ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阵营

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阵营-, *阵营*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阵营[zhèn yíng, ㄓㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] group of people; camp; faction; sides in a dispute, #8,297 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In Kozlik's league? You didn't want that![CN] 你想加入克兹里克的阵营 万万不可 Marketa Lazarová (1967)
Yeah, you were always pulling seniority on me at camp.[CN] 是啊,你总是拉 工龄在我的阵营 The Swimmer (1968)
What is this ease with which you strip off one color and put on another?[CN] 顺着风两头倒? 这么快就转阵营了? The Mirror (1961)
With the American agent Emanuel Voska to whom I gave information concerning communist cells in England .[CN] 和美国特工艾曼纽,沃斯卡 我告诉他信息 关于英国共产主义阵营 The Confession (1970)
And Casca's head, if turned, will see Marc Antony.[CN] 一旦掉头的话 他将投入马克安东尼的阵营 Cleopatra (1963)
He knew no flags and no enemy but one - death.[CN] 他不懂什么是阵营和敌人 只知道一点: 死亡 The Tarnished Angels (1957)
We went to the same camp when we were kids.[CN] 我们去 同一阵营,当我们还是孩子。 The Swimmer (1968)
Guided by my bourgeois and selfish instinct, to further my career, I became a cosmopolitan while in the West and defected to the bourgeois camp .[CN] 资产阶级和自私的本性指引着我 去拓展我的事业 我在西方的时候成为了世界主义者 叛逃到了资本主义阵营 The Confession (1970)
I became a cosmopolitan and defected to the bourgeois camp .[CN] 我成了一个世界主义者 叛逃到了资本主义阵营 The Confession (1970)
What league?[CN] 什么阵营 Marketa Lazarová (1967)
We must reach the German camp to tell them there is no water here.[CN] 我们一定要到德军阵营 告诉他们这里没有水 Sahara (1943)
There are 2000 women in the camp.[CN] 在这个阵营有2000名妇女 Kapò (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top