ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความประหลาดใจ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความประหลาดใจ-, *ความประหลาดใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประหลาดใจ[N] wonder, See also: surprise, astonishment, amazement, Syn. ความแปลกใจ, ความสงสัย, ความพิศวง, ความสนเท่ห์, Example: ผู้ชมแสดงความประหลาดใจในเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นในท้องทุ่งที่มีรอยไหม้เป็นวงกลม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everybody's waiting for the next surpriseทุกคนรอคอย ความประหลาดใจครั้งต่อไป The Nightmare Before Christmas (1993)
Folks around this joint love surprise inspections.คนรอบนี้ความรักร่วมกันตรวจสอบความประหลาดใจ The Shawshank Redemption (1994)
That's quite a... surprise.ที่ค่อนข้าง ... ความประหลาดใจ The Shawshank Redemption (1994)
- It was a surprise, Mr. Farrell.- มันเป็นความประหลาดใจนายแฟร์เรลล์ The Shawshank Redemption (1994)
I wanted it to be a surprise.ฉันอยากให้มันเป็นความประหลาดใจ The Shawshank Redemption (1994)
You will imagine our surprise and shock.เธอคงจินตนาการได้ถึง ความประหลาดใจและความตกใจ Episode #1.5 (1995)
I received a letter this morning, which has astonished me exceedingly.พ่อได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้ ซึ่งทำความประหลาดใจให้พ่ออย่างยิ่ง Episode #1.6 (1995)
Surprise.ความประหลาดใจ The Birdcage (1996)
You're full of surprises. How long you been doing this?คุณกำลังเต็มไปด้วยความประหลาดใจ นานแค่ไหนที่คุณได้รับการทำเช่นนี้? Showtime (2002)
And to everyone's surprise by a three to two decision they overrode the patent office.และการตัดสินสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน ด้วยมติ 3-2 ศาลเพิกถอนคำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตร The Corporation (2003)
Fiona my dearest, if there's one thing I know, is that love is full of surprises.ฟิโอนา ที่รักของฉัน , สิ่งเดียวที่ฉันรู้นั่นก็คือ รัก เต็มไปด้วยความประหลาดใจShrek 2 (2004)
Well I think it's time for our little surprise.ดีฉันคิดว่ามันเป็นเวลาสำหรับความประหลาดใจเล็ก ๆ ของเรา Cubeº: Cube Zero (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amazement[N] ความประหลาดใจ, Syn. surprise, wonder
astonishment[N] ความประหลาดใจ, See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ, Syn. amazement, surprise
surprise[N] ความประหลาดใจ, See also: ความแปลกใจ, Syn. astonishment, shock, wonder
wonderfulness[N] ความประหลาดใจ
wonderment[N] ความประหลาดใจ, See also: ความงงงวย, ความพิศวง, Syn. amazement, astonishment, wonder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
blimy(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
gapeseed(เกพ'ซีด) n. สิ่งที่ถูกจ้องด้วยความประหลาดใจและอ้าปากค้าง
gasp(กาสพฺ) n. การหอบ,การอ้าปากหายใจ,การหายใจไม่ค่อยออก,การอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ. vi. หายใจหอบ,หอบ,อ้าปากหายใจ,ปรารถนา,อยาก. vt. พูดหอบ., See also: gasply adj., Syn. gulp,pant,sigh
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
golly(กอล'ลี่) iterj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ตื่นเต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
marvel(n) ของมหัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง
mystification(n) ความงงงวย,ความลึกลับ,ความประหลาดใจ
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
wonder(n) ความประหลาดใจ,สิ่งประหลาด,ความพิศวง

German-Thai: Longdo Dictionary
Jaเป็นคำที่เติมลงในประโยคบ่งความประหลาดใจ เช่น Du bist ja ganz groß geworden. Ich habe dich lange nicht gesehen. เธอสูงใหญ่จริงเชียว ฉันไม่ได้เจอเธอมานานแล้วสินี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top