ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factually

F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factually-, *factually*, factual
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are taking what we believe are factually appropriate steps.เราจะมีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ขั้นตอนที่เหมาะสม Contact (1997)
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้ Body of Lies (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTUALLY    F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factually    (a) fˈæktʃuəʴliː (f a1 k ch u@ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 factually
   adv 1: as a fact or based on fact; "they learn much, factually,
       about the problems of retirement and provision for old
       age, and, psychologically, in the sharing of their
       thoughts on retirement"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top