Search result for

(68 entries)
(0.0538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -真-, *真*
Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
牡蠣[まがき;マガキ] Crassostrea

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
っ新[まっさら, massara] (n) ใหม่
[しんけん, shinken] (n) ความเอาจริงเอาจัง, ความตั้งใจจริง
[しんじゅ, shinju] (n) มุก, ไข่มุก
面目[まじめ, majime] (adj) ขยันขันแข็ง, เอาจริงเอาจัง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しんじつ、shinjitsu, shinjitsu , shinjitsu] (n) ความจริง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[真, zhēn, ㄓㄣ] real, actual, true, genuine
Radical: Decomposition: 直 (zhí ㄓˊ)  几 (jǐ ㄐㄧˇ) 
Etymology: [ideographic] A straight 直 (that is, level) table 几

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 打ち) star performer; (P) [Add to Longdo]
[ま, ma] (n,pref) just; right; due (east); pure; genuine; true [Add to Longdo]
だに[まだに, madani] (n) tick (insect) [Add to Longdo]
っ暗(P);[まっくら, makkura] (adj-na,n) (1) total darkness; pitch dark; (2) bleak future; poor prospects; (P) [Add to Longdo]
っ暗闇;暗闇[まっくらやみ, makkurayami] (adj-no,adj-na,n) pitch dark; total darkness [Add to Longdo]
っ逆さま[まっさかさま, massakasama] (adv) head first; head over heels [Add to Longdo]
っ逆様[まっさかさま, massakasama] (adj-na,n) (uk) head over heels; headlong [Add to Longdo]
っ向(P);[まっこう, makkou] (n) (1) directly opposite; right in front; (2) middle of the forehead; (3) helmet front; (P) [Add to Longdo]
っ向から[まっこうから, makkoukara] (exp) right in front of; head-on; downright [Add to Longdo]
っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine [Add to Longdo]
[Zhēn zhǔ, ㄓㄣ ㄓㄨˇ, ] Allah [Add to Longdo]
主党[Zhēn zhǔ dǎng, ㄓㄣ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Hezbollah (Lebanon Islamic group) [Add to Longdo]
[zhēn shì, ㄓㄣ ㄕˋ, ] reality; veracity; the real thing [Add to Longdo]
[zhēn liàng, ㄓㄣ ㄌㄧㄤˋ, ] clear [Add to Longdo]
[zhēn rén, ㄓㄣ ㄖㄣˊ, ] actual person; in the flesh [Add to Longdo]
[zhēn rén zhēn shì, ㄓㄣ ㄖㄣˊ ㄓㄣ ㄕˋ, ] genuine people and true events [Add to Longdo]
[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, / ] really; truly; indeed [Add to Longdo]
值表[zhēn zhí biǎo, ㄓㄣ ㄓˊ ㄅㄧㄠˇ, ] truth table [Add to Longdo]
假难辨[zhēn jiǎ nán biàn, ㄓㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄋㄢˊ ㄅㄧㄢˋ, / ] hard to distinguish real from imitation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の理がある。
"What are these?" "They are your pictures."「これらは何ですか」「あなたの写です」
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」はに迫ったサスペンス映画だった。
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」ののインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれる新しい産業や経済活動にある。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写を取りに行きます。
I'll pick up the photographs at six o'clock.6時に写を受け取りに行きます。
We have detected an abnormality on your x-ray.x線写で異状が認められます。
Oh, the toast is burned black.あーあ、トーストがっ黒に焦げてしまっているよ。
Oh, the phone's ringing. It must be Machiko.あっ、電話だわ。きっと知子でしょう。 [F]
Let me see the pictures you took in Paris.あなたがパリで撮った写を見せて下さい。
Even if you know the truth, you had better pretend otherwise at present.あなたが実を知っていても今はそうでないふりをしていた方がいいですよ。
Where did you get this photo taken?あなたこの写をどこで撮ってもらったのですか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?[JA] (佑希) 犯人が家の中にいるとは 考えませんでしたか? Confrontation (2017)
He controlled this country behind the scenes.[CN] 你现在的表情还悲惨呢 Emotions (2017)
But I don't think the real murderer has achieved his objective.[JA] でも 犯人の目的は まだ終わってないと思う Reason (2017)
-I don't know.[CN] -的 -超好笑的 Emotions (2017)
You cannot play boxing.[JA] ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン ピーター・〝キッド・ チョコレート〞・ クイリン 剣勝負だ CounterPunch (2017)
That's not true.[CN] 因为我当初没想到的有人会死 Emotions (2017)
It's just that you said Michi with such a straight face.[JA] (ひとみ) いや 佑希ちゃん 顔でミッチーって... Reason (2017)
I'm gonna be takin' it very seriously.[JA] 剣勝負だ CounterPunch (2017)
What is it?[CN] 我的觉得很高兴 Emotions (2017)
Midori.[CN] 拜托你来做这种事 抱歉 Emotions (2017)
But I don't think the real murderer has achieved his objective.[JA] (美波) でも 犯人の目的は 終わってないと思う Confrontation (2017)
What about the culprit?[JA] 犯人のことは? Disbanded (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しん, shin] logical true [Add to Longdo]
の部分要素[しんのぶぶんようそ, shinnobubunyouso] proper subelement [Add to Longdo]
空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]
部分集合[しんぶぶんしゅうごう, shinbubunshuugou] proper subset [Add to Longdo]
理値[しんりち, shinrichi] truth value [Add to Longdo]
理値表[しんりちひょう, shinrichihyou] truth table [Add to Longdo]
似る[まねる, maneru] mimic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ま, ma] Wahrheit, Reinheit, Wirklichkeit [Add to Longdo]
[ま, ma] wahr, -rein, genau [Add to Longdo]
っ暗[まっくら, makkura] stockfinster, ganz_dunkel [Add to Longdo]
[しんぎ, shingi] wahr_oder_falsch, Wahrheit [Add to Longdo]
[まふゆ, mafuyu] der_tiefe_Winter, mitten_im_Winter [Add to Longdo]
[しんけん, shinken] voller_Ernst [Add to Longdo]
[まなつ, manatsu] Hochsommer [Add to Longdo]
[しんじつ, shinjitsu] Wahrheit, Wirklichkeit, Tatsache [Add to Longdo]
[しんじゅ, shinju] -Perle [Add to Longdo]
珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] Pearl_Harbour [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top