Search result for

benefactor

(40 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -benefactor-, *benefactor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
benefactor    [N] ผู้ที่สนับสนุนทางการเงิน, See also: อุปการี, ผู้มีพระคุณ, Syn. patron, sponsor

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benefactorsผู้อุปถัมภ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron

English-Thai: Nontri Dictionary
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Herman Kallenbach our chief carpenter, also our chief benefactor.เฮอร์แมน คัลเล็นแบค เขาเป็นหัวหน้าช่างไม้ และผู้อุปการะสำคัญของเรา Gandhi (1982)
You pulled me away from dinner with the university's largest benefactor.คุณเรียกผมมาจากงานดินเนอร์ที่สำคัญมากเลยนะ Junior (1994)
H. Ishikawa, benefactor... What's a benefactor?อิชิกาวา มีบุญคุณ / บุณคุณเรื่องอะไรละ? Platonic Sex (2001)
Your benefactor, William K. Vanderbilt, has rented this château for you.องค์อุปถัมภ์ วิลเลียม เค. แวนเดอร์บิลต์ เช่าชาโตแห่งนี้เพื่อพวกคุณ Flyboys (2006)
Yesterday, my benefactor died.เมื่อวานนี้ ผู้มีพระคุณของข้าตายจากไป Milarepa (2006)
Let's start by seeing if you can hold on to one of your powers without your benefactors hanging around.ฉันหวังอย่างนั้น ครั้งต่อไปที่นายวูบไป อาจจะไม่เพียงแค่โคม่า มันอาจเป็นวันที่นายเหลวเละ Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Are you saying this to you benefactor?นายพูดแบบนี้ก็ผู้มีพระคุณงั้นเหรอ? Operation Proposal (2007)
Because you are such a generous benefactor, we are establishing the "Mariska Hargitay Special Victims Unit."เพราะคุณเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ใจดีมาก เราจึงจัดตั้ง "แผนกนมัสเตเหยื่อรายพิเศษ" The Love Guru (2008)
I am not going to have my family think that some mystery benefactor saved us.โอนเข้าไปยังเว็บไซต์ของลูกชายฉันNแต่นอนนอนไม่ ไม่แน่นอน ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ครอบครัวฉัน คิดว่า Phoenix (2009)
Not some mystery benefactor, singular.ผู้มีพระคุณลึกลับช่วยชีวิตพวกเรา Phoenix (2009)
When my benefactor gets this, he will compensate you for your puny fleet.เมื่อผู้ว่าจ้างของข้าได้รับสิ่งเหล่านี้ เขาจะชดเชยยานกระจอกๆ ของเจ้าให้ Holocron Heist (2009)
Someone behind you, a benefactor.คุณต้องพึ่งทรัพยากรผม ต้องมีคนหนุนหลัง Iron Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
benefactorI was ashamed of what I had done to my benefactor.
benefactorShe looks upon him as a benefactor.
benefactorThey held her in high esteem as their benefactor.
benefactorThey look up to him as their benefactor.
benefactorThey will look up to him as their benefactor.
benefactorYou must not lack decorum dealing with your benefactors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้อุปการะ    [N] benefactor, See also: sponsor, patron, supporter, Syn. ผู้เลี้ยงดู, ผู้ส่งเสีย, ผู้อุปถัมภ์, ผู้ชุบเลี้ยง, ผู้ค้ำจุน, Example: คุณหญิงเป็นผู้อุปการะเขามาตั้งแต่เกิด ดังนั้นเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนบุญคุณ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
ผู้ชุบเลี้ยง    [N] patron, See also: benefactor, supporter, sponsor, Syn. ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง, Example: เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม
เจ้าข้าวแดงแกงร้อน [N] benefactor; benefactress, Syn. เจ้าบุญนายคุณ, Thai definition: ผู้มีบุญคุณที่เคยอุปการะเลี้ยงดูมา
เจ้าบุญนายคุณ [N] benefactor, Example: เธอเป็นเจ้าบุญนายคุณของฉันมาแต่ชาติไหน, Thai definition: ผู้มีบุญคุณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้มีอุปการะ[n. exp.] (phū mī uppakāra) EN: benefactor   
ผู้อุปการะ[n. exp.] (phū uppakāra) EN: benefactor ; sponsor ; patron ; supporter   
อุปการี[n.] (uppakārī) EN: supporter ; patron ; helper ; benefactor   FR: bienfaiteur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BENEFACTOR    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0
BENEFACTORS    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z
BENEFACTOR'S    B EH1 N AH0 F AE2 K T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
benefactor    (n) (b e1 n i f a k t @ r)
benefactors    (n) (b e1 n i f a k t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
益を与える人[えきをあたえるひと, ekiwoataeruhito] (exp) benefactor [Add to Longdo]
恩人[おんじん, onjin] (n) benefactor; patron; (P) [Add to Longdo]
施主[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]
大恩人[だいおんじん, daionjin] (n) great benefactor; person to whom one is greatly indebted [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Benefactor \Ben`e*fac"tor\,n. [L.]
   One who confers a benefit or benefits. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 benefactor
   n 1: a person who helps people or institutions (especially with
      financial help) [syn: {benefactor}, {helper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top