ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

benefactor

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefactor-, *benefactor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefactor(n) ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ, Syn. patron, sponsor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี, ผู้ทำกุศล, ผู้มีพระคุณ, ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron

English-Thai: Nontri Dictionary
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ, ผู้บริจาค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yesterday, my benefactor died.เมื่อวานนี้ ผู้มีพระคุณของข้าตายจากไป Milarepa (2006)
Let's start by seeing if you can hold on to one of your powers without your benefactors hanging around.ฉันหวังอย่างนั้น ครั้งต่อไปที่นายวูบไป อาจจะไม่เพียงแค่โคม่า มันอาจเป็นวันที่นายเหลวเละ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
I am not going to have my family think that some mystery benefactor saved us.โอนเข้าไปยังเว็บไซต์ของลูกชายฉันNแต่นอนนอนไม่ ไม่แน่นอน ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวฉัน คิดว่า Phoenix (2009)
When my benefactor gets this, he will compensate you for your puny fleet.เมื่อผู้ว่าจ้างของข้าได้รับสิ่งเหล่านี้ เขาจะชดเชยยานกระจอกๆ ของเจ้าให้ Holocron Heist (2009)
Without a stronger benefactor like ShinGuiGwan, how dare he touch the tree sap?ถ้าไม่มีคนหนุนหลังอย่างชินกุยกัน เขาจะกล้าแตะต้องางไม้ยังไง Kim Soo Ro (2010)
Our alien benefactors have abandoned us!ผู้มีพระคุณของเราคนต่างด้าว ทอดทิ้งเรา Happy Feet Two (2011)
So much could be said for the remarkable benefactors that I've been asked to introduce tonight.ฉันดีใจมากที่จะพูด เกี่ยวกับผู้ที่อุปการะคุณ เป็นอย่างมาก Guilt (2011)
Your benefactor has been ripped from this world by the villain Spartacus.ผู้มีพระคุณของคุณได้รับ ฉีกไปจากโลกนี้ โดยคนร้ายคัส Sacramentum (2012)
This evening would not be possible if it weren't for our great benefactor Arthur Tressler.เย็นวันนี้ไม่ได้จะเป็นไปได ถ้ามันไม่ได อาร์เธอร์สำหรับผู้มีพระคุณของเราที่ดี Tressler. Now You See Me (2013)
And is also a major benefactor for our university.และเขายังเป็นผู้อุปการะคนสำคัญของมหาวิทยาลัย Fifty Shades of Grey (2015)
No, it was benefactors mostly, from the private sector.มันเป็นเงินอุดหนุนจากภาคเอกชน Spectre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benefactorI was ashamed of what I had done to my benefactor.
benefactorShe looks upon him as a benefactor.
benefactorThey held her in high esteem as their benefactor.
benefactorThey look up to him as their benefactor.
benefactorThey will look up to him as their benefactor.
benefactorYou must not lack decorum dealing with your benefactors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อุปการะ(n) benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง(n) patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน(n) benefactor; benefactress, Syn. เจ้าบุญนายคุณ, Thai Definition: ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา
เจ้าบุญนายคุณ(n) benefactor, Example: เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของฉันมาแต่ชาติไหน, Thai Definition: ผู้มีบุญคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอุปการะ[phū mī uppakāra] (n, exp) EN: benefactor
ผู้อุปการะ[phū uppakāra] (n, exp) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter
อุปการี[uppakārī] (n) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor  FR: bienfaiteur [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
benefactor
benefactors
benefactor's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefactor
benefactors

Japanese-English: EDICT Dictionary
益を与える人[えきをあたえるひと, ekiwoataeruhito] (exp) benefactor [Add to Longdo]
恩人[おんじん, onjin] (n) benefactor; patron; (P) [Add to Longdo]
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]
大恩人[だいおんじん, daionjin] (n) great benefactor; person to whom one is greatly indebted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefactor \Ben`e*fac"tor\,n. [L.]
   One who confers a benefit or benefits. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benefactor
   n 1: a person who helps people or institutions (especially with
      financial help) [syn: {benefactor}, {helper}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top