Search result for

ผู้ผลิต

(50 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ผลิต-, *ผู้ผลิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผลิต[N] producer, See also: manufacturer, maker, constructor, creator, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ประกอบการ, Ant. ผู้บริโภค, Example: สุวัฒน์เป็นผู้ผลิตกระเป๋าส่งออกรายใหญ่คนหนึ่งของประเทศ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ลงทุนและดำเนินการใช้ที่ดิน เครื่องจักร และว่าจ้างคนงานมาทำการผลิตสินค้าเพื่อขายในตลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
original equipment manufacturer (OEM)ผู้ผลิตอุปกรณ์เดิม (โออีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Small Power Producerผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
โครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ระบบการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน (Co-generation) หรือการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานนอกรูปแบบ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้เป็นเชื้อเพลิง โครงการ SPP แต่ละโครงการจะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่เกิน 90 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจาก SPP แต่ละแห่งสามารถขายไฟฟ้าให้ผู้บริโภคที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้โดยตรง กำลังการผลิตของ SPP มักจะอยู่ในระดับ 120-150 เมกะวัตต์ SPP บางโครงการมีขนาดใกล้เคียงกับ IPP แต่ใช้รูปแบบการผลิตเป็นระบบ Co-generation [ปิโตรเลี่ยม]
Independent Power Producersผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระจะเป็นผู้ผลิตเอกชนที่ใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ (ไม่รวมนิวเคลียร์) ในการผลิตไฟฟ้า เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน (ทั้งที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) ออริมัลชั่น โดยมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 350 เมกกะวัตต์ ถึง 1,400 เมกกะวัตต์ [ปิโตรเลี่ยม]
software houseผู้ผลิตซอฟต์แวร์
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์ออกจำหน่าย [คอมพิวเตอร์]
Independent filmmakersผู้ผลิตภาพยนตร์นอกกระแสหลัก [TU Subject Heading]
Vintnersผู้ผลิตไวน์และผู้ค้าไวน์ [TU Subject Heading]
Generator ผู้ผลิต(ขยะ)
ผู้ก่อให้เกิดขยะ หรือผู้เป็นเจ้าของขยะ และ/หรือ ผู้ควบคุมขยะ [สิ่งแวดล้อม]
Waste Producer ผู้ผลิตของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I need the name of the manufacturer,ฉันต้องการชื่อผู้ผลิต Under & Out (2008)
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค Home (2009)
For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.สำหรับผู้บริโภคและผู้ผลิต ความยุติธรรมคือโอกาสที่ต้องคว้าไว้ Home (2009)
MARS Industries manufactures 70% of all arms on this planet.มาร์ อินดัสทรี เป็นผู้ผลิตแผงจักรกล กว่า 70 % ที่มีอยู่บนโลกใบนี้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
MNU is the second largest weapons manufacturer in the world.MNU ใหญ่เป็นอันดับสอง ของผู้ผลิตอาวุธในโลก. District 9 (2009)
I'm your producer.ฉันเป็นผู้ผลิตรายการ The Ugly Truth (2009)
No worries. You're a producer as well?อย่าห่วงครับ คุณเป็นผู้ผลิตหรอครับ? The Ugly Truth (2009)
And since when is it okay to book Late Night without the producer's approval?และเขาจะไปออก.. ..รายการเลทโชว์ได้ยังไง โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ผลิตรายการ The Ugly Truth (2009)
He was dealing Blue Sky. -That's right.ตอนนี้ ยาไอซ์ชนิดที่มีบริสุทธิ์ล้วนๆ ระดับมืออาชีพเป็นผู้ผลิตได้ส่วนใหญ่ ABQ (2009)
Lately, pretty much every dime-bagger we come across.เมื่อเร็วๆนี้ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มาก ที่เรามองข้ามไป Breakage (2009)
If you just tell me who your supplier is,เเค่บอกว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้า และจัดส่งให้นาย Better Call Saul (2009)
You already had Darby cooking meth.นายให้ดาร์บี้เป็นผู้ผลิตยาให้ Fix (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ผลิต[n.] (phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: producteur [m] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit rotyon) EN: carmaker ; car manufacturer   
ผู้ผลิตเครื่องบิน[n. exp.] (phūphalit khreūangbin) EN: aircraft manufacturer   FR: avionneur [m] ; constructeur d'avions [m]
ผู้ผลิตเบียร์[n. exp.] (phūphalit bīa) EN: brewer   FR: brasseur [m] ; fabricant de bière [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
CompactFlash memory(n uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ , flash memory, memory stick
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
primary producer(n) ผู้ผลิตขั้นปฐมภูมิของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filmmaker[N] ผู้ผลิตภาพยนตร์, See also: ์คนสร้างหนัง, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
maker[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. producer, creator, manufacturer, Ant. unmake, break, undo
manufacturer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้สร้าง, ผู้ทำ, Syn. builder, constructor, maker
manufacturers[N] ผู้ผลิต, See also: บริษัทผู้ผลิต
producer[N] ผู้ผลิต, See also: ผู้ประกอบการ, Syn. generator, Ant. consumer
salter[N] พ่อค้าเกลือ, See also: ผู้ผลิตเกลือ, ผู้ทำเกลือ, ผู้ใส่เกลือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armorern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
armourern. ผู้สร้างและซ่อมแซมอาวุธ, ทหารฝ่ายสรรพาวุธ, ผู้ผลิตอาวุธ
fabricant(แฟบ' ระคันทฺ) n. ผู้ผลิต,ผู้สร้าง
harvard graphicsหมายถึง ชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่ง บริษัท Software Publishing Corporation เป็นผู้ผลิตสำหรับใช้งานด้านการนำเสนองานทางด้านธุรกิจ ใช้เฉพาะบนพีซี
i486(ไอฟอเอตตี้ซิกซ์) ย่อมาจาก Intel 80486DX เป็นชื่อตัวไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ที่บริษัทอินเทล (Intel) แห่งสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ผลิต ปัจจุบันไม่ใช้แล้วดู Intel ประกอบ
integratd programชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน
liner(ไล'เนอะ) n. สายเดินเรือสมุทร,สายการบิน,คนเขียนหรือลากเส้น,ดินสอเขียนคิ้วหรือหนังตา,ผ้าซับใน,ซับใน,ที่บุรอง,ผู้ผลิตเครื่องบุรองหรือเครื่องซับใน
lotus 1-2-3เป็นชื่อโปรแกรมตารางจัดการที่โด่งดังมากโปรแกรมหนึ่ง นิยมใช้กันมากบนเครื่องพีซี ใช้ได้ทั้งกับระบบดอสและวินโดว์ บริษัทผู้ผลิตชื่อ Lotus Development Corporation
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8,000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)

English-Thai: Nontri Dictionary
manufacturer(n) ช่างฝีมือ,ผู้ผลิต,เจ้าของโรงงาน
producer(n) ผู้ผลิต,ผู้อำนวยการสร้าง,ผู้อำนวยการผลิต,ผู้สร้าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fabricator[manufacturer] (n) ผู้ผลิต
See also: R. fabricate
supplier (n ) ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
See also: S. maker, vendor,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top