Search result for

factual

(34 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factual-, *factual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factual[ADJ] เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: เกี่ยวกับเรื่องจริง, Syn. actual, exact, true, real, evidential

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factual(แฟค'ชวล) adj. เกี่ยวกับข้อเท็จจริง, See also: factually adv. factuality n.

English-Thai: Nontri Dictionary
factual(adj) เกี่ยวกับข้อเท็จจริง,เป็นความจริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factual impossibilityกรณีที่เป็นไปไม่ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Factualข้อเท็จจริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, what's changed is that our allegedly unsophisticated enemy has cottoned on to the factually unsophisticated truth we're an easy target.ที่เปลี่ยนไปคือ ศัตรูที่ดูเหมือนตาสีตาสาของเรา ได้เรียนรู้ความจริงข้อนี้ Body of Lies (2008)
I-I'm sorry,ms.Hewes,but there's no factual basis for your motion.ฉัน-ฉันเสียใจ คุณฮิวส์,แต่ไม่มีข้อเท็จจริง ในการกล่าวหาของคุณ Hey! Mr. Pibb! (2009)
# everybody plays the fool sometimes # # there's no exception to the rule # # listen, baby # # it may be factual, may be cruel #everybody plays the fool sometimes there's no exception to the rule listen, baby Abandon All Hope (2009)
It's factual. It's peer reviewed. It's like... anyway, whatever.ที่จริงมันได้ถูกพิจารณาไปแล้ว มันเหมือนกับ... Knowing (2009)
I find no factual basis to proceed.ผมมองไม่เห็นมูลความที่จะดำเนินการสอบสวนต่อ You Don't Know Jack (2010)
Interpretation? No,it's an actual factual error.การตีความงั้นเหรอ ไม่ใช่ละ ความผิดพลาดทางข้อเท็จจริงต่างหาก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Most of it should be factual.ส่วนใหญ่ควรเป็นความจริง Dae Mul (2010)
It was all number, factual, garble, garble--ทั้งตัวเลข รูปธรรม มึนมากมาย School's Out (2012)
We are taking what we believe are factually appropriate steps.เราจะมีสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นจริง ขั้นตอนที่เหมาะสม Contact (1997)
But the bottom line was that there was no factual errors in that story.แต่ความจริงก็คือ ไม่มีข้อเท็จจริงที่ผิดพลาด ในสารคดีเรื่องนี้ มีการฟังความจากทั้งสองข้าง The Corporation (2003)
Dana, you know those things aren't exactly factual, right?ดาน่า เธอรู้ใช่ไหมว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริง Just My Luck (2006)
I think I was overcompensating with the dry and factual.ฉันว่าฉันพยายามชดเชยมากเกินไปกับความน่าเบื่อและข้อเท็จจริงน่ะ Fever (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูลความ[N] factual basis, See also: element of truth, basis in truth, Example: ข่าวที่เรารับทราบกันนั้นมีมูลความมาจากที่ใด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พฤตินัย[n.] (phreuttinai) EN: fact ; factual sense   
รูปธรรม[adj.] (rūppatham) EN: concrete ; solid ; factual ; substantial ; real ; objective ; material ; corporeal   FR: concret ; réel
สารคดี[n.] (sārakhadī) EN: feature ; feature article ; feature story ; documentary ; non-fiction ; feature section of a newspaper ; article ; factual account   FR: documentaire [m] ; chronique [f] ; fait [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTUAL    F AE1 K CH UW0 AH0 L
FACTUALLY    F AE1 K CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factual    (j) (f a1 k ch u@ l)
factually    (a) (f a1 k ch u@ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachfrage {f}factual issue [Add to Longdo]
Sachlage {f}factual situation [Add to Longdo]
Sachzwang {m}factual constraint [Add to Longdo]
Tatsachenbericht {m}factual report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
実態調査[じったいちょうさ, jittaichousa] (n) factual investigation; (P) [Add to Longdo]
動く[うごく, ugoku] (v5k,vi) (1) to move; to stir; to shift; to shake; to swing; (2) to operate; to run; to go; to work; (3) to be touched; to be influenced; (4) to change; to vary; to fluctuate; to waver; (5) (as 動かぬ, 動かない, etc.) certain; factual; (6) to be transferred; (P) [Add to Longdo]
反実仮想[はんじつかそう, hanjitsukasou] (n) counterfactual thinking; counterfactual assumption; counterfactual supposition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 factual \fac"tu*al\ (f[a^]k*t[-u]"al), a.
   1. of or pertaining to facts; as, factual inaccuracies. [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. containing only facts (as contrasted with opinions or
    speculations); as, a factual report.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 factual
   adj 1: existing in act or fact; "rocks and trees...the actual
       world"; "actual heroism"; "the actual things that
       produced the emotion you experienced" [syn: {actual},
       {factual}]
   2: of or relating to or characterized by facts; "factual
     considerations"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top