ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -意-, *意*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, yì, ㄧˋ] thought, idea, opinion; desire, wish; meaning, intention
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart
Rank: 104

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: idea; mind; heart; taste; thought; desire; care; liking
On-yomi: イ, i
Radical: , Decomposition:     
Rank: 99

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 大利 #1,775 [Add to Longdo]
[zhù yì, ㄓㄨˋ ㄧˋ,  ] take note of; (pay) attention (to) #632 [Add to Longdo]
[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ,   /  ] meaning; significance #745 [Add to Longdo]
[yì jiàn, ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] idea; opinion; suggestion; objection; complaint #896 [Add to Longdo]
[yuàn yì, ㄩㄢˋ ㄧˋ,   /  ] to wish; to want; ready; willing (to do sth) #1,102 [Add to Longdo]
[tóng yì, ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ,  ] to agree; to consent; to approve #1,398 [Add to Longdo]
[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ,   /  ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware #1,587 [Add to Longdo]
[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ,   / 滿 ] satisfied; pleased; to one's satisfaction #1,703 [Add to Longdo]
[yì si, ㄧˋ ㄙ˙,  ] idea; opinion; meaning; wish; desire #1,763 [Add to Longdo]
味着[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙,    /   ] signify; mean; imply #2,158 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いみ, imi] (n) ความหมาย
味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj) ไม่เข้าใจความหมาย
[いけん, iken] (n) ความเห็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
[いし, ishi] (n) ความตั้งใจ
[いがい, igai] (n) เกินความคาดหมาย, ไม่คาดคิด
[いみ, imi] (n) ความหมาย (คำศัพท์, คำพูด)
[いと, ito] ตั้งใจ, คาดหมายไว้
[いし, ishi] ความมุ่งหมาย ความประสงค์
味範[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย
地悪[いじわる, ijiwaru] (n, vt) โกรธ ปองร้าย
地悪[いじわる, ijiwaru] (exp) นิสัยไม่ดี, นิสัยเสีย (ในความหมายเชิงซุกซน, ชอบแกล้งคนอื่น, มีความสุขที่ได้เห็นคนอื่นเดือดร้อน)
気地なし[いくじなし, ikujinashi] คนขี้ขลาด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いけん, iken] TH: ความคิดเห็น
気地のない[いくじのない, ikujinonai] TH: ขวัญอ่อน
気地のない[いくじのない, ikujinonai] TH: เข่าอ่อน  EN: weak-kneed

Japanese-English: EDICT Dictionary
[い, i] (n) (1) feelings; thoughts; (2) meaning #3,755 [Add to Longdo]
[いけん, iken] (n, vs, adj-no) opinion; view; comment; (P) #471 [Add to Longdo]
[いみ, imi] (n, vs) meaning; significance; (P) #491 [Add to Longdo]
[いと, ito] (n, vs) intention; aim; design; (P) #2,389 [Add to Longdo]
[いしき, ishiki] (n, vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) { Buddh } mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P) #2,431 [Add to Longdo]
[いし, ishi] (n) intention; purpose; (P) #3,771 [Add to Longdo]
[いぎ, igi] (n) meaning; significance; (P) #6,040 [Add to Longdo]
向(P);[いこう, ikou] (n) intention; idea; inclination; (P) #6,222 [Add to Longdo]
[いし, ishi] (n) will; volition; intention; intent; determination; (P) #7,449 [Add to Longdo]
味合い(P);味合[いみあい, imiai] (n) implication; nuance; (P) #9,998 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地中海を航海したわ」彼女はゆっくりと注深く言う。 [ F ]
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とはどういう味ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.「愛してる」といつも言えば、何の味もなさなくなる。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの味を見つけることが出来るだろうか。
"One aspect of language is an intent to communicate," he says.「言葉の一面は、伝達しようとする志である」と彼は言う。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
What does "resident alien" mean?「居住外国人」とは、どういう味ですか。
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."「私の見では」弟が言った。「あなたは間違っている」。
The word meant "attendants."「従者」の味だったのである。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を味するとき「発見する」を使ってはならない。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主義」とはどういう味ですか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we have to be very careful.[JP] だから私たちはとても注を しなければいけないの Bambi (1942)
aim![JP] The Dark Knight (2008)
Yes![CN] 请您别介 Office Romance (1977)
- Gyoi.[JP] Episode #1.6 (2012)
I agree.[JP] する Firewall (2012)
Sorry[CN] 真不好 A Chinese Ghost Story III (1991)
If that's supposed to be a joke, I don't see the point.[JP] ジョークにしては味不明だ And Then There Were None (1945)
Look here, you impudent young pup![JP] 気な小僧め Pinocchio (1940)
Agreed.[JP] だな A Golden Crown (2011)
Look out![CN] Tremors (1990)
I would[CN] 我愿 Singin' in the Rain (1952)
You agree that Mr Owen Esquire is hiding, don't' you.[JP] オウエン殿がお隠れ中には 同なんだな? And Then There Were None (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
思決定[いしけってい, ishikettei] decision making [Add to Longdo]
思決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
味ネットワーク[いみネットワーク, imi nettowa-ku] semantic network (AI) [Add to Longdo]
味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
[いしょう, ishou] Muster, Design, Entwurf, Idee [Add to Longdo]
[いこう, ikou] Absicht, Gesinnung [Add to Longdo]
[いみ, imi] Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
[いと, ito] Absicht, Vorsatz, Vorhaben [Add to Longdo]
[いがい, igai] unerwartet, unvorhergesehen [Add to Longdo]
[いし, ishi] Wille [Add to Longdo]
志の疎通[いしのそつう, ishinosotsuu] Einverstaendnis [Add to Longdo]
気揚揚[いきようよう, ikiyouyou] triumphierend, jauchzend [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top