ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -归-, *归*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[归, guī, ㄍㄨㄟ] to return, to go back; to return to, to revert
Radical: Decomposition: 彐 (jì ㄐㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Simplified form of 歸; a wife 帚 returning home; 追 provides the pronunciation,  Rank: 933

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guī, ㄍㄨㄟ, / ] to go back; to return, #2,663 [Add to Longdo]
[huí guī, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to return (to previous condition); Hong Kong's return to Chinese sovereignty; to regress, #3,570 [Add to Longdo]
[guī shǔ, ㄍㄨㄟ ㄕㄨˇ, / ] to belong to; affiliated to; to fall under the jurisdiction of, #9,469 [Add to Longdo]
[guī huán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄢˊ, / ] return; revert, #10,370 [Add to Longdo]
[guī nà, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ, / ] to conclude from facts; to sum up; induction (method of deduction in logic), #10,551 [Add to Longdo]
宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 宿 / 宿] final destination; end result; place where sth finally settles, #14,830 [Add to Longdo]
[guī jié, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; in a nutshell; the end (of a story), #14,855 [Add to Longdo]
[guī yú, ㄍㄨㄟ ㄩˊ, / ] to belong to; affiliated to; to result in sth; to incline towards, #15,922 [Add to Longdo]
[dāng guī, ㄉㄤ ㄍㄨㄟ, / ] Angelica sinensis, #18,377 [Add to Longdo]
[guī gōng, ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄥ, / ] to give credit; to give sb his due; attribution, #19,885 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shiraito, this money! Realy? .[CN] 这钱真的我了, Taki no shiraito (1933)
Oh, good Lord, Ainger, do you mean to say you don't want to get back'?[CN] 哦,你不希望我们胜利来吗 Cavalcade (1933)
After centuries of investigation, it comes to this.[CN] 我们每一个人... 我要说的一切可以 简单的纳为 Cavalcade (1933)
The master arriving home from his office,[CN] 家主由衙门 Taki no shiraito (1933)
"Does this not make you turn from your wicked ways, David Holm?"[CN] "所有这些还不足以使得你 改邪正吗,大卫・霍姆?" The Phantom Carriage (1921)
Oh, that's all very true, Sir Joseph, but, after all, we're human.[CN] 噢,千真万确,约瑟夫爵士 但是,我们终只是人类 The Mummy (1932)
Worried because her father has been away so long...[CN] 对长期不的父亲的担忧 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
- You Benedict Arnold! - You -[CN] 一改邪正了啊 一你 Design for Living (1933)
I thought that even if told you why I need that money, you'd say no, so, I,..[CN] 即便讲出缘由这大冬天的 大姐终不会借钱给我的 Taki no shiraito (1933)
"What's the use of making such a fuss?"[CN] 与你的上帝言于好 The Phantom Carriage (1921)
kiddo![CN] 回自然 The Beach (2000)
Can I really take this? ,[CN] 这钱真的我了, Taki no shiraito (1933)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top