ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ผลิต

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ผลิต-, *ผู้ผลิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผลิต[N] producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small Power Producerผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation [ปิโตรเลี่ยม]
Independent Power Producersผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ออริมัลชั่น โดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกกะวัตต์ [ปิโตรเลี่ยม]
software houseผู้ผลิตซอฟต์แวร์
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ออกจำหน่าย [คอมพิวเตอร์]
Independent filmmakersผู้ผลิตภาพยนตร์นอกกระแสหลัก [TU Subject Heading]
Vintnersผู้ผลิตไวน์และผู้ค้าไวน์ [TU Subject Heading]
Generator ผู้ผลิต(ขยะ)
ผู้ก่อให้เกิดขยะ หรือผู้เป็นเจ้าของขยะ และ/หรือ ผู้ควบคุมขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Producer ผู้ผลิตของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That confession led the police to the ringleader, Conlon... and his terrorist family... his aunt, Annie Maguire, the experienced bomb maker... who wore rubber gloves when handling explosives... in the kitchen of her home in Harlesden.คำสารภาพที่ทำให้ตำรวจ เพื่อหัวโจก, Conlon ... การก่อการร้ายและครอบครัวของเขา ... ป้า, แอนนี่ Maguire ของเขา ผู้ผลิตระเบิดประสบการณ์ ... In the Name of the Father (1993)
My mother and the ice cream maker?มารดาและผู้ผลิตไอศครีมของฉัน In the Name of the Father (1993)
Chief Executive Producer Yasuyoshi Tokumaผู้ผลิตหัวหน้า Yasuyoshi Tokuma Princess Mononoke (1997)
This backpack is from the same manufacturer as the girl's.กระเป๋าใบนี้มาจากผู้ผลิตเดียวกันกับที่ของคุณผู้หญิงมี Brokedown Palace (1999)
You'll be reporting to the show's producer, Chase Renzi.คุณจะได้รับการรายงานถึงการแสดงของผู้ผลิตเชส Renzi Showtime (2002)
I rent a guesthouse from a producer.ผมเช่าเกสต์เฮาส์จากผู้ผลิต Showtime (2002)
The modern corporation has grown out of the industrial age.บรรษัทสมัยใหม่เติบโตขึ้นมาจากยุคอุตสาหกรรม (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก) The Corporation (2003)
Pfizer the drug manufacturer was guilty of antitrust violations.ไฟเซอร์ ผู้ผลิตยา มีความผิด ฐานละเมิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด... The Corporation (2003)
For 21yearsตลอดเวลา 21 ปี (เรย์ แอนเดอร์สัน ซีอีโอ บริษัทอินเตอร์เฟซ ผู้ผลิตพรมรายใหญ่ที่สุดในโลก) The Corporation (2003)
She's the largest producer of hexes and potions in the whole kingdom.เธอเป็นผู้ผลิต เวทย์มนต์ ทั้ง คาถา และ แบบดื่ม รายใหญ่ที่สุดในอาณาจักรนี้ Shrek 2 (2004)
- Look, I know we just met, Roddy, but I understand you have your own production company.- ฟังนะ ผมรู้ว่าเราเพิ่งจะเจอกัน ร็อดดี้ แต่ผมเข้าใจว่าคุณมีบริษัทผู้ผลิต เป็นของตัวเอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
He's, uh, persuaded the manufacturers to donate it to H. I. V. -positive mothers.ท่านได้ เชิญชวนให้บรรดาผู้ผลิต บริจาคให้กับ มารดาที่ป่วยเป็น HIV The Constant Gardener (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit rotyon) EN: carmaker ; car manufacturer   
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit khreūangbin) EN: aircraft manufacturer   FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit bīa) EN: brewer   FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filmmaker[N] ผู้ผลิตภาพยนตร์, See also: ์คนสร้างหนัง, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
maker[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. producer, creator, manufacturer, Ant. unmake, break, undo
manufacturer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker
manufacturers[N] ผู้ผลิต, See also: บริษัทผู้ผลิต
producer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้ประกอบการ, Syn. generator, Ant. consumer
salter[N] พ่อค้าเกลือ, See also: ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ทำเกลือ, ผู้ใส่เกลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
harvard graphicsหมายถึง ชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง บริษัท Software Publishing Corporation เป็นผู้ผลิตสำหรับใช้งานด้านการนำเสนองานทางด้านธุรกิจ ใช้เฉพาะบนพีซี
i486(ไอฟอเอตตี้ซิกซ์) ย่อมาจาก Intel 80486DX เป็นชื่อตัวไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่บริษัทอินเทล (Intel) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิต ปัจจุบันไม่ใช้แล้วดู Intel ประกอบ
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)

English-Thai: Nontri Dictionary
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต
See also: R. fabricate
supplier (n ) ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
See also: S. maker, vendor,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top