ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การปฏิบัติ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การปฏิบัติ-, *การปฏิบัติ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปฏิบัติ(n) practice, See also: performance, commitment, Syn. การกระทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทางสายกลางการปฏิบัติที่ไม่ตึงนักไม่หย่อนนัก, การปฏิบัติที่ไม่ตึงไปทางใดทางหนึ่ง.
ประสบการณ์นิยมการปฏิบัติที่เน้นประสบการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
practiceการปฏิบัติ, การประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
floating point operations per second (FLOPS)การปฏิบัติการจุดลอยตัวต่อวินาท (ฟล็อปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
floating point operations per second (FLOPS)การปฏิบัติการจุดลอยตัวต่อวินาที (ฟล็อปส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation and maintenance (O&M)การปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
follow the fortunesการปฏิบัติตาม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of a contractการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vicarious performance of contractการปฏิบัติตามสัญญาโดยให้ผู้อื่นกระทำการแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national treatmentการปฏิบัติต่อชนชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unfair consumer practiceการปฏิบัติต่อผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfair trade practiceการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Escape clause actionการปฏิบัติตามข้อกำหนดงดเว้น [เศรษฐศาสตร์]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Abuse ofการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Malpracticeการปฏิบัติโดยมิชอบ [TU Subject Heading]
Practice (Philosophy)การปฏิบัติ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Undercover operationsการปฏิบัติการลับ [TU Subject Heading]
Nuclear fuel cycleวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การปฏิบัติการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแร่ยูเรเนียมหรือทอเรียม ผ่านกระบวนการทางเคมีเพื่อให้มีความบริสุทธิ์ และการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม การประกอบชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ การใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การแปรสภาพเชื้อเพลิงใช้แล้ว การวิจัยและพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการกากกัมมันตรังสี รวมถึงการเลิกดำเนินงานด้วย [นิวเคลียร์]
Exercise of Consular Functions in a Third Stateการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐที่สาม (A Third State) ในเรื่องนี้ข้อ 7 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้ระบุว่า?เมื่อได้บอกกล่าวให้รัฐที่เกี่ยวข้องทราบ แล้ว รัฐูผู้ส่งอาจมอบหมายให้สถานีที่ทำการทางกงสุลที่ได้ตั้งอยู่ในรัฐหนึ่งโดย เฉพาะปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในอีกรัฐหนึ่งได้ นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดเจนโดยรัฐหนึ่งในบรรดารัฐที่เกี่ยวข้อง?นอกจาก นี้ สถานที่ทำการทางกงสุลยังอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลแทนรัฐที่สามได้ เรื่องนี้ข้อ 8 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาได้กำหนดว่า เมื่อบอกกล่าวอย่างเหมาะสมแก่รัฐผู้รับแล้ว สถานที่ทำการทางกงสุลของรัฐผู้ส่งอาจปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลในรัฐผู้รับ แทนรัฐที่สามได้ นอกจากรัฐผู้รับนั้นจะคัดค้าน และพนักงานฝ่ายกงสุลอาจปฏิบัติการหน้าที่ของตนนอกเขตกงสุลได้ในพฤติการณ์ พิเศษ และด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อ 6 แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนา อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ที่จะให้พนักงานฝ่ายกงสุลปฏิบัติการหน้าที่ทาง กงสุลนอกเขตกงสุล ฝ่ายที่เห็นด้วยว่าควรปฏิบัติการนอกเขตกงสุลได้ อ้างว่า การใช้เอกสิทธิ์เช่นนั้นเป็นการชอบแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า อาจจะมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้นในสถานที่นอกเขตกงสุล ซึ่งเป็นความจำเป็นที่พนักงานฝ่ายกงสุลจะได้ให้บริการในทันที่ที่มีการแจ้ง โดยกะทันหัน [การทูต]
Exercise by Diplomatic Missions of Consular functionsการปฏิบัติหน้าที่กงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูต ตามข้อ 70 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ได้บัญญัติไว้ว่า1. บทของอนุสัญญานี้ใช้แก่ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลโดยคณะผู้แทนทางการทูตด้วย เท่าที่บริบทจะอำนวยให้2. ชื่อของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูต ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในแผนกกงสุล หรือมิฉะนั้นได้รับภาระให้ปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุลของคณะผู้แทนนั้น จะต้องแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่กระทรวงนั้นที่แต่งตั้งไว้3. ในการปฏิบัติการหน้าที่ทางกงสุล คณะผู้แทนทางการทูตอาจติดต่อกับก. เจ้าหน้าที่ท้องที่ของเขตกงสุลนั้นข. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของรัฐผู้รับ ถ้าหากกระทำได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และจารีตประเพณีของรัฐผู้รับ หรือตามความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง4. เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของบุคคลในคณะผู้แทนทางการทูตที่อ้างถึงในวรรค 2 ของข้อนี้ จะยังคงอยู่ในบังคับแห่งกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับความ สัมพันธ์ทางการทูต [การทูต]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've spoken to Gerst and he thinks that if you volunteer for a 28-day observation you might be able to avoid criminal charges.ฉันคุยกับเกิร์สแล้ว... ...และเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาสา เข้าร่วมการปฏิบัติ 28 วัน ...คุณอาจจะพ้น การจับกุม Basic Instinct (1992)
I made Goeth promise me he'd put in a good word for you.เพื่อรับการปฏิบัติพิเศษ... Schindler's List (1993)
I don't get this treatment in my own joint!ผมไม่ได้รับการปฏิบัติ ในฐานะมิตร The Great Dictator (1940)
But not at all practical.แต่ไม่ได้อยู่ที่การปฏิบัติทั้งหมด Pinocchio (1940)
I have a special practice. I handle one client.ฉันมีการปฏิบัติเป็นพิเศษ ฉันจัดการกับลูกค้าคนหนึ่ง The Godfather (1972)
I said that I would see you, because I heard you were a serious man, to be treated with respect.ผมบอกว่าผมจะเห็นคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนจริงจัง ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ The Godfather (1972)
Do you feel capable of resuming all of your duties?คุณรู้สึกมีความสามารถในการ กลับมาทำงาน ทั้งหมดของการปฏิบัติหน้าที่ ของคุณหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
We should each be treated with appropriate respect.เราควรจะได้รับการปฏิบัติใน แต่ละด้วยความเคารพ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Good rule to follow, John:กฎที่ดีในการปฏิบัติตามจอห์น: Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Primitive sexual practices.การปฏิบัติทางเพศดั้งเดิม Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I'll book you for false arrest and wrongful imprisonment and obstructing an officer in the course of his duty, and murder!ผมจะรายงานพวกคุณเรื่องที่คุณจับผมมาไว้ในนี้ และขังผมไว้และขัดขวางการเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่และการฆาตกรรม! Clue (1985)
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ... Bloodsport (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปฏิบัติ[kān patibat] (n) EN: practice ; performance ; commitment  FR: pratique [ f ] ; procédé [ m ]
การปฏิบัติการ[kān patibatikān] (n) EN: operating ; actions  FR: opération [ f ]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[kān patibatikān chukchoēn] (n, exp) EN: crisis management
การปฏิบัติงาน[kān patibatngān] (n, exp) EN: performance ; action
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation
การปฏิบัติตามวินัย[kān patibat tām winai] (n, exp) EN: disciplinary action
การปฏิบัติตามสัญญา[kān patibat tām sanyā] (n, exp) EN: execution of a contract
การปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต[kān patibat nāthī thāng kānthūt] (n, exp) EN: performance of diplomatic acts
การปฏิบัติหน้าที่ทางทูต[kān patibat nāthī thāng thūt] (n, exp) EN: performance of diplomatic acts
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ[kān patibat nāthī dōi michøp] (n, exp) EN: abuse of function

English-Thai: Longdo Dictionary
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
act(n) การทำหน้าที่, See also: การปฏิบัติหน้าที่
agency(n) หน้าที่, See also: การปฏิบัติงาน
attention(n) การรักษาที่เหมาะสม, See also: การปฏิบัติที่สมควร, การดูแล
dose of one's own medicine(idm) การปฏิบัติแบบเดียวกับที่เคยกระทำกับผู้อื่น (มักเป็นสิ่งไม่ดี)
ill-treatment(n) ความทารุณต่อคนหรือสัตว์, See also: การปฏิบัติไม่ดีต่อ คน / สัตว์, Syn. abuse, maltreatment
irregularity(n) การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ, Syn. disorganization, desultoriness
misuse(n) การปฏิบัติอย่างเลวร้าย, See also: การกระทำทารุณ, การปฏิบัติไม่ดีต่อบางคนอย่างไม่สุจริตใจ
observance(n) การปฏิบัติตาม, Syn. compliance, obedience, Ant. non-observance
piety(n) การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา, See also: ธรรมจริยา
treatment(n) การปฏิบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abstractionism(แอ็บสแทรค' ชันนิสซึม) การปฏิบัติหรือศิลปของนามธรรม
acquittal(อะควิท' เทิล) n. การตัดสินให้พ้นโทษ, การปฏิบัติ, การชำระหนี้, Syn. discharge
act(แอคทฺ) n., vt., vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์, อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ, การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน, หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
anga(อัง' กะ) n. วิธีการปฏิบัติข้อหนึ่งข้ใดของโยคะ
blackboxกล่องไม่ติดไฟของเครื่องบิน/ใช้บันทึกการปฏิบัติการบินตลอดเวลา, Syn. flight recorder
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก, ความมีใจกว้าง, การแพร่หลาย, การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ

English-Thai: Nontri Dictionary
action(n) การกระทำ, การปฏิบัติ, พฤติกรรม, กิริยา, การแสดง
behaviour(n) ความประพฤติ, พฤติกรรม, พฤติการณ์, อาการ, การปฏิบัติ
conduct(n) การชี้นำ, การทำ, ความประพฤติ, การปฏิบัติ
demeanour(n) ความประพฤติ, การวางตัว, ท่าทาง, การกระทำ, การปฏิบัติตัว
doings(n) การปฏิบัติ, ความประพฤติ, พฤติกรรม, การกระทำ
execution(n) การบริหารงาน, การดำเนินการ, การปฏิบัติ, การทำให้สำเร็จ, การจัดการ
executive(adj) ฝ่ายบริหาร, เกี่ยวกับการปฏิบัติ, เกี่ยวกับการบริหาร
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ, การบรรลุผล, ความสมปรารถนา, การปฏิบัติภารกิจ
fulfilment(n) การทำให้สำเร็จ, การบรรลุผล, ความสมปรารถนา, การปฏิบัติภารกิจ
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด, การประพฤติผิด, การทุจริตต่อหน้าที่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
実践[じっせん, jissen] การปฏิบัติ การกระทำ วิธีปฏิบัติ สิ่งที่ปฏิบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
作業[さぎょう, sagyou] (n) การปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n) การปฏิบัติตาม, การประจบประแจง
特典[とくてん, tokuten] การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง

German-Thai: Longdo Dictionary
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
Aktion(n) |die, pl. Aktionen| อากัปกิริยา, การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top