ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dissension

D IH0 S EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dissension-, *dissension*
Possible hiragana form: ぢっせんしおん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissension(n) ความไม่ลงรอยกัน, See also: ความขัดแย้งกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, Syn. conflict, discord, frictior, Ant. agreement, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissension(ดิเซน'เชิน) n. ความไม่เห็นด้วยอย่างแรง, ความไม่ลงรอยกัน, การทะเลาะ, ความขัดแย้ง, Syn. discord, disagreement

English-Thai: Nontri Dictionary
dissension(n) การทะเลาะ, การวิวาท, ความขัดแย้ง, ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From what we've determined so far, it was the result of internal dissension of the North Koreans.จากที่เราวางไว้ มันเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในของเกาหลีเหนือ Iris (2009)
The assassination of Yoon Sung Chul was the result of the internal dissension in North Korea.คดีลอบสังหาร ยุนซองชอล เป็นผลมาจากการขัดแย้งภายในของฝ่ายเกาหลีเหนือ Iris (2009)
If it's true there is dissension in their ranks, maybe their sailors have mutinied.ถ้ามันเป็นความจริงที่มีความไม่ลงรอยกัน คือในกลุ่มของพวกเขา, อาจลูกเรือของพวกเขา ได้ก่อกบฎ Blackwater (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dissensionOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความบาดหมาง(n) conflict, See also: dissension, disagreement, offense, controversy, quarrel, Syn. ความโกรธเคือง, ความหมองใจ, การผิดใจ, Example: ความบาดหมางระหว่างเพื่อนครั้งนี้เกิดขึ้นจากการไม่เข้าใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดพ้องหมองใจ[phitphøng-møngjai] (v) EN: have a difference ; have dissensions ; have differences of opinion ; be estranged ; be at odds ; offend ; be discordant ; displease ; estrange ; be gloomy
ยุแหย่[yuyaē] (v) EN: create dissension ; cause friction  FR: monter qqn contre ; dresser qqn contre ; braquer (fig.) ; attiser ; envenimer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISSENSION D IH0 S EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dissension (n) dˈɪsˈɛnʃən (d i1 s e1 n sh @ n)
dissensions (n) dˈɪsˈɛnʃənz (d i1 s e1 n sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
争い[あらそい, arasoi] (n) dispute; strife; quarrel; dissension; conflict; rivalry; contest; (P) [Add to Longdo]
内輪揉め;内輪もめ[うちわもめ, uchiwamome] (n) internal dissension; family trouble [Add to Longdo]
波風[なみかぜ, namikaze] (n) (1) wind and waves; (2) strife; discord; dissension [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na, n, vs, adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
不和[ふわ, fuwa] (adj-na, n, adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P) [Add to Longdo]
紛議[ふんぎ, fungi] (n) dissension [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dissension \Dis*sen"sion\, n. [L. dissensio: cf. F. dissension.
   See {Dissent}.]
   Disagreement in opinion, usually of a violent character,
   producing warm debates or angry words; contention in words;
   partisan and contentious divisions; breach of friendship and
   union; strife; discord; quarrel.
   [1913 Webster]
 
      Paul and Barnabas had no small dissension and
      disputation with them.          --Acts xv. 2.
   [1913 Webster]
 
      Debates, dissension, uproars are thy joy. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      A seditious person and raiser-up of dissension among
      the people.               --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dissension
   n 1: disagreement among those expected to cooperate [syn:
      {discord}, {dissension}]
   2: a conflict of people's opinions or actions or characters
     [syn: {disagreement}, {dissension}, {dissonance}] [ant:
     {accord}, {agreement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top