Search result for

manufactured

(36 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manufactured-, *manufactured*, manufactur, manufacture
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As Truman grew up, we manufactured ways to keep him on the island.ทรูแมนยิ่งโตขึ้น เรายิ่งต้องหาวิธี ให้เขาอูย่บนเกาะต่อไป The Truman Show (1998)
Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known.เวลา 300 ปี ได้ผลิตสมาคม แห่งเหล่านักรบสปาร์เทิน.. ที่จะสร้างสรรค์นักรบที่เยี่ยมยอดที่สุด ที่โลกเคยรับรู้ 300 (2006)
We have tracked down the cyborg parts in question... to the lab that manufactured them, and shut it down immediately.เราจะสืบสาว ชิ้นส่วนไซบอร์กที่ว่า... ...ถึงห้องวิจัยที่สร้างพวกเขา และสั่งปิดโดยทันที Appleseed Ex Machina (2007)
It's a mutated strain, manufactured.มันเป็นพันธุ์ใหม่ ทำขึ้นมา Chapter Six 'The Line' (2007)
Were developed and manufacturedถูกพัฒนาและสร้างขึ้น Pilot (2008)
Three of them manufactured exclusively By your subsidiaries.3 อย่างในนั้นมีเพียงบริษัท ในเครือของคุณเป็นผู้ผลิต The Ghost Network (2008)
Responsible for brokering a sale Of a synthetic hallucinogen manufacturedทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อซื้อ-ขาย The Dreamscape (2008)
It's a warehouse,formerly deeded to a company that manufactured natural fiber bags and shipping materials go I'll call it inมันเป็นโกดัง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้โอนให้กับ บริษัทที่ผลิตถุงเส้นใยธรรมชาติและส่งของทางเรือ-- ไปเลย ฉันจะโทรเรียกมา Art Imitates Life (2008)
Look, I think that's where the chips are being manufactured and distributed.ดู ฉันว่าตรงที่นั่น น่าจะเป็นศูนย์ผลิตมากกว่าศูนย์จัดส่ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
They are testing us to see if we manufactured Dr. Manhattan's disappearance to coax a move out of them.พวกเขากำลังหยั่งเชิง... ...เพื่อจะดูว่าการที่ ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป เป็นแผนการอะไรของเรารึเปล่า... ...ที่จะล่อหลอกให้เค้าเคลื่อนไหว Watchmen (2009)
Where were you manufactured?นายถูกสร้างขึ้นที่ไหน Terminator Salvation (2009)
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manufacturedDetailed design is the work of drawing up a diagram that is capable of being manufactured from the plan set in the baseline design.
manufacturedJapan's import of manufactured goods has increased considerably.
manufacturedManufactured imports into Japan have increased considerably.
manufacturedThese automobiles, for the most part, are manufactured in Japan.
manufacturedThe watch is manufactured in Switzerland.
manufacturedThis machine was manufactured in France.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถูกผลิต[v. exp.] (thūk phalit) EN: be produced ; be manufactured   FR: être produit ; être fabriqué

CMU English Pronouncing Dictionary
MANUFACTURED    M AE2 N Y AH0 F AE1 K CH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manufactured    (v) (m a2 n y u f a1 k ch @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エオアントロプス[, eoantoropusu] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) (lat [Add to Longdo]
ピルトダウン人[ピルトダウンじん, pirutodaun jin] (n) Piltdown man (manufactured fossil of a fraudulent ape-human missing link, Eoanthropus dawsoni) [Add to Longdo]
加工乳[かこうにゅう, kakounyuu] (n) processed milk; manufactured milk [Add to Longdo]
官製[かんせい, kansei] (n,adj-no) government-manufactured [Add to Longdo]
工作品[こうさくひん, kousakuhin] (n) manufactured article [Add to Longdo]
工作物[こうさくぶつ, kousakubutsu] (n) manufactured articles; workpiece [Add to Longdo]
自社製品[じしゃせいひん, jishaseihin] (n) in-house manufactured goods [Add to Longdo]
社製[しゃせい, shasei] (adj-na) company manufactured [Add to Longdo]
生産量[せいさんりょう, seisanryou] (n) production output; amount of goods manufactured [Add to Longdo]
製造品[せいぞうひん, seizouhin] (n) manufactured goods [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
制成品[zhì chéng pǐn, ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ, ] manufactured goods; finished product [Add to Longdo]
工业品[gōng yè pǐn, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] manufactured goods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manufacture \Man`u*fac"ture\, v. t. [imp. & p. p.
   {Manufactured}; p. pr. & vb. n. {Manufacturing}.] [Cf. F.
   manufacturer.]
   1. To make (wares or other products) by hand, by machinery,
    or by other agency; as, to manufacture cloth, nails,
    glass, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. To work, as raw or partly wrought materials, into suitable
    forms for use; as, to manufacture wool, cotton, silk, or
    iron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 manufactured \manufactured\ adj.
   Produced in a large-scale industrial operation. Contrasted
   with {hand-made}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manufactured
   adj 1: produced in a large-scale industrial operation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top