุณูปการ, Thai definition: การอุดหนุนทำความดี
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ผู้ผลิต[N] producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด
ผู้ร้าย[N] criminal, See also: lawbreaker, offender, malefactor, culprit, crook, felon, Syn. อาชญากร, โจร, คนร้าย, มิจฉาชีพ, Ant. ตำรวจ, Example: หน้าที่ของตำรวจคืออยู่เวรยามตามหน้าที่ จับผู้ร้าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลักขโมยหรือปล้นทรัพย์สินผู้อื่น
ผู้สร้าง[N] producer, See also: director, maker, manufacturer, impresario, Syn. ผู้ผลิต, ผู้ก่อกำเนิด, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ประดิษฐ์, Ant. ผู้ทำลาย, Example: ผู้สร้างพยายามทำให้โกโบริเป็นคนแบบ มนุษย์นิยม ในภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2, Count unit: คน, Thai definition: ผู้บันดาลหรือทำให้มีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ
ฝักฝ่าย[N] group, See also: company, party, school, faction, section, side, Syn. กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย, Example: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน, Thai definition: กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน
ฝ่าย[CLAS] group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count unit: ฝ่าย
ฝ่าย[N] side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count unit: ฝ่าย
พฤตินัย[N] de facto, See also: in fact, Syn. การปฏิบัติ, ข้อเท็จจริง, Ant. นิตินัย, Example: เขา 2 คนเป็นสามีภรรยากันเฉพาะในทางพฤตินัยเท่านั้น, Thai definition: ความหมายตามข้อเท็จจริง, Notes: (กฎหมาย)
มูลความ[N] factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด
ผลิต[V] manufacture, See also: produce, turn out, make, create, Syn. ทำ, ประดิษฐ์, สร้างขึ้น, Example: ประเทศญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักรกลออกขายทั่วโลก, Thai definition: ทำให้เกิดขึ้นหรือทำให้มีขึ้น
โรงงานทอผ้า[N] weaving factory, Example: เครื่องบินโดยสารไอพ่นของสายการบินต่างประเทศบินชนโรงงานทอผ้าใกล้ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ ขณะบินร่อนลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันที่จริง[adv.] (anthījing ) EN: in fact ; as a matter of fact   FR: en fait ; à vrai dire
อันที่จริงแล้ว[adv.] (anthījing laēo) EN: in fact   FR: à vrai dire ; pour tout dire
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
ใบเรียกเงิน[n. exp.] (bai rīek ngoen) FR: facture [f]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt   FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ชำระบัญชี[v.] (chamra banchī) EN: pay a bill ; settle a bill ; settle an account   FR: solder un compte ; payer une facture ; liquider une facture
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām pen jing) EN: indeed ; in fact   
โดยพฤตินัย[adv.] (dōi phreuttinai) EN: de facto   
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
หัตถกรรม[n.] (hatthakam) EN: handicraft ; manufacture   FR: artisanat [m]
จ้างเหมา[u] (jāngmao) EN: place an order (for the manufacture of sth)   
จุด[n.] (jut) EN: point ; main idea ; opinion ; fact; aspect   FR: aspect [m]
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture   FR: production [f]
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai) EN: factor analysis   
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]
เก๊[adj.] (kē) EN: fake ; false ; counterfeit ; spurious ; sham ; bogus ; forged   FR: faux ; factice ; contrefait
ค่าน้ำ[n. exp.] (khā nām) EN: water bill ; water charges (water supply)   FR: facture d'eau [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā fai) EN: water and electricity ; cost of utilities   FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām prapā) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply)   FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ข้าง[n.] (khāng) EN: side ; party ; group ; faction ; clique   FR: côté [m] ; parti [m] ; groupe [m]
ข้อมูล[n.] (khømūn) EN: data ; facts ; information   FR: donnée [f] ; information [f] ; chiffre [m]
คนไปรษณีย์[n.] (khon praisanī) EN: postman ; mailman   FR: facteur [m] ; postier [m]
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor   FR: malfaiteur [m]
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact   
ข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับ[n. exp.] (khøthetjing an pen thī yømrap) EN: accepted fact   
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้[n. exp.] (khøthetjing thī mai āt tōyaēng dāi) EN: indisputable fact   
ขั้ว[n.] (khūa = khua) EN: pole ; wing ; faction ; group ; cause ; party ; side   FR: pôle [m]
ความ[n.] (khwām) EN: fact ; effect ; matter ; thing ; subject ; affair   FR: fait [m] ; matière [f]
ความจริง[n.] (khwāmjing) EN: truth ; fact ; reality ; actuality   FR: vérité [f] ; réalité [f] ; véracité [f] ; fait [m] ; actualité [f]
ความละลาย[n.] (khwām lalāi) FR: liquéfaction [f]
ความไม่พึงพอใจ[n.] (khwām mai pheungphøjai) EN: dissatisfaction   FR: mécontentement [m]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความเป็นจริง[n.] (khwām pen jing) EN: truth ; fact ; reality   FR: réalisme [m] ; réalité [f]
ความพึงพอใจ[n.] (khwām pheungphøjai) EN: satisfaction [f]   FR: satisfaction [f]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk) EN: consumer satisfaction   
ความพึงพอใจในการทำงาน[n. exp.] (khwām pheungphøjai nai kān thamngān) EN: job satisfaction   
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]
กลับผิดเป็นถูก[v. exp.] (klap phit pen thūk) EN: stand facts on their heads   
กลับถูกเป็นผิด[v. exp.] (klap thūk pen phit) EN: stand facts on their heads   
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race   FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
ก้นกุฏิ[n.] (konkuti) EN: factotum ; majordomo   
มารยา[n.] (mānyā) EN: artifice ; deceit ; trick ; artifice ; wile ; pretence ; deception ; craft ; stratagem ; guiles   FR: simagrée [f] ; comédie [f] ; caprice [m] ; dissimulation [f] ; facticité [f] ; simulacre [m] ; simulation [f]
มารยา[adj.] (mānyā) EN: artful ; tricky ; artificial   FR: factice
มองข้ามความเป็นจริง[x.] (møng khām khwām pen jing) EN: deny facts ; ignore facts   FR: nier les faits ; ignorer la vérité
ในความเป็นจริง[adv.] (nai khwām pen jing) EN: in fact   FR: en fait ; en réalité

CMU English Pronouncing Dictionary
FACT    F AE1 K T
FACTO    F AE1 K T OW0
FACTS    F AE1 K S
FACTS    F AE1 K T S
FACTLY    F AE1 K T L IY0
FACTOR    F AE1 K T ER0
FACTION    F AE1 K SH AH0 N
FACTEAU    F AH0 K T OW1
MEDFACT    M EH1 D F AE1 K T
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTORY    F AE1 K T ER0 IY0
FACTUAL    F AE1 K CH UW0 AH0 L
FACTORS'    F AE1 K T ER0 Z
FACTORED    F AE1 K T ER0 D
ARTIFACT    AA1 R T AH0 F AE2 K T
FACTIONS    F AE1 K SH AH0 N Z
AUTOFACT    AO1 T OW0 F AE2 K T
MEDFACTS    M EH1 D F AE1 K T S
AUTOFACTS    AO1 T OW0 F AE2 K T S
FACTORY'S    F AE1 K T ER0 IY0 Z
ARTIFACTS    AA1 R T AH0 F AE2 K T S
FACTORING    F AE1 K T ER0 IH0 NG
FACTORIES    F AE1 K T ER0 IY0 Z
FACTIONAL    F AE1 K SH AH0 N AH0 L
FACTUALLY    F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0
OLFACTORY    OW0 L F AE1 K T ER0 IY0
FACTITIOUS    F AE0 K T IH1 SH AH0 S
BENEFACTOR    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0
SURFACTANT    S ER0 F AE1 K T AH0 N T
MALEFACTOR    M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0
MANUFACTURE    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0
MALEFACTORS    M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0 Z
BENEFACTORS    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
LIQUEFACTION    L IH2 K W AH0 F AE1 K SH AH0 N
SATISFACTION    S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N
MANUFACTURES    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 Z
BENEFACTOR'S    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
SATISFACTORY    S AE2 T AH0 S F AE1 K T ER0 IY0
FACTIONALISM    F AE1 K SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
MANUFACTURED    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 D
MANUFACTURER    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0
MANUFACTURING    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 IH0 NG
REMANUFACTURE    R IY2 M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0
REMANUFACTURE    R IY2 M AE2 N Y UW0 F AE1 K CH ER0
MANUFACTURERS    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z
SATISFACTIONS    S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N Z
SATISFACTORILY    S AE2 T AH0 S F AE1 K T R AH0 L IY0
MANUFACTURER'S    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 ER0 Z
REMANUFACTURED    R IY2 M AE2 N Y UW0 F AE1 K CH ER0 D
REMANUFACTURED    R IY2 M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fact    (n) (f a1 k t)
facts    (n) (f a1 k t s)
factor    (n) (f a1 k t @ r)
faction    (n) (f a1 k sh @ n)
factors    (n) (f a1 k t @ z)
factory    (n) (f a1 k t @ r ii)
factual    (j) (f a1 k ch u@ l)
artefact    (n) (aa1 t i f a k t)
artifact    (n) (aa1 t i f a k t)
de facto    (j) - (d ei2 - f a1 k t ou)
factions    (n) (f a1 k sh @ n z)
factious    (j) (f a1 k sh @ s)
factotum    (n) (f a1 k t ou1 t @ m)
artefacts    (n) (aa1 t i f a k t s)
artifacts    (n) (aa1 t i f a k t s)
factories    (n) (f a1 k t @ r i z)
factorize    (v) (f a1 k t @ r ai z)
factotums    (n) (f a1 k t ou1 t @ m z)
factually    (a) (f a1 k ch u@ l ii)
olfactory    (j) (o1 l f a1 k t @ r ii)
benefactor    (n) (b e1 n i f a k t @ r)
factitious    (j) (f a1 k t i1 sh @ s)
factorized    (v) (f a1 k t @ r ai z d)
factorizes    (v) (f a1 k t @ r ai z i z)
ipso facto    (a) - (i2 p s ou - f a1 k t ou)
malefactor    (n) (m a1 l i f a k t @ r)
benefaction    (n) (b e2 n i f a1 k sh @ n)
benefactors    (n) (b e1 n i f a k t @ z)
factorizing    (v) (f a1 k t @ r ai z i ng)
malefactors    (n) (m a1 l i f a k t @ z)
manufacture    (v) (m a2 n y u f a1 k ch @ r)
rarefaction    (n) (r e@2 r i f a1 k sh @ n)
benefactions    (n) (b e2 n i f a1 k sh @ n z)
benefactress    (n) (b e1 n i f a k t r i s)
fact-finding    (j) - (f a1 k t - f ai n d i ng)
liquefaction    (n) (l i2 k w i f a1 k sh @ n)
manufactured    (v) (m a2 n y u f a1 k ch @ d)
manufacturer    (n) (m a2 n y u f a1 k ch @ r @ r)
manufactures    (v) (m a2 n y u f a1 k ch @ z)
petrifaction    (n) (p e2 t r i f a1 k sh @ n)
putrefaction    (n) (p y uu2 t r i f a1 k sh @ n)
satisfaction    (n) (s a2 t i s f a1 k sh @ n)
satisfactory    (j) (s a2 t i s f a1 k t @ r ii)
stupefaction    (n) (s t y uu2 p i f a1 k sh @ n)
manufacturers    (n) (m a2 n y u f a1 k ch @ r @ z)
manufacturing    (v) (m a2 n y u f a1 k ch @ r i ng)
petrifactions    (n) (p e2 t r i f a1 k sh @ n z)
putrefactions    (n) (p y uu2 t r i f a1 k sh @ n z)
safety-factor    (n) - (s ei1 f t i - f a k t @ r)
satisfactions    (n) (s a2 t i s f a1 k sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
製品[せいひん, seihin] Thai: ผลิตภัณฑ์ English: manufactured goods
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
工場実習[こうじょうじっしゅう, koujoujisshuu] Thai: ฝึกงานในโรงงาน English: training in the factory
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)
作り出す[つくりだす, tsukuridasu] Thai: ผลิตขึ้นมา English: to manufacture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfüllbetrieb {m}bottling factory [Add to Longdo]
Abklingfaktor {m}decay factor [Add to Longdo]
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.] [Add to Longdo]
sexuelle Aufklärung {f}sex education; facts of life [Add to Longdo]
Aufzinsungsfaktor {m}accumulation factor [Add to Longdo]
Autofabrik {f}car factory; automobile factory [Add to Longdo]
das Befriedigendesatisfactoriness [Add to Longdo]
Befriedigung {f} | Befriedigungen {pl}satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Betäubung {f}stupefaction [Add to Longdo]
Betonsteinherstellung {f}manufacture of concrete blocks [Add to Longdo]
Betonwerk {n}precast concrete factory [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture [Add to Longdo]
Betriebsleiter {m}plant manager; works manager; factory manager [Add to Longdo]
Betriebsleitung {f}(factory; plant; works) management [Add to Longdo]
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment [Add to Longdo]
Beurteilungskriterien {pl}appraisal factors [Add to Longdo]
Bombenfabrik {f} [mil.]bomb factory [Add to Longdo]
Computerhersteller {m}computer manufacturer [Add to Longdo]
Dämpfungsgrad {m}; Dämpfungsmaß {n}damping factor [Add to Longdo]
Lehrsches Dämpfungsmaßdamping factor [Add to Longdo]
Datenblatt {n}data sheet; fact-sheet [Add to Longdo]
Dichtung {f}; Erdichtung {f} | Dichtungen {pl} | Dichtung und Wahrheitfiction | fictions | facts and fiction [Add to Longdo]
Direktverkauf {m}factory outlet [Add to Longdo]
Einbeziehung {f}; Einbeziehen {n} | unter Einbeziehung aller Faktoreninclusion | taking all factors into account [Add to Longdo]
Einflussfaktor {m}; Einfluss {m}factor [Add to Longdo]
Einteilungsfaktor {m}scale factor [Add to Longdo]
Erbfaktor {m} [biol.] | Erbfaktoren {pl}gene; hereditary factor | genes [Add to Longdo]
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction [Add to Longdo]
Ernährungsfaktor {m}nutritive factor [Add to Longdo]
Erzeugnis {n}; Fabrikat {n}manufacture [Add to Longdo]
Fabrik {f} | Fabriken {pl}factory | factories [Add to Longdo]
Fabrikant {m}factory owner [Add to Longdo]
Fabrikarbeit {f}work in a factory [Add to Longdo]
Fabrikarbeiter {m}factory worker [Add to Longdo]
Fabrikationsfehler {m}defect in manufacture [Add to Longdo]
Fabrikationsfehler {m}manufacturing-defective [Add to Longdo]
Fabrik-Schild {n}manufacturer's plate [Add to Longdo]
Färberei {f}dyeworks; dye factory [Add to Longdo]
Fäulnis {f}; Verwesung {f}putrefaction [Add to Longdo]
Fakt {m}; Faktum {n}; Tatsache {f} | Fakten {pl}; Tatsachen {pl}fact | facts [Add to Longdo]
Faktor {m} | Faktoren {pl} | bestimmender Faktor | kritischer Faktorfactor | factors | determining factor | critical factor [Add to Longdo]
Faktor des Wohlbefindensfeelgood factor [Add to Longdo]
Faktorenanalyse {f}factor analysis [Add to Longdo]
Faktorisierung {f} [math.]factorisation [Br.]; factorization [Am.]; factoring [Add to Longdo]
Faktotum {n}factotum [Add to Longdo]
Fakultät {f} [math.]factorial [Add to Longdo]
Fertigung {f} | automatisierte Fertigung {f}manufacturing | automated manufacturing [Add to Longdo]
Fertigung {f}; Erzeugung {f}; Herstellung {f}; Fabrikation {f}manufacture [Add to Longdo]
Fertigungsanlage {f}factory; foundry; production plant; manifacturing plant [Add to Longdo]
Fertigungskontrolle {f}manufacturing control [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
あれあれ[, areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
こっちゃ[, koccha] (exp) (1) (from ことでは) (as for (that)) thing; (given (that)) thing; matter; fact; (2) (ksb [Add to Longdo]
ことから[, kotokara] (exp) from the fact that ... [Add to Longdo]
ことので[, kotonode] (exp) from the fact that ... [Add to Longdo]
その実;其の実[そのじつ, sonojitsu] (adv) in fact [Add to Longdo]
それが[, sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
とあって[, toatte] (conj) due to the fact that; because of [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
のです(P);のだ(P);んです;んだ[, nodesu (P); noda (P); ndesu ; nda] (exp) the expectation is that ...; the reason is that ...; the fact is that ...; it is that ...; (P) [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[, pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
アーチファクト;アーティファクト[, a-chifakuto ; a-teifakuto] (adj-na) artifact [Add to Longdo]
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
イーディーアイファクト[, i-dei-aifakuto] (n) {comp} EDIFACT [Add to Longdo]
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P) [Add to Longdo]
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
エディファクト[, edeifakuto] (n) {comp} EDIFACT [Add to Longdo]
オーパーツ[, o-pa-tsu] (n) out of place artifact; OOPArt [Add to Longdo]
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory [Add to Longdo]
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom [Add to Longdo]
コンパック[, konpakku] (n) {comp} Compaq (computer manufacturer); (P) [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] (n) {comp} computer-aided manufacture; CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
サティスファクション[, sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
サポニン[, saponin] (n) active substance from plants used in manufacture of soap, detergents and medication (ger [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor [Add to Longdo]
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer) [Add to Longdo]
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits) [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor [Add to Longdo]
セットメーカー[, settome-ka-] (n) manufacturer of assembled products (wasei [Add to Longdo]
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy [Add to Longdo]
タカ派;鷹派[タカは(タカ派);たかは(鷹派), taka ha ( taka ha ); takaha ( taka ha )] (n) (See 鳩派) hawks; hardline faction [Add to Longdo]
ダイハツ[, daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer) [Add to Longdo]
デファクト[, defakuto] (n) de facto [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[, defakutosutanda-do] (n) {comp} de facto standard [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
ファクション[, fakushon] (n) faction [Add to Longdo]
ファクター[, fakuta-] (n) factor; (P) [Add to Longdo]
ファクタリング[, fakutaringu] (n) factoring [Add to Longdo]
ファクト[, fakuto] (n) fact [Add to Longdo]
ファクトストア[, fakutosutoa] (n) {comp} fact store [Add to Longdo]
ファクトデータベース[, fakutode-tabe-su] (n) fact database [Add to Longdo]
ファクトディメンション[, fakutodeimenshon] (n) {comp} fact dimension [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact [Add to Longdo]
中立派[zhōng lì pài, ㄓㄨㄥ ㄌㄧˋ ㄆㄞˋ, ] centrist; the centrist faction [Add to Longdo]
主和派[zhǔ hé pài, ㄓㄨˇ ㄏㄜˊ ㄆㄞˋ, ] the peace faction; doves [Add to Longdo]
主战派[zhǔ zhàn pài, ㄓㄨˇ ㄓㄢˋ ㄆㄞˋ, / ] the pro-war faction; hawks [Add to Longdo]
事实[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] a fact; the fact that [Add to Longdo]
事实上[shì shí shàng, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] in fact; in reality; actually; as a matter of fact; de facto; ipso facto [Add to Longdo]
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] Facts speak louder than words. (成语 saw) [Add to Longdo]
事实婚[shì shí hūn, ㄕˋ ㄕˊ ㄏㄨㄣ, / ] common-law marriage; de facto marriage [Add to Longdo]
伊斯兰圣战组织[Yī sī lán shèng zhàn zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄕㄥˋ ㄓㄢˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Islamic Jihad (Palestinian armed faction) [Add to Longdo]
保守派[bǎo shǒu pài, ㄅㄠˇ ㄕㄡˇ ㄆㄞˋ, ] conservative faction [Add to Longdo]
倍增[bèi zēng, ㄅㄟˋ ㄗㄥ, ] to double; to redouble; to increase many times over; to multiply by a factor; multiplication [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay [Add to Longdo]
倪嗣冲[Ní sì chōng, ㄋㄧˊ ㄙˋ ㄔㄨㄥ, / ] Ni Sichong (1868-1924), Northern warlord of the Anhui faction, dismissed from army in 1920 [Add to Longdo]
充填因数[chōng tián yīn shù, ㄔㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] complementary factor [Add to Longdo]
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, / ] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties [Add to Longdo]
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, ] common factor; common divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
兵工厂[bīng gōng chǎng, ㄅㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] munitions or ordnance factory; arsenal [Add to Longdo]
其实[qí shí, ㄑㄧˊ ㄕˊ, / ] actually; that is not the case; in fact; really [Add to Longdo]
冤家路窄[yuān jiā lù zhǎi, ㄩㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨˋ ㄓㄞˇ, ] lit. enemies on a narrow road (成语 saw); fig. an inevitable clash between opposing factions [Add to Longdo]
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, ] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice [Add to Longdo]
冷笑[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile [Add to Longdo]
出厂[chū chǎng, ㄔㄨ ㄔㄤˇ, / ] to leave the factory (of finished goods) [Add to Longdo]
出厂价[chū chǎng jià, ㄔㄨ ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] invoice; factory price [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] system; to make; to manufacture; to control; to regulate [Add to Longdo]
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] manufactured goods; finished product [Add to Longdo]
制药[zhì yào, ㄓˋ ㄧㄠˋ, / ] manufacture medicine [Add to Longdo]
制造业[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] manufacturing industry [Add to Longdo]
化工厂[huà gōng chǎng, ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] chemical factory [Add to Longdo]
北洋系[Běi yáng xì, ㄅㄟˇ ㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, ] Beiyang faction of Northern Warlords [Add to Longdo]
半成品[bàn chéng pǐn, ㄅㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] semi-manufactured goods; semi-finished articles; semi-finished products [Add to Longdo]
卡扎菲[Kǎ zhā fēi, ㄎㄚˇ ㄓㄚ ㄈㄟ, ] (Colonel Muammar) Gaddafi (1942-), de facto leader of Libya from 1969 [Add to Longdo]
反对派[fǎn duì pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄞˋ, / ] opposition faction [Add to Longdo]
叛党[pàn dǎng, ㄆㄢˋ ㄉㄤˇ, / ] to betray one's party; to defect (from the communist party); renegade faction [Add to Longdo]
史实[shǐ shí, ㄕˇ ㄕˊ, / ] historical fact [Add to Longdo]
名不副实[míng bù fù shí, ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄕˊ, / ] the name does not reflect the reality (成语 saw); more in name than in fact; Reality does not live up to the name.; Excellent theory, but the practise does not bear it out. [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation [Add to Longdo]
因子[yīn zǐ, ㄗˇ, ] factor [Add to Longdo]
因式[yīn shì, ㄕˋ, ] factor; divisor (of a math. expression) [Add to Longdo]
因式分解[yīn shì fēn jiě, ㄕˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] factorization [Add to Longdo]
因数[yīn shù, ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor [Add to Longdo]
因素[yīn sù, ㄙㄨˋ, ] element; factor [Add to Longdo]
圆满[yuán mǎn, ㄩㄢˊ ㄇㄢˇ, / 滿] satisfactory [Add to Longdo]
土制[tǔ zhì, ㄊㄨˇ ㄓˋ, / ] locally manufactured [Add to Longdo]
坏人[huài rén, ㄏㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] an evil-doer; a malefactor [Add to Longdo]
大快人心[dà kuài rén xīn, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] to the satisfaction of everyone [Add to Longdo]
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, ] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled [Add to Longdo]
大量生产[dà liàng shēng chǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄥ ㄔㄢˇ, / ] to manufacture in bulk; mass production [Add to Longdo]
奸宄[jiān guǐ, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, ] an evil-doer; a malefactor [Add to Longdo]
守旧派[shǒu jiù pài, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄆㄞˋ, / ] the conservative faction; reactionaries [Add to Longdo]
实事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, / ] fact; actual thing; practical matter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM [Add to Longdo]
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
デファクトスタンダード[でふぁくとすたんだーど, defakutosutanda-do] de facto standard [Add to Longdo]
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
階乗[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance [Add to Longdo]
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture [Add to Longdo]
事実上の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
事実上標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
時間変換係数[じかんへんかんけいすう, jikanhenkankeisuu] time scale (factor) [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier [Add to Longdo]
生産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company [Add to Longdo]
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility [Add to Longdo]
線幅倍率[せんぷくばいりつ, senpukubairitsu] linewidth scale factor [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
倍率[ばいりつ, bairitsu] scale factor, scaling factor [Add to Longdo]
文字幅拡大率[もじはばかくだいりつ, mojihabakakudairitsu] character expansion factor [Add to Longdo]
辺線幅倍率[へんせんぷくばいりつ, hensenpukubairitsu] edgewidth scale factor [Add to Longdo]
アンテナ利得率[あんてなりとくりつ, antenaritokuritsu] antenna gain factor [Add to Longdo]
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
因数分解[いいんすうびんかい, iinsuubinkai] factorization [Add to Longdo]
再利用率[さいりようりつ, sairiyouritsu] reuse factor [Add to Longdo]
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]
拡散率[かくさんりつ, kakusanritsu] spreading factor [Add to Longdo]
イーディーアイファクト[いーでいーあいふぁくと, i-dei-aifakuto] EDIFACT [Add to Longdo]
エディファクト[えでいふぁくと, edeifakuto] EDIFACT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fact \Fact\ (f[a^]kt), n. [L. factum, fr. facere to make or do.
   Cf. {Feat}, {Affair}, {Benefit}, {Defect}, {Fashion}, and
   {-fy}.]
   1. A doing, making, or preparing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A project for the fact and vending
       Of a new kind of fucus, paint for ladies. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An effect produced or achieved; anything done or that
    comes to pass; an act; an event; a circumstance.
    [1913 Webster]
 
       What might instigate him to this devilish fact, I am
       not able to conjecture.        --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       He who most excels in fact of arms.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Reality; actuality; truth; as, he, in fact, excelled all
    the rest; the fact is, he was beaten.
    [1913 Webster]
 
   4. The assertion or statement of a thing done or existing;
    sometimes, even when false, improperly put, by a transfer
    of meaning, for the thing done, or supposed to be done; a
    thing supposed or asserted to be done; as, history abounds
    with false facts.
    [1913 Webster]
 
       I do not grant the fact.       --De Foe.
    [1913 Webster]
 
       This reasoning is founded upon a fact which is not
       true.                 --Roger Long.
    [1913 Webster]
 
   Note: The term fact has in jurisprudence peculiar uses in
      contrast with law; as, attorney at law, and attorney in
      fact; issue in law, and issue in fact. There is also a
      grand distinction between law and fact with reference
      to the province of the judge and that of the jury, the
      latter generally determining the fact, the former the
      law. --Burrill --Bouvier.
      [1913 Webster]
 
   {Accessary before the fact}, or {Accessary after the fact}.
    See under {Accessary}.
 
   {Matter of fact}, an actual occurrence; a verity; used
    adjectively: of or pertaining to facts; prosaic;
    unimaginative; as, a matter-of-fact narration.
 
   Syn: Act; deed; performance; event; incident; occurrence;
     circumstance.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top