Search result for

ความพอใจ

(52 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความพอใจ-, *ความพอใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความพอใจ[N] contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัธยาศัยความพอใจ, ความประสงค์, เช่น ไปพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consumer satisfactionความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Job satisfactionความพอใจในการทำงาน [TU Subject Heading]
Patient satisfactionความพอใจของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
User satisfactionความพอใจของผู้ใช้ [TU Subject Heading]
Job Satisfactionความพอใจในการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น The Ugly Truth (2009)
I'm not drinking the demon blood for kicks.ฉันไม่ได้ดื่มเลือดปีศาจเพื่อความพอใจของตัวเองหรอกนะ The Rapture (2009)
Never mix business with pleasure.ว่าอย่านำธุรกิจมาปนกับความพอใจ Gone with the Will (2009)
I don't know what you heard, but those were screams of pleasure.ผมไม่รู้ว่า คุณได้ยินอะไร แต่นั่นเป็นเสียงกรีดร้องของความพอใจนะ Timebomb (2009)
Was a mistake-- mixing business and pleasure.เอาธุรกิจมารวมกับความพอใจเป็นความผิด Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
Whoa there, grabby-grabby. - What do I get?- ความพอใจที่ว่าเราเจ๊ากันแล้ว Pilot (2009)
The poll found that 63% of Americans are happy with the president...โพลชี้ว่า 63% ของชาวอเมริกัน มีความพอใจ กับประธานาธิปดี August (2009)
How many more must you kill before you are satisfied?กี่ชีวิตที่ต้องตาย เพื่อสนองความพอใจของท่าน The Witch's Quickening (2009)
Alice, you cannot live your life to please others.อลิซ เจ้าไม่สามารถใช้ชีวิต ตามความพอใจของคนอื่นๆได้ Alice in Wonderland (2010)
You think she was just looking for satisfaction?คุณคิดว่าเธอแค่ต้องการความพอใจเหรอ? Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I wanted to just get a taste of something I could remember forever, but....ฉันต้องการเพียงแค่ความพอใจ โดยบางอย่างที่ฉันมีโอกาส จำตลอดไป แต่ ... I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Well, my only pleasure is employing myself profitably.ก็ ความพอใจหนึ่งเดียวของฉันคือ/Nการทำตัวเองให้มีประโยชน์สูงสุด The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความพอใจ [n.] (khwām phøjai) EN: contentment ; satisfaction ; willingness   FR: satisfaction [f] ; contentement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contentment[N] ความพอใจ, See also: ความสบายใจ, Syn. satisfaction
desirability[ADJ] ความพอใจ, See also: ความปรารถนา, ความชอบ, Syn. pleasedness
fondness[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชอบพอ, ความชื่นชอบ, ความรักใคร่, Syn. affection, love, Ant. hatred, dislike
liking[N] ความชอบ, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. fondness, affection
satisfaction[N] ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfactoriness[N] ความพอใจ
taste[N] รสนิยม, See also: ความพอใจ, ความชื่นชอบ, Syn. appreciation, judgment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour ###A. disapproval)
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
delight(ดิไลทฺ') {delighted,delighting,delights} n. ความยินดี,ความปีติยินดี,ความสุขใจ,สิ่งที่ให้ความสุขใจ. vt. ให้ความสุขใจ,ให้ความพอใจ. vi. มีความยินดี,มีความปลื้มปีติ, Syn. enjoyment-A. disgust
gee westinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
gee whizzinterj. คำอุทานแสดงความพอใจ
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
gust(กัสทฺ) n. ลมแรงที่พัดขึ้นอย่างกะทันหัน,น้ำไฟหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ปะทุขึ้นอย่าง กะทันหัน,อารมณ์ที่ระเบิดขึ้นอย่างกะทันหัน,รสชาติ,รส,ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน. vt. ชิมรส,ลิ้มรส,เพลิดเพลินกับ., See also: gustable adj.vi. พัดแรงเป็นพัก ๆ ,ปะทุขึ้นเป็นพัก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
enjoyment(n) ความเพลิดเพลิน,ความสนุกสนาน,ความพอใจ
gloat(vi) เพ่งดูด้วยความพอใจ,ย่ามใจ,มองด้วยความละโมบ
liking(n) ความชอบ,ความพอใจ,ความถูกใจ
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
pleasure(n) ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี,ความสุข
satisfaction(n) ความสมปรารถนา,ความพอใจ,ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ,ความพอใจในตนเอง
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ
taste(n) รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ,การเลือกเฟ้น
value(n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
満足[まんぞく, manzoku] ความพอใจ, ความมั่นใจ, ความแน่ใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top