ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

厂家

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -厂家-, *厂家*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Number two, ban all the companies manufacturing mosquito repellents.[CN] 第二,关掉所有的灭蚊器厂家 Enthiran (2010)
This is the blood of innocent children gunned down by greedy corporations.[CN] 这是唯利是图厂家枪下儿童的鲜血 Runaway Jury (2003)
Factory owners in the Pearl Delta are worried[CN] 珠江一带的厂家很紧张 Lady Cop & Papa Crook (2008)
I had to call the manufacturer of my golf carts...[CN] 我得打电话给我 高尔夫车的厂家 Fever Pitch (2005)
That cost absolutely nothing.[CN] 这是厂家提供的铃音 Ride Along 2 (2016)
First, find the name of the company that made the insulation, and second, tell me what I'm seeing that makes me want to short their stock.[CN] 首先,找到绝缘体的制造厂家 其次,告诉我现在我看到的东西 使我想要降低他们的股价 Cursed (2005)
Got them off the Net. Different suppliers for each tube.[CN] 去掉净重 每管的厂家都不同 Picture Perfect (2004)
He offers to stand by his equipment.[CN] 厂家对他们产品提供质保 而我们 The Terminator Decoupling (2009)
And then a lot of producers in grindhouses understood that the economic benefits of filming burlesque acts and finding venues in which they could show the films was a lot cheaper then sending women around on the circuits[CN] 然后很多厂家在grindhouses 据了解 在经济利益 拍摄滑稽的行为 寻找场地 他们可以显示电影 American Grindhouse (2010)
The fibers will be tested to find generic and subgeneric classes then compared to a database for the manufacturer.[CN] 纤维将被化验,查它的属类 然后和厂家的做比较 Murder by Numbers (2002)
- My regular ship is in the shop... for its mid-millennium tune-up.[CN] 这是租的? 我那架现在在厂家维修 My Favorite Martian (1999)
The warranty is a sacred covenant we've entered into with the manufacturer.[CN] 质保协议是我们和厂家签订的重要协议 The Terminator Decoupling (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top