หรือคุณหมายถึง truthfulneß?
Search result for

truthfulness

(15 entries)
(0.0533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -truthfulness-, *truthfulness*, truthfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
truthfulness[N] ความซื่อสัตย์, See also: ความจริงใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
truthfulness(n) วาจาสัตย์,การพูดจริง,การเปิดเผยความจริง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Truthfulness and falsehood ความจริงและความเท็จ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
truthfulnessThe news will be a reflection on his truthfulness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซื่อตรง[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อ, ความสุจริต, Ant. ความทุจริต, Example: ทหารมีความทรหดอดทนในการฝึกยิ่งไปกว่านั้นยังมีความซื่อตรงและกตัญญูต่อผู้บังคับบัญชาที่เขารักและเคารพ
ความซื่อ[N] honesty, See also: truthfulness, sincerity, frankness, Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อตรง, Ant. ความทุจริต, ความไม่ซื่อสัตย์, Example: เขามีความซื่ออยู่ในตัวมาตลอดจึงเป็นเหมือนเกราะคุ้มภัยให้เขาเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness   
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness   FR: vérité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUTHFULNESS    T R UW1 TH F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
truthfulness    (n) (t r uu1 th f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Truthful \Truth"ful\, a.
   Full of truth; veracious; reliable. -- {Truth"ful*ly}, adv.
   -- {Truth"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 truthfulness
   n 1: the quality of being truthful [ant: {untruthfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top