ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทำ

   
137 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำ-, *การทำ*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
การทำงานการทำงาน

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ช่วงเวลาการทำงาน (n )
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (n ) Certificate of Utilization

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำดี[N] doing good, See also: morality, Syn. การประพฤติชอบ, การปฏิบัติชอบ, Ant. การทำชั่ว, Example: สวรรค์ หมายถึง ผลของความดีให้เกิดเป็นความสุขจากการทำดี
การทำยา[N] pharmacy, See also: compounding medicine, dispensation, Syn. การปรุงยา
การทำศพ[N] making funeral arrangements, See also: cremation การเผาศพ, Example: ก่อนที่ท่านจะถึงแก่อนิจกรรม ท่านสั่งไว้ว่า การทำศพให้ทำพอประมาณอย่าให้เดือดร้อนอย่ารบกวนเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน, Thai definition: การประกอบพิธีปลงศพ
การทำตาม[N] imitation, See also: emulation, copy, mimic, following the example, Syn. การเลียนแบบ, การเอาอย่าง, Ant. การนำ, Example: การทำตามผู้อื่นควรคำนึงด้วยว่าสิ่งที่จะทำนั้นดีหรือไม่
การทำบาป[N] perpetration (a sin), See also: committing a sin, Syn. การทำชั่ว, การประพฤติชั่ว, Ant. การทำบุญ, Example: การทำบุญเป็นคนละส่วนกับการทำบาป ไม่สามารถทดแทนกันได้, Thai definition: การประกอบกรรมชั่ว มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้น, การทำบาปทำกรรม ก็ว่า
การทำผิด[N] making a mistake, See also: infringement, making an error, Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป, Example: การทำผิดแล้วสำนึกผิด ย่อมมีแต่คนให้อภัย
การทำศึก[N] war, See also: battle, fight, combat, Syn. การทำสงคราม, การต่อสู้, การสู้รบ, Example: พวกเขามีชัยชนะด้านการทหารเท่านั้น โดยที่ยังไม่ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการทำศึกในอ่าวเปอร์เซีย
การทำขวัญ[N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Example: ท่านสนใจชีวิตชาวบ้าน ชีวิตชาวนา ตลอดจนประเพณีพื้นๆ อย่างการทำขวัญหรือการเกิดการตาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำขวัญ[N] compensation, See also: indemnification, repayment, reimbursement, Syn. การชดใช้ค่าเสียหาย, Thai definition: การให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, การเสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท
การทำครัว[N] cooking, See also: making a dish, preparing food, concoction, Syn. การทำกับข้าว, การปรุงอาหาร, การประกอบอาหาร, การทำอาหาร, การทำกับข้าวกับปลา, Example: เมื่อเสร็จจากการทำครัวแล้ว แม่บ้านควรจะนำเศษอาหารไปใส่หลุมฝัง หรือเอาไปเทในรถเทศบาลใกล้บ้านเพื่อป้องกันเชื้อโรค, Thai definition: การหุงหาอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขวัญการทำพิธีเชิญขวัญหมายความว่า เรียกขวัญ มาอยู่กับตัว
ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่าการทำอะไร ๆ จะให้ถูกใจคนทั้งหมดนั้นเป็นไปไม่ได้.
มรรทนะการทำให้เจ็บ, การยํ่ายี, การทำลาย.
วิหิงสะ, วิหิงสา, วิเหสาการทำร้าย.
อปการการทำร้าย, การดูถูก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trading with the enemyการทำการค้ากับชนชาติศัตรู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedenceการทำก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
precedenceการทำก่อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caesarian operationการทำคลอดโดยผ่าตัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
out-of-court settlementการทำความตกลงนอกศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heatingการทำความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
refrigerationการทำความเย็น [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
surface coolingการทำความเย็นด้วยผิวเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort coolingการทำความเย็นสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogingการทำบัตรรายการ, การลงรายการทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Indexingการทำดรรชนี

การทำดัชนี Indexing

การจัดทำดรรชนี (Indexing) เป็นกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของความรู้ โดยนำเอาเนื้อหาสำคัญและแนวคิด (concept) ที่ได้จากความรู้นั้นมาจัดทำเป็นภาษาในระบบการจัดทำดรรชนี และนำมาจัดเรียงตามลำดับอักษร เพื่อสะดวกในการค้นหาเรื่องที่ต้องการ ดรรชนีช่วยผู้ใช้ให้เข้าถึงสารนิเทศที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ดรรชนีเป็นเครื่องมือที่มีการสร้างไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่เนื้อหาของหัวข้อ เรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ หรือชี้แนะไปยังแหล่งสารนิเทศที่มีเอกสารที่ต้องการ มีส่วนประกอบสำคัญคือ

1 คำสำคัญ (Keyword / descriptor) เป็นคำที่ใช้แทนสาระของเอกสาร

2 รายการทางบรรณานุกรม (Bibliographic description) แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของเอกสารพร้อมด้วยรหัสของเอกสาร เพื่อแสดงแหล่งที่ปรากฎของสารนิเทศ

คุณลักษณะของเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการจัดทำดรรชนี

1 เลขหมู่หนังสือ (Classification code)

2 หัวเรื่อง (Subject headings)

บรรณานุกรม : เพชราภรณ์ จันทรสูตร์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำดรรชนีและสาระสังเขป กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Bibliominingการทำเหมืองข้อมูลบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dryingการทำแห้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silage fermentationการทำอาหารสัตว์หมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ทักษิณานุประทานการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพิ่มให้แก่ผู้ตาย [ศัพท์พระราชพิธี]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evaporative coolingการทำความเย็นแบบระเหย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steam-heatingการทำความร้อนด้วยไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidificationการทำให้เป็นกรด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)
Only a few left. We got to work fast!เรามีการทำงานได้อย่างรวดเร็ว! Pinocchio (1940)
"Work is freedom""การทำงานคืออิสรภาพ" Night and Fog (1956)
Himmler concentrates on destruction.ฮิมม์เลอร์ พุ่งเป้าหมายไปที่ การทำลายล้าง Night and Fog (1956)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)
We should've been done already.เราควรจะได้รับการทำมาแล้ว 12 Angry Men (1957)
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท? 12 Angry Men (1957)
That's exactly the point this gentleman has been making.ที่ตรงจุดสุภาพบุรุษนี้ได้รับการทำ 12 Angry Men (1957)
They come over here and before they can take a breath, they're telling us how to run the show.พวกเขามาที่นี่และก่อนที่พวกเขาสามารถใช้ลมหายใจ พวกเขากำลังบอกเราว่าวิธีการทำงานการแสดง 12 Angry Men (1957)
Get to work, old man.ได้รับการทำงาน, ชายชรา The Old Man and the Sea (1958)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำ [n.] (kān tham) EN: doing   FR: fabrication [f]
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham kamrai) EN: realization of profits   
การทำขวัญ[n.] (kān thamkhwan) EN: compensation ; indemnification ; repayment ; reimbursement   FR: compensation [f] ; indemnisation [f]
การทำความตกลง[n. exp.] (kān tham khwām toklong) EN: settlement   
การทำความตกลงนอกศาล[n. exp.] (kān tham khwām toklong nøk sān) EN: out-of-court settlement   
การทำความเย็น[n. exp.] (kān tham khwām yen) EN: refrigeration   
การทำงบประมาณ[n. exp.] (kān tham ngoppramān) EN: budgeting   
การทำงบประมาณเงินทุน[n. exp.] (kān tham ngoppramān ngoenthun) EN: capital budgeting   
การทำงาน[n.] (kān thamngān) EN: work   FR: travail [m]
การทำงาน[n.] (kān thamngān) FR: fonctionnement [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
workflow(n) ขั้นตอนการทำงาน ขั้นตอนการประมวลผล
book keeping(n) การทำบัญชี, การบัญชี
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
clearance(n) การทำให้หมดไป, การกวาดล้าง, S. removal,
physiological(adj) ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต
physiology(n) ศาสตร์ที่ศึกษาถึงกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต, สรีรศาสตร์, สรีรวิทยา
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abashment[N] การทำให้อาย, Syn. embarrassment, shame
aborticide[N] การทำแท้ง
abortion[N] การทำแท้ง, See also: การแท้งลูก
accordance[N] การทำให้สอดคล้อง
act[N] การทำหน้าที่, See also: การปฏิบัติหน้าที่
action[N] การทำงานของเครื่องจักร
alienation[N] การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection
alleviation[N] การบรรเทา, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. relief
annihilation[N] การทำลายล้าง
antisepsis[N] การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaca(อาบา' คะ, อา' บาคะ) n. พืชจำพวก Musa textilis ในฟิลิปปินส์ ใช้ในการทำเชือก
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accounting(อะเคา' ทิง) n. ทฤษฎีระบบการทำบัญชี,วิชาการทำบัญชี
acetone(แอส' ซิโทน) chem. ของเหลวระเหยและติดไฟ ใช้ในการทำสีและยาชักเงา (CH3) 2CO
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality,pretension)
agitation(แอจจิเท' เชิน) n .การทำให้ปั่นป่วน, การปลุกปั่น, การเขย่า, Syn. excitement)
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)

English-Thai: Nontri Dictionary
aborticide(n) การทำแท้ง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
accountancy(n) การทำบัญชี
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น,การทำให้รุนแรงขึ้น
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
annihilation(n) การทำลายล้าง,การทำลาย
anticipation(n) ความคาดหมาย,ความมุ่งหวัง,การทำล่วงหน้า
augury(n) การพยากรณ์,การทำนาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cash before cover (n ) การทำ/ต่ออายุประกันภัยก่อนวันคุ้มครอง
deduplication (n ) การทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว
e-business (n) การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
interoperability (n) การทำงานร่วมกัน
interoperability (n ) การทำงานร่วมกัน
involuntary action (n ) การทำงานนอกอำนาจจิตใจ
Lyophilisation (n) การทำให้แห้งด้วยการแช่แข็ง
See also: S. freeze-drying, lyophilization, R. lyophilization
Molecular Gastronomy (n name ) การทำอาหารโดยอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และอาศัยวิธีการศึกษาองค์ประกอบของเครื่องปรุงอย่างวิทยาศาสตร์ศึกษาปฏิกิริยาทางเคมีที่ทำให้เครื่องปรุงเปลี่ยนรสหรือเปลี่ยนสี เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ที่ได้ทั้งรูปทรงใหม่ๆ และรสชาติที่แตกต่างจากของเดิม
predictability (adj) การทำนายได้, พยากรณ์ได้
quantificationการทำให้เป็นตัวเลข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
流用[りゅうよう, ryuuyou] การทำให้แตกต่าง ทำให้ไม่เหมือน
清掃[せいそう, seisou] (n) การทำความสะอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
解明[かいめい, kaimei] (n vt) การทำให้กระจ่าง, การทำให้เห็นจริง, การค้นหาคำตอบ, การสืบค้น
遂行[すいこう, suikou] การทำให้บรรลุลุล่วง, การปฎิบัติให้สำเร็จ
商い[あきない, akinai] (n) การทำมาค้าขาย, ธุรกิจ
充実[じゅうじつ, juujitsu] การทำสำเร็จ
破壊[はかい, hakai] การทำลาย,วิธีการทำลาย,การล้างผลาญ,สิ่งที่ถูกทำลาย
่しゅっちょう[しゅっちょう, shutchou] (n ) การทำงานนอกสถานที่,การเดินทางเพื่อไปทำธุรกิจ
滅菌[めっきん, mekkin, mekkin , mekkin] การทำให้ปราศจากเชื้อ - การทำลายเซลล์ สปอร์ หรือไข่ ของสิ่งมีชีวิต จนทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อีก
残業[ざんぎょう, zangyou] (n ) การทำงานล่วงเวลา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
遣い[つかい, tsukai] Thai: การทำธุระหรืองานง่าย ๆ เช่น จ่ายตลาดซื้อกับข้าว English: simple task
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: การทำต่อเนื่องจากที่ได้ทำมาแล้วก่อนหน้านี้ English: continuing for a long time

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
Zusammenarbeitการทำงานร่วมกัน, ร่วมมือกัน
Maßnahmen ergreifen(phrase) ลงมือทำ จัดการทำ เช่น Wir müssen Maßnahmen gegen SARS-Epidemie ergreifen. เราต้องลงมือหาทางแก้โรคระบาดไวรัสซาร์
im Begriff sein zu tun(phrase) กำลังต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
erschöpft(adj) เหนื่อยล้า, หมดแรง เช่น Er ist erschöpft von der Arbeit. เขาหมดแรงจากการทำงาน
Abtreibung(n) |die, pl. Abtreibungen| การทำแท้ง
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Doppelverglasung(n) |die, pl. Doppelverglasungen| การทำกระจกแก้วสองชั้น
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hagozytose {f}; Nahrungsaufnahme {f} einer Zelle [*[ฟาโกไซโตสิซ] การทำลายเชื้อโรคโดยเม็ดเลือดขาว
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
pronominalisation(n) |f| การทำให้เป็นสรรพนาม, การเปลี่ยนรูปเป็นสรรพนาม, See also: R. transformation en pronom
façon(n) |f| ฝีมือ, แบบ, วีธี, การทำ, พิธีรีตอง, เจ้าชู้ เช่น Mon épouse a fait cela de façon magistrale. Nous sommes très très heureux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top