ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -党-, *党*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[党, dǎng, ㄉㄤˇ] political party, gang, faction
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  兄 (xiōng ㄒㄩㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] elder brother,  Rank: 411

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] party; association; club; society; surname Dang, #601 [Add to Longdo]
[dǎng yuán, ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] political party member, #2,471 [Add to Longdo]
[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
国民[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
中国共产[Zhōng guó Gòng chǎn dǎng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist Party of China, #4,797 [Add to Longdo]
中央[dǎng zhōng yāng, ㄉㄤˇ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, / ] party central committee, #5,159 [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn dǎng, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ, / ] Communist party, #5,344 [Add to Longdo]
[dǎng zhèng, ㄉㄤˇ ㄓㄥˋ, / ] party policy; (Communist) Party and government administration, #6,031 [Add to Longdo]
[dǎng nèi, ㄉㄤˇ ㄋㄟˋ, / ] within the party (esp. Chinese communist party), #6,398 [Add to Longdo]
共产[gòng chǎn dǎng yuán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄩㄢˊ, / ] communist party member, #6,619 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とういん, touin] (n ) สมาชิกพรรคการเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (n,n-suf) (1) party (political); (2) (See 甘) faction; -ite; (P) [Add to Longdo]
[とういん, touin] (n) party member; (P) [Add to Longdo]
員集会[とういんしゅうかい, touinshuukai] (n) caucus [Add to Longdo]
幹部[とうかんぶ, toukanbu] (n) leading members of a party; party executive; party leadership; senior party members [Add to Longdo]
[とうき, touki] (n) party discipline [Add to Longdo]
[とうき, touki] (n) party rules or regulations [Add to Longdo]
[とうぎ, tougi] (n) a party council; party conference; (P) [Add to Longdo]
議拘束[とうぎこうそく, tougikousoku] (n) compulsory adherence to a party decision; restrictions on party debate [Add to Longdo]
[とうしゅ, toushu] (n) party leader; (P) [Add to Longdo]
首討論[とうしゅとうろん, toushutouron] (n) (See クエスチョンタイム) question time (in the Japanese Diet) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の選挙では保守が勝利を収めた。
Two groups united to form a party.2つのグループが団結して1つの政になった。
He has an evil countenance.あいつは悪面をしている。
That party is always pandering to the middle class.あのはいつも中流階級に迎合しています。
Any political party is conservative in itself.いかなる政も本質的に保守的である。
The inflation issue split the party.インフレ問題がを分裂させた。
In the past I used to vote the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican's bandwagon.これまでに民主に投票したものだが、これからは共和に乗り換えるつもりだ。
In the past I used to vote for the Democratic ticket, but from now on I'll climb on the Republican bandwagon.これまでは民主に投票したものだが、これからは共和に乗りかえるつもりだ。
The wicked man is scared of heights.その悪は高所恐怖症だ。
The president of the republic is chosen by the people.その共和の大統領は人民によって選出される。
The experience prejudiced her in favor of the Democratic Party.その経験で彼女は民主に対して好感を抱くようになった。
The union has a dominant influence on the conservative party.その組合は保守に対して支配的な影響力をもつ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For how long have you been a member of the RSDRP?[JA] あなたが員である事は Tikhiy Don (1957)
What are you talking about?[JA] 社会民主労働に入ったのは 何時の事ですか? Tikhiy Don (1957)
I banish you and your followers from England for the remainder of my lifetime.[CN] 我要将你和你的羽驱逐出英格兰 在我的有生之年不得回来 The Adventures of Robin Hood (1938)
Revolutionary party[CN] 革命 Song at Midnight (1937)
What do you mean, band?[JA] 徒とは何だ? Tikhiy Don (1957)
Traitor! You'll pay for this![JA] お前達のはなんかじゃない ろくでなし共の集団だ Tikhiy Don (1957)
What are you trying to do, tell the whole world about it?[CN] 你想和黑手对抗吗 It Happened One Night (1934)
So that old rascal's back in town?[JA] あの悪 また町へ来たか Pinocchio (1940)
Since 1907.[JA] あなたはから何か 指示を受けていましたか Tikhiy Don (1957)
1850 bucks, that dirty crook.[JA] 1850なんて 悪め! Detour (1945)
We've been a Democratic paper for over 20 years.[CN] 二十多年来,我们是民主的报纸 His Girl Friday (1940)
I don't know. There's a lot to do. The Party will tell me just what.[CN] 我不知道,有很多事要做,会给我交代工作的 Baltic Deputy (1937)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
[とうは, touha] Partei, Fraktion [Add to Longdo]
[とうしゅ, toushu] Parteivorsitzender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top