ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

section

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -section-, *section*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
section(n) ส่วนที่ตัดออก, See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน, Syn. piece, segment
section(n) กลุ่ม, See also: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน, Syn. class, level, part, division, unit
section(n) หมวด, See also: มาตรา, หมู่, ข้อ
section(n) เขต (ทางภูมิศาสตร์), See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย, Syn. area, region, zone, district
section(n) การผ่าตัด (ทางการแพทย์), See also: การตัด, Syn. operation
section(vt) แบ่งออก, See also: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด
sectional(adj) เป็นตอนๆ, See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน, Syn. fractional, partial, separated, Ant. whole, united
sectionally(adv) เป็นตอนๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก, ส่วนที่ตัดออก, ส่วนตัด, ท่อน, ส่วน, ตอน, ข้อ, ชิ้น, ช่วง, มาตรา, หมวด, วรรค, หมู่, หน่วย, เหล่า, กลุ่ม, วงการ, เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด, แบ่ง, แยก, ผ่า, ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part, division, district
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
cross sectionn. ส่วนที่ตัดตามขวาง, การตัดตามขวาง, See also: cross-sectional adj. ดูcross section
intersection(อินเทอเซค'เชิน) n. ชุมทาง, ทางสี่แยก, ทางที่ถนนตั้งแต่2สายขึ้นไปพบกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
section(n) ตอน, ส่วน, แผนก, มาตรา, วรรค, หมวด, วงการ
section(vt) ตัด, แบ่ง, ผ่า, แยก
sectional(adj) เป็นส่วนๆ, เป็นตอนๆ
CROSS cross section(n) การสำรวจทางสถิติ, การตัดขวาง, ภาพตัดขวาง, แผนภาพ, แผนภูมิ, รูปตัด
dissection(n) การผ่าตัด, การชำแหละ, การผ่าศพ, การวิเคราะห์, การจำแนก
intersection(n) การตัด, การแบ่ง, สี่แยก, ชุมทาง
vivisection(n) การผ่าตัด, ศัลยกรรม, การชำแหละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sectionส่วน, ตอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
section๑. การตัด๒. หน้าตัด, ด้านตัด๓. ส่วน, ส่วนตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sectionหมู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
section๑. มาตรา๒. ตอน๓. แผนก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionรูปตัด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sectionภาคตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
section heightความสูงภาคตัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
section widthความกว้างภาคตัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
section, abdominal; celiotomy; laparotomyการผ่าท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
section, cesareanการผ่าท้องทำคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sectionเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, Example: เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Section titleชื่อแบ่งตอน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Sections, columns, etc.คอลัมน์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sectional(n) ชุดโซฟา, โซฟาเข้ามุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try and get her sectioned. It's the only thing that'll stop her.ผมจะพยายามแยกเธออกเป็นสองท่อน นั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะหยุดเธอได้ Basic Instinct (1992)
Come in to the non-smoking section.มาในนี้ห้ามสูบบุหรี่นะ. Hocus Pocus (1993)
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988. Deep Throat (1993)
Not my aisle of the produce section.- ใครดูแล Peggy เมื่อคืน ? - ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่เวรของฉัน Deep Throat (1993)
Yes. I call it the dairy section.ใช่ ฉันเรียกมันว่าแผนกโรงรีด Junior (1994)
It's in the dairy section under "Junior."มันอยู่ในแผนกโรงรีดของฉัน โดยใช้ชื่อ " จูเนียร์ " Junior (1994)
So he borrowed one from your dairy section.เขาเลยยืมไข่จากแผนกคุณไปใบหนึ่ง Junior (1994)
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight.เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย Junior (1994)
You can't do an emergency C-section without an anesthesiologist.นายผ่าตัดคลอดไม่ได้นะ ถ้าไม่มีวิสัญญีแพทย์ Junior (1994)
Maybe we should've sat in Marilyn Monroe's section.บางทีเราควรจะนั่งอยู่ในส่วนของ Marilyn Monroe Pulp Fiction (1994)
I get a discount and there's a whole section of books in my area.ได้ซื้อหนังสือที่ฉันสนใจถูก ๆ ด้วย Heat (1995)
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sectionAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
sectionCould I have three seats in the unreserved section?
sectionCould we have a table in the non-smoking section.
sectionCould we have a table in the smoking section?
sectionDad said he'd be promoted to section manager next year.
sectionDo you have a non-smoking section?
sectionHe belongs to the planning section.
sectionHe makes it a rule to go over the financial section every time he reads the paper.
sectionHe was promoted to section chief.
sectionHe works in the planning section.
sectionHis shop is in a busy section of town.
sectionI asked for a seat in the non-smoking section.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรา(n) section, See also: code, article, clause, provision, Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด, Example: มาตรา 301 ของกฎหมายการค้าฉบับปี 2531 นั้น เป็นการแก้ไขมาตรา 301 ในกฎหมายการค้าฉบับปี 2517, Count Unit: มาตรา, Thai Definition: บทบัญญัติในกฎหมายที่แบ่งออกเป็นข้อๆ โดยมีเลขกำกับเรียงตามลำดับ, Notes: (กฎหมาย)
ห้วง(n) period, See also: section, stage, interval, Syn. ช่วง, ระยะ, ตอน, Example: ในห้วงทศวรรษที่ 70 เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก
เภท(n) part, See also: section, Syn. ส่วน, ภาค, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ย่าน(n) area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai Definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น
ภาค(n) part, See also: section, Syn. ส่วน, ตอน, Example: เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆ หรอกต้องมีภาคต่อไปอีกแน่นอน, Count Unit: ภาค, Thai Definition: สิ่งที่แบ่งจากสิ่งรวมหรือส่วนรวมทั้งหมด
แผนก(clas) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: ลองนับดูว่าบริษัทเรามีกี่แผนก แล้วก็จดบันทึกไว้
แผนก(n) division, See also: section, sector, subdivision, department, Syn. กอง, เหล่า, พวก, หมู่, Example: แผนกส่วนใหญ่ของเรายังไม่จำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายในตอนนี้, Count Unit: แผนก, Thai Definition: ส่วนย่อยของส่วนใหญ่
ส่วน(n) part, See also: section, portion, Syn. แผนก, ตอน, ท่อน, Thai Definition: ส่วนที่แบ่งจากสิ่งรวม
ปล้อง(n) section, See also: internode, segment, Syn. ข้อ, บ้อง, Example: คนเล่นว่าวจะนิยมเสาะหาไม้ไผ่สีสุกที่มีปล้องยาวเรียวเรียกว่า เพชรไม้ มาเหลาทำโครงอันกลาง, Count Unit: ปล้อง, Thai Definition: ช่วงระยะระหว่างข้อของไม้ไผ่หรืออ้อย เป็นต้น, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
พู(n) section, See also: segment, portion, Example: อย่าลืมเลือกที่พูใหญ่ๆ นะ จะได้กินเนื้อบ้าง, Thai Definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมนูนขึ้นมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมาตรา[anumātrā] (n) EN: subsection
แบ่งออก[baeng øk] (v, exp) EN: distribute  FR: scinder ; sectionner
บั่น[ban] (v) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab  FR: couper ; sectionner ; ôter
บั้น[ban] (n) EN: section ; part ; portion ; division  FR: section [ f ] ; portion [ f ]
บั้ง[bang] (n) EN: bamboo section ; section of thick bamboo
บรรพ[bap] (n) EN: book ; chapter ; part  FR: livre [ m ] ; section [ f ] ; partie [ f ]
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [ f ]
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [ m ] ; leçon [ f ] ; strophe [ f ] ; épisode [ m ] ; terme [ m ] ; clause [ f ] ; article [ m ]
เชือด[cheūat] (v) EN: cut ; carve ; slash ; slice  FR: trancher ; sectionner
ช่วง[chūang] (n) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance  FR: intervalle [ m ] ; espace [ m ] ; phase [ m ] ; période ]f ] ; section [ f ] ; portion [ f ] ; partie [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
section
sections
section's
sectional
sectioned
sectioning

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
section
sections
sectional
sectionalism

WordNet (3.0)
section(n) a self-contained part of a larger composition (written or musical), Syn. subdivision
section(n) a very thin slice (of tissue or mineral or other substance) for examination under a microscope
section(n) a distinct region or subdivision of a territorial or political area or community or group of people
section(n) one of several parts or pieces that fit with others to constitute a whole object, Syn. segment
section(n) a small team of policemen working as part of a police platoon
section(n) a land unit equal to 1 square mile
section(n) (geometry) the area created by a plane cutting through a solid, Syn. plane section
section(n) a small class of students who are part of a larger course but are taught separately, Syn. discussion section
section(n) a division of an orchestra containing all instruments of the same class
section(n) a small army unit usually having a special function

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Section

n. [ L. sectio, fr. secare, sectum, to cut; akin to E. saw a cutting instrument: cf. F. section. See Saw, and cf. Scion, Dissect, Insect, Secant, Segment. ] 1. The act of cutting, or separation by cutting; as, the section of bodies. [ 1913 Webster ]

2. A part separated from something; a division; a portion; a slice. Specifically: -- [ 1913 Webster ]

(a) A distinct part or portion of a book or writing; a subdivision of a chapter; the division of a law or other writing; a paragraph; an article; hence, the character §, often used to denote such a division. [ 1913 Webster ]

It is hardly possible to give a distinct view of his several arguments in distinct sections. Locke. [ 1913 Webster ]

(b) A distinct part of a country or people, community, class, or the like; a part of a territory separated by geographical lines, or of a people considered as distinct. [ 1913 Webster ]

The extreme section of one class consists of bigoted dotards, the extreme section of the other consists of shallow and reckless empirics. Macaulay. [ 1913 Webster ]

(c) One of the portions, of one square mile each, into which the public lands of the United States are divided; one thirty-sixth part of a township. These sections are subdivided into quarter sections for sale under the homestead and preemption laws. [ 1913 Webster ]

3. (Geom.) The figure made up of all the points common to a superficies and a solid which meet, or to two superficies which meet, or to two lines which meet. In the first case the section is a superficies, in the second a line, and in the third a point. [ 1913 Webster ]

4. (Nat. Hist.) A division of a genus; a group of species separated by some distinction from others of the same genus; -- often indicated by the sign §. [ 1913 Webster ]

5. (Mus.) A part of a musical period, composed of one or more phrases. See Phrase. [ 1913 Webster ]

6. The description or representation of anything as it would appear if cut through by any intersecting plane; depiction of what is beyond a plane passing through, or supposed to pass through, an object, as a building, a machine, a succession of strata; profile. [ 1913 Webster ]

☞ In mechanical drawing, as in these Illustrations of a cannon, a longitudinal section (a) usually represents the object as cut through its center lengthwise and vertically; a cross or transverse section (b), as cut crosswise and vertically; and a horizontal section (c), as cut through its center horizontally. Oblique sections are made at various angles. In architecture, a vertical section is a drawing showing the interior, the thickness of the walls, etc., as if made on a vertical plane passed through a building. [ 1913 Webster ]


Angular sections (Math.), a branch of analysis which treats of the relations of sines, tangents, etc., of arcs to the sines, tangents, etc., of their multiples or of their parts. [ R. ] --
Conic sections. (Geom.) See under Conic. --
Section liner (Drawing), an instrument to aid in drawing a series of equidistant parallel lines, -- used in representing sections. --
Thin section, a section or slice, as of mineral, animal, or vegetable substance, thin enough to be transparent, and used for study under the microscope.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Part; portion; division. -- Section, Part. The English more commonly apply the word section to a part or portion of a body of men; as, a section of the clergy, a small section of the Whigs, etc. In the United States this use is less common, but another use, unknown or but little known in England, is very frequent, as in the phrases “the eastern section of our country, ” etc., the same sense being also given to the adjective sectional; as, sectional feelings, interests, etc. [ 1913 Webster ]

Sectional

a. 1. Of or pertaining to a section or distinct part of larger body or territory; local. [ 1913 Webster ]

All sectional interests, or party feelings, it is hoped, will hereafter yield to schemes of ambition. Story. [ 1913 Webster ]

2. Consisting of sections, or capable of being divided into sections; as, a sectional steam boiler. [ 1913 Webster ]

Sectionalism

n. A disproportionate regard for the interests peculiar to a section of the country; local patriotism, as distinguished from national. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

Sectionality

n. The state or quality of being sectional; sectionalism. [ 1913 Webster ]

Sectionalize

v. t. To divide according to geographical sections or local interests. [ U. S. ] [ 1913 Webster ]

The principal results of the struggle were to sectionalize parties. Nicolay & Hay (Life of Lincoln). [ 1913 Webster ]

Sectionally

adv. In a sectional manner. [ 1913 Webster ]

Sectionize

v. t. To form into sections. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuǎn, ㄎㄨㄢˇ, ] section; paragraph; funds #339 [Add to Longdo]
地段[dì duàn, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄢˋ,  ] section; district #7,300 [Add to Longdo]
科长[kē zhǎng, ㄎㄜ ㄓㄤˇ,   /  ] section chief #12,424 [Add to Longdo]
片断[piàn duàn, ㄆㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] section; fragment; segment #20,055 [Add to Longdo]
[què, ㄑㄩㄝˋ, / ] section of a song; shut #39,249 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
区分[くぶん, kubun] TH: การแบ่งประเภท  EN: section
[か, ka] TH: แผนก  EN: section

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschnitt { m } | Abschnitte { pl }section | sections [Add to Longdo]
Abteilungstitel { m } (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title [Add to Longdo]
Lektion { f } | Lektionen { pl }section | sections [Add to Longdo]
Messstrecke { f }section of measurements [Add to Longdo]
Schnitt { m } | der goldene Schnittsection | the golden section [Add to Longdo]
Schraffur { f }section lining [Add to Longdo]
Widerstandsmoment { n }section modulus [Add to Longdo]
Querschnittshöhe { f }section height [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[く, ku] (n) ward; district; section; (P) #108 [Add to Longdo]
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P) #170 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) department; section; (2) (taxonomical) family; (P) #324 [Add to Longdo]
一部[いちぶ, ichibu] (n-adv, n) (1) one part; one portion; one section; some; (2) one copy (e.g. of a document); (P) #350 [Add to Longdo]
部分[ぶぶん, bubun] (n) portion; section; part; (P) #470 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) { ling } clause; (5) (taxonomical) section; (P) #501 [Add to Longdo]
地区[ちく, chiku] (n, adj-no) district; section; sector; (P) #640 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n, suf) section of village; (P) #676 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
[しょう, shou] (n) (1) chapter; section; (2) medal; (P) #738 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
セクション[せくしょん, sekushon] section [Add to Longdo]
セクション区画[セクションくかく, sekushon kukaku] section [Add to Longdo]
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section [Add to Longdo]
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section [Add to Longdo]
ファイル節[ファイルせつ, fairu setsu] file section [Add to Longdo]
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section [Add to Longdo]
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start [Add to Longdo]
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top