Search result for

(79 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -生-, *生*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
命保険[せいめいほけん, seimeihoken] (n) ประกันชีวิต
[せいと, seito] (n) นักเรียน
放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物兵器[せいぶつへいき, seibutsuheiki] อาวุธชีวภาพ
意気[なまいき, namaiki] (adv) อย่างไม่อาย, อย่างหน้าด้านๆ, อย่างใจกล้าหน้าด้าน, อย่างไร้ยางอาย

Eg.
彼の意気態度は我慢できない。
ทนลักษณะท่าทางหน้าด้านของเขาไม่ได้แล้ว

意気を言うようですが、そうしない方がいいでしょう。
ดูเหมือนว่าจะพูดอย่างไม่อายเลยนะ ไม่ทำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะ
意気[なまいき, namaiki] (adj) แก่แดด
態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
体系[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
[ショウガ、しょうが, shouga , shouga] (n ) ขิง , See also: S. ジンジャー、薑、薑,
[せいり, seiri] (n ) ประจำเดือน, รอบเดือน
態系[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์ , See also: R. ecosystem
物物理学[せいぶつぶつりがく, seibutsubutsurigaku] (n ) ชีวฟิสิกส์ , See also: R. biophysics
化学[せいかがく, seikagaku] (n ) ชีวเคมี , See also: R. biochemical

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[はえる, haeru] Thai: งอก English: to grow
える[はえる, haeru] Thai: ขึ้น English: to spring up
える[はえる, haeru] Thai: (ฟัน)ขึ้น English: to cut (teeth)
[せいさん, seisan] Thai: ผลผลิตทางอุตสาหกรรม,ผลิต English: production (vs)
[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้น English: to cause
ずる[しょうずる, shouzuru] Thai: เกิดขึ้นมา English: to arise
ける[いける, ikeru] Thai: จัด(ดอกไม้) English: to arrange (flowers)
じる[しょうじる, shoujiru] Thai: เป็นผลมาจาก English: to result from
じる[しょうじる, shoujiru] Thai: เกิดขึ้น English: to arise

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[生, shēng, ㄕㄥ] life, lifetime; birth; growth
Radical: Decomposition: 一 (yī )  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic]  A shoot 屮 growing in the soil 土
[產, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth, to bring forth, to produce
Radical: Decomposition: 文 (wén ㄨㄣˊ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] birth
[産, chǎn, ㄔㄢˇ] to give birth
Radical: Decomposition: 产 (chǎn ㄔㄢˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] birth
[甤, ruí, ㄖㄨㄟˊ] soft, delicate; overgrowth, drooping leaves
Radical: Decomposition: 豕 (shǐ ㄕˇ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] growth
[甥, shēng, ㄕㄥ] niece, nephew; sister's child
Radical: Decomposition: 生 (shēng ㄕㄥ)  男 (nán ㄋㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] boy
[甦, sū, ㄙㄨ] reborn; to resuscitate, to revive
Radical: Decomposition: 更 (gèng ㄍㄥˋ)  生 (shēng ㄕㄥ) 
Etymology: [ideographic] To grant an additional 更 life 生

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n,pref) pure; undiluted; raw; crude [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n) (1) life; living; (n,n-suf) (2) (せい only) (male) (hum) I; me; myself [Add to Longdo]
[ふ, fu] (adj-no,adj-na,n,n-pref) (1) raw; uncooked; fresh; (2) natural; unedited; unprocessed; crude; (3) (col) unprotected (i.e. not wearing a condom); (4) live (i.e. not recorded); (5) inexperienced; unpolished; green; (6) (abbr) (See 御,意気) impudence; sauciness; (7) (abbr) (See ビール) unpasteurized beer; draft beer; draught beer; (pref) (8) partially; somewhat; half-; semi-; (P) [Add to Longdo]
[ふ, fu] (n,n-suf) (See 芝) area of thick growth (of trees, grass, etc.) [Add to Longdo]
々しい(P);しい[なまなましい, namanamashii] (adj-i) lively; green; fresh; raw; vivid; graphic; (P) [Add to Longdo]
々世々;世世[しょうじょうぜぜ, shoujouzeze] (n-adv,n) eternity; forever; through all eternity [Add to Longdo]
々流転;流転[せいせいるてん;しょうじょうるてん, seiseiruten ; shoujouruten] (n,vs) all things being in flux through the endless circle of birth, death, and rebirth; the circle of transmigration [Add to Longdo]
い先[おいさき, oisaki] (n) one's future [Add to Longdo]
い茂る;茂る[おいしげる, oishigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be overgrown; to thrive; to grow in abundance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
最初私は彼を先だと思っていたが、そうではなかった。At first I thought he was a teacher, but he wasn't.
最上級は週末にも図書館への入場許可がある。Senior students have access to the library at weekends.
妻の思いがけない死は、50年以上にわたる、幸福な夫婦活に終止符をうった。The untimely death of my wife has rung down the curtain on over 50 years of happily married life.
妻の誕日を忘れてから彼女が僕に冷たくてね。 [M]My wife has had it in for me since I forgot her birthday.
妻はアメリカでの新しい活のリズムに慣れるのにえらい苦労した。My wife had a hard time getting into the swing of our new life in America.
妻は夫より長きするものだ。Wives usually outlive husbands.
作家は必ずしも人をあるがままに描くとは限らない。The writer does not always present life as it is.
昨日アメリカから来た学にあった。I met a student from America yesterday.
昨日そこへ行った学はだれもいない。No students went there yesterday.
昨日は私の十七歳の誕日だった。Yesterday was my seventeenth birthday.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shēng, ㄕㄥ, ] to be born; to give birth; life; to grow [Add to Longdo]
[shēng xià, ㄕㄥ ㄒㄧㄚˋ, ] to give birth to [Add to Longdo]
不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, / ] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time [Add to Longdo]
[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ, ] stranger [Add to Longdo]
[shēng lái, ㄕㄥ ㄌㄞˊ, / ] born with [Add to Longdo]
[shēng pì, ㄕㄥ ㄆㄧˋ, ] unfamiliar; rarely seen [Add to Longdo]
儿育女[shēng ér yù nǚ, ㄕㄥ ㄦˊ ㄩˋ ㄋㄩˇ, / ] to bear and raise children [Add to Longdo]
[shēng chū, ㄕㄥ ㄔㄨ, ] to give birth [Add to Longdo]
[shēng qián, ㄕㄥ ㄑㄧㄢˊ, ] during one's life; while living; one's lifetime [Add to Longdo]
[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ[なまデータ, nama de-ta] raw data [Add to Longdo]
映像[せいえいぞう, seieizou] live video [Add to Longdo]
産者[せいさんしゃ, seisansha] manufacturer [Add to Longdo]
産性[せいさんせい, seisansei] productivity [Add to Longdo]
産側非同期手続き[せいさんがわひどうきてつづき, seisangawahidoukitetsuduki] producer [Add to Longdo]
[せいせい, seisei] generation [Add to Longdo]
成規則[せいせいきそく, seiseikisoku] production [Add to Longdo]
成子完全集合[せいせいしかんぜんしゅうごう, seiseishikanzenshuugou] complete generator set [Add to Longdo]
成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set [Add to Longdo]
存期間[せいぞんきかん, seizonkikan] lifetime [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なま, nama] -rein [Add to Longdo]
[なま, nama] -roh [Add to Longdo]
[おう, ou] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
える[はえる, haeru] wachsen, wachsen_lassen, zuechten [Add to Longdo]
かす[いかす, ikasu] wiederbeleben, beleben, leben_lassen [Add to Longdo]
きる[いきる, ikiru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
き残る[いきのこる, ikinokoru] ueberleben [Add to Longdo]
ける[いける, ikeru] leben, lebendig_sein [Add to Longdo]
け垣[いけがき, ikegaki] -Hecke [Add to Longdo]
け捕り[いけどり, ikedori] das_Fangen, Gefangennahme [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top