ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consideration

K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consideration-, *consideration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consideration(n) การคิดพิจารณา, Syn. deliberation, thought, forethought
consideration(n) ความคิดเห็นใจผู้อื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consideration(คันซิดเดอเร'เชิน) n. การพิจารณา, การครุ่นคิด, สิ่งที่ควรพิจารณา, การชดเชย, ความเห็นใจคนอื่น, ความสำคัญ, ความนับถือ, Syn. thinking

English-Thai: Nontri Dictionary
consideration(n) การพิจารณา, การครุ่นคิด, การคำนึงถึง, ความเห็นอกเห็นใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
considerationค่าต่างตอบแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
considerationค่าตอบแทน (การปฏิบัติตามสัญญา), สินจ้าง [ ดู causa ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, failure ofการละเลยไม่ให้สินจ้าง, การปฏิเสธไม่ให้สินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, good; consideration, valuableค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, illegalการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consideration, valuable; consideration, goodค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Considerationการพิจารณา [การแพทย์]
Consideration (Law)การพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Consideration, Statisticalการอาศัยหลักสถิติในการพิจารณา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consideration(n) ค่าตอบแทนที่มีคุณค่า (ราคา)
considerationค่าตอบแทน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้ Gandhi (1982)
Of course, I understand that to you such considerations may seem absurd... but it is essential for all of us that he take his place in society... as his family has done for generations.แน่นอนฉันเข้าใจว่าในการพิจารณา เช่นคุณอาจจะดูไร้สาระ ... แต่มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคน ว่าเขาจะใช้สถานที่ของเขาในสังคม ... เป็นครอบครัวของเขาได้ทำเพื่อคนรุ่น Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
There's diplomatic considerations too.มันขึ้นอยู่กับทางการทูตด้วย Ghost in the Shell (1995)
As usual, you have no consideration for me.เหมือนเช่นเคยนะ พี่ไม่คิดถึงใจฉันเลยนะ Autumn in My Heart (2000)
It has no consideration for the poor poets. I know.และมันไม่มีความเห็นใจ ต่อนักเขียนตกอับแบบป๊าด้วย.. The Dreamers (2003)
CEOs make these decisions without any consideration to the human implications of their decisionsซีอีโอเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของการตัดสินใจ ที่มีต่อพนักงาน The Corporation (2003)
Of course I'll reward your consideration properlyไม่ๆ ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณด้วย Always - Sunset on Third Street (2005)
This is kind of difficult, taking consideration of other passengers.คงไม่ได้ล่ะค่ะ กรุณาคิดถึงผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนะคะ My Girl (2005)
Out of consideration for Ma.แต่เพื่อแม่นะ The City of Violence (2006)
I appreciate your consideration for me.ฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงฉัน Apt. (2006)
I got you a tonic in return for your thoughtful consideration towards Soya and Yuri.ข้านำยาบำรุงมาให้เจ้าเป็นการตอบแทน สำหรับความคิดของเจ้าที่มีต่อเยโซยาและยูริ The Book of the Three Hans (2006)
After careful consideration of all potential proposals, - หลังจากคิดถี่ถ้วน... ว่าวิธีไหนจะเวิร์คสุด ฉันก็ตัดสินใจได้แล้ว Chuck Versus the Marlin (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
considerationAfter much consideration we accepted his offer.
considerationAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
considerationAll things taken into consideration, her life is a happy one.
considerationAll things taken into consideration, my father's life was a happy one.
considerationAll thing taken into consideration, my father's life was a happy one.
considerationAnd you. If you're placed in a position of authority if you don't take into consideration that point ...
considerationAn option is now under consideration.
considerationBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
considerationBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
considerationDon't lump all these issues together. You need to give every single one careful consideration.
considerationFor your consideration.
considerationHis theory deserves consideration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิมังสา(n) consideration, See also: scrutiny, Syn. ความไตร่ตรอง, ความพิจารณา, ความตรึกตรอง
อาโลกนะ(n) consideration, See also: reflection, contemplation, Thai Definition: การตรึกตรอง
การเพ่งพินิจ(n) contemplation, See also: consideration, deliberation, examination, Syn. การพินิจพิเคราะห์
การรำพึง(n) consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
ข้อคิด(n) idea, See also: consideration point, thought, Syn. ข้อคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, ประเด็น, Example: ประธานบริษัทได้ฝากข้อคิดให้แก่พนักงาน, Count Unit: เรื่อง, ข้อ, ประเด็น, Thai Definition: ประเด็นที่เสนอให้คิด, ประเด็นที่ชวนคิด
วิจารณญาน(n) consideration, See also: thoughtfulness, attentiveness, Example: หนังเรื่องนี้ผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการชมด้วย, Thai Definition: ปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
เห็นแก่[henkaē] (adv) EN: out of consideration for ; for the sake of  FR: par égard pour
การพิจารณา[kān phitjāranā] (n) EN: consideration ; meditation  FR: considération [ f ]
คำนึง[khamneung] (v) EN: consider ; take into consideration ; take into account  FR: tenir compte de ; prendre en considération
คำนึงถึง[khamneung theung] (v, exp) EN: consider ; take into consideration ; think over  FR: considérer
ข้อคิด[khøkhit] (n) EN: idea ; consideration point ; thought  FR: idée [ f ] ; vue [ f ] ; opinion [ f ]
ความคิดอ่าน[khwāmkhit ān] (n) EN: thinking ; contemplation ; consideration
ความคิดถึง[khwāmkhittheung] (n) EN: miss ; regard ; consideration
ความนับถือ[khwām naptheū] (n) EN: respect ; regard ; esteem  FR: estime [ f ] ; considération [ f ] ; respect [ m ]
ความพิจารณา[khwām phijāranā] (n) EN: consideration ; judgement  FR: jugement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSIDERATION K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N
CONSIDERATIONS K AH0 N S IH2 D ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consideration (n) kˈənsˌɪdərˈɛɪʃən (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n)
considerations (n) kˈənsˌɪdərˈɛɪʃənz (k @1 n s i2 d @ r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye, #18,909 [Add to Longdo]
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berücksichtigung { f } | unter Berücksichtigung von | unter Berücksichtigung; anbetracht | unter Berücksichtigung des Allgemeinwohlsconsideration | in consideration of | considering | in due consideration of general public interest [Add to Longdo]
Bezahlung { f }; Entgelt { n } | gegen Entgeltconsideration | for a consideration [Add to Longdo]
Erwägungen { f } | Erwägungen { pl } | etw. in Erwägung ziehenconsideration | considerations | to take into consideration; to give sth. one's consideration [Add to Longdo]
Gegenleistung { f } | Fehlen { n } der Gegenleistungconsideration | absence of consideration [Add to Longdo]
Rücksichtnahme { f }; Rücksicht { f } (auf) | auf jdn. Rücksicht nehmenconsideration (for) | to show consideration for sb. [Add to Longdo]
Überlegung { f }; Nachdenken { n }; Betrachtung { f } | nach reiflicher Überlegung; nach reiflichem Nachdenkenconsideration | after careful consideration [Add to Longdo]
Umstand { m }; Faktor { m } | ein wichtiger Faktorconsideration | an important consideration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブ眼中[アウトオブがんちゅう, autoobu ganchuu] (n) (col) (See 眼中にない) being out of consideration; effectively not existing as an option [Add to Longdo]
コンシダレーション[konshidare-shon] (n) consideration [Add to Longdo]
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s, vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n, vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
一義[いちぎ, ichigi] (n) (1) reason; principle; meaning; (2) first meaning; first principle; first consideration; (P) [Add to Longdo]
一考[いっこう, ikkou] (n, vs) consideration; thought [Add to Longdo]
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration [Add to Longdo]
一分別[ひとふんべつ, hitofunbetsu] (n) careful consideration [Add to Longdo]
遠慮会釈[えんりょえしゃく, enryoeshaku] (n) reserve and consideration (to others) [Add to Longdo]
加味[かみ, kami] (n, vs) (1) seasoning; flavoring; flavouring; (2) taking (something) into consideration; taking into account; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配慮[はいりょ, hairyo] consideration (vs) [Add to Longdo]
考慮[こうりょ, kouryo] consideration (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consideration \Con*sid`er*a"tion\
   (k[o^]n*s[i^]d`[~e]r*[=a]"sh[u^]n), n. [L. consideratio: cf.
   F. consid['e]ration.]
   1. The act or process of considering; continuous careful
    thought; examination; contemplation; deliberation;
    attention.
    [1913 Webster]
 
       Let us think with consideration.   --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       Consideration, like an angel, came.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Attentive respect; appreciative regard; -- used especially
    in diplomatic or stately correspondence.
    [1913 Webster]
 
       The undersigned has the honor to repeat to Mr.
       Hulseman the assurance of his high consideration.
                          --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
       The consideration with which he was treated.
                          --Whewell.
    [1913 Webster]
 
   3. Thoughtful or sympathetic regard or notice.
    [1913 Webster]
 
       Consideration for the poor is a doctrine of the
       church.                --Newman.
    [1913 Webster]
 
   4. Claim to notice or regard; some degree of importance or
    consequence.
    [1913 Webster]
 
       Lucan is the only author of consideration among the
       Latin poets who was not explained for . . . the
       Dauphin.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. The result of delibration, or of attention and
    examonation; matured opinion; a reflection; as,
    considerations on the choice of a profession.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is, or should be, taken into account as a
    ground of opinion or action; motive; reason.
    [1913 Webster]
 
       He was obliged, antecedent to all other
       considerations, to search an asylum. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Some considerations which are necessary to the
       forming of a correct judgment.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) The cause which moves a contracting party to enter
    into an agreement; the material cause of a contract; the
    price of a stripulation; compensation; equivalent.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   Note: Consideration is what is done, or promised to be done,
      in exchange for a promise, and "as a mere advantage to
      the promisor without detriment to the promisee would
      not avail, the proper test is detriment to the
      promisee." --Wharton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consideration
   n 1: the process of giving careful thought to something
   2: information that should be kept in mind when making a
     decision; "another consideration is the time it would take"
     [syn: {circumstance}, {condition}, {consideration}]
   3: a discussion of a topic (as in a meeting); "consideration of
     the traffic problem took more than an hour"
   4: kind and considerate regard for others; "he showed no
     consideration for her feelings" [syn: {consideration},
     {considerateness}, {thoughtfulness}] [ant:
     {inconsiderateness}, {inconsideration}, {thoughtlessness}]
   5: a fee charged in advance to retain the services of someone
     [syn: {retainer}, {consideration}]
   6: a considerate and thoughtful act [syn: {consideration},
     {thoughtfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top