ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constituent

K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constituent-, *constituent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constituent(n) ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
constituent(adj) เป็นส่วนประกอบ, Syn. composing, component
constituent(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic, Ant. extrinsic

English-Thai: Nontri Dictionary
constituent(adj) สำคัญ, เป็นส่วนประกอบ, เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ ดู constitutional convention ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ ดู constitutional convention ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constituent powerอำนาจเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Constituents, Activeตัวยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I knew not one constituent of the paper mills wanted to have the river polluted.ผมรู้ว่าไม่มีใครในโรงงานกระดาษ อยากทำให้แม่น้ำเน่า The Corporation (2003)
I'm sorry you had to find out this way, that Gabriel's soul... is so much more than just its constituent chemical parts.ผมเสียใจที่คุณ ค้นพบทางนี้, กับวิญญาณของแกเบรี่ยล ซึ่งมันมากเกินกว่าแค่ ส่วนผสมทางเคมีที่ลงตัว Resurrection (2008)
Well, her lover, Bill Compton, is-- Was a constituent of mine.เอ่อ คนรักเธอ บิล คอมพ์ตัน เป็น เคยเป็นคนในความปกครองของฉัน I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Your constituents aren't going to care about him.ฐานเสียงของคุณไม่สนใจ เรื่องนายคนนั้นหรอก Need to Know (2010)
WHAT THE MAIN CONSTITUENTS OF THE UNIVERSE ARE. AND IF SOME ALIEN WERE TO COME TO OUR UNIVERSEขณะที่มันโค้งทางไปสู่? Beyond the Darkness (2010)
AND IF HE COULD SEE ALL OF THE CONSTITUENTS OF OUR UNIVERSE, กาแล็คซี่ที่ผ่านมาหลังจากที่กาแลคซี Beyond the Darkness (2010)
Now the past year, there's been a lot of inflammatory talk from politicians warning their constituents not to trust vampires.ไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการพูดใส่ไฟมากมายจากนักการเมือง เตือนประชาชนว่าอย่าไว้ใจแวมไพร์ She's Not There (2011)
It was very clear that love was a huge part of the constituent of that whole multiverse.มันเป็นที่ชัดเจนมากว่าความรักเป็น ส่วนใหญ่ ของส่วนประกอบของว่าทั้งลิขสิทธิ์ Is There Life After Death? (2011)
Well, I'd love to report back to my constituents just exactly where that money went.ฉันอยากรายงานต่อประชาชนของฉัน ว่าเงินไปอยู่ที่ไหน And Then There Were More (2011)
I'm just standing up for my constituents just like you said I should.ฉันแค่ปกป้องปชช.ในระบอบประชาธิปไตย ตามที่ท่านบอก Inostranka (2011)
Yes, that's exactly why I'm running again -- to save my constituents from the godless policies of my opponents.ใช่ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องทำอีกครั้ง เพื่อรักษาฐานเสียงของฉัน จากนโยบายไม่นับถือพระเจ้า ของคู่แข่งของฉัน Meet the New Boss (2011)
So you weren't taking money from management and selling your constituents down the river?ดังนั้นคุณไม่ได้เอาเงินจากการบริหารงานไป และก็ไม่ได้ทรยศหักหลังประชาชนด้วยงั้นเหรอ The Politics of Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constituentThe Senator avowed his devotion to his constituents.
constituentWhen the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์[ong] (n) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element  FR: membre [ f ] ; élément constitutif [ m ] ; organe [ m ] ; composant [ m ] ; facteur [ m ]
องค์ประกอบ[ongprakøp] (n) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite  FR: élément [ m ]
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[phū mī sit leūaktang] (n, exp) EN: eligible voter ; elector ; constituent  FR: électeur [ m ] ; électrice [ f ]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน[phū mī sit longkhanaēn] (n, exp) EN: constituent  FR: électeur [ m ] ; électrice [ f ]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang] (xp) EN: elector ; qualified voter ; constituent  FR: électeur [ m ] ; électrice [ f ]
สภาร่างรัฐธรรมนูญ[saphā rāng ratthathammanūn] (n, exp) EN: Constituent Assembly  FR: assemblée constituante [ f ]
ส่วนผสม[suanphasom] (n) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents  FR: ingrédient [ m ] ; composant [ m ]
ส่วนประกอบ[suanprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part  FR: composant [ m ] ; élément [ m ] ; constituant [ m ] ; ingrédient [ m ] ; facteur [ m ] ; accessoire [ m ] ; partie [ f ] ; composante [ f ]
ธาตุ[thāt] (n) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor  FR: élément [ m ] ; constituant [ f ] ; facteur [ m ]
ตัวประกอบ[tūaprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory  FR: composant [ m ] ; élément [ m ] ; constituant [ m ] ; facteur [ m ] ; ingrédient [ m ] ; accessoire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONSTITUENT K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T
CONSTITUENTS K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S
CONSTITUENTS' K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constituent (n) kˈənstˈɪtjuəʳnt (k @1 n s t i1 t y u@ n t)
constituents (n) kˈənstˈɪtjuəʳnts (k @1 n s t i1 t y u@ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有选举权[yǒu xuǎn jǔ quán, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ,     /    ] constituent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil { m }constituent part; constituent element; constituent [Add to Longdo]
konstituierend { adj } | konstituierende Versammlung { f }; konstituierende Sitzung { f }constituent | constituent assembly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体, 主観) subject (philosophical); protagonist; (P) #3,659 [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) #7,472 [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) #8,136 [Add to Longdo]
トルースタイト[toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
語否定[ごひてい, gohitei] (n) { ling } constituent negation; word negation [Add to Longdo]
構成素構造[こうせいそこうぞう, kouseisokouzou] (n) constituent structure [Add to Longdo]
構成素統御[こうせいそとうぎょ, kouseisotougyo] (n) constituent command [Add to Longdo]
構成素否定[こうせいそひてい, kouseisohitei] (n) { ling } constituent negation; word negation [Add to Longdo]
構成体[こうせいたい, kouseitai] (n) { comp } constituent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constituent \Con*stit"u*ent\ (k[o^]n*st[i^]t"[-u]*[-e]nt), a.
   [L. constituens, -entis, p. pr. See {Constitute}.]
   1. Serving to form, compose, or make up; elemental;
    component.
    [1913 Webster]
 
       Body, soul, and reason are the three parts
       necessarily constituent of a man.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the power of electing or appointing.
    [1913 Webster]
 
       A question of right arises between the constituent
       and representative body.       --Junius.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constituent \Con*stit"u*ent\, n.
   1. The person or thing which constitutes, determines, or
    constructs.
    [1913 Webster]
 
       Their first composure and origination require a
       higher and nobler constituent than chance. --Sir M.
                          Hale
    [1913 Webster]
 
   2. That which constitutes or composes, as a part, or an
    essential part; a component; an element.
    [1913 Webster]
 
       We know how to bring these constituents together,
       and to cause them to form water.   --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
   3. One for whom another acts; especially, one who is
    represented by another in a legislative assembly; --
    correlative to representative.
    [1913 Webster]
 
       The electors in the district of a representative in
       Congress, or in the legislature of a State, are
       termed his constituents.       --Abbot.
    [1913 Webster]
 
       To appeal from the representatives to the
       constituents.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A person who appoints another to act for him as
    attorney in fact. --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constituent
   adj 1: constitutional in the structure of something (especially
       your physical makeup) [syn: {constituent(a)},
       {constitutional}, {constitutive(a)}, {organic}]
   n 1: an artifact that is one of the individual parts of which a
      composite entity is made up; especially a part that can be
      separated from or attached to a system; "spare components
      for cars"; "a component or constituent element of a system"
      [syn: {component}, {constituent}, {element}]
   2: a member of a constituency; a citizen who is represented in a
     government by officials for whom he or she votes; "needs
     continued support by constituents to be re-elected"
   3: something determined in relation to something that includes
     it; "he wanted to feel a part of something bigger than
     himself"; "I read a portion of the manuscript"; "the smaller
     component is hard to reach"; "the animal constituent of
     plankton" [syn: {part}, {portion}, {component part},
     {component}, {constituent}]
   4: (grammar) a word or phrase or clause forming part of a larger
     grammatical construction [syn: {constituent}, {grammatical
     constituent}]
   5: an abstract part of something; "jealousy was a component of
     his character"; "two constituents of a musical composition
     are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
     sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
     effective ingredient of a speech" [syn: {component},
     {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top