Search result for

support

(129 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -support-, *support*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Support Group[ซัพพอร์ท กรุ๊ป] (n ) กลุ่มช่วยเหลือ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
support    [VT] ค้ำ, See also: ยัน, พยุง, หนุน, Syn. bear, carry, prop
support    [VT] สนับสนุน, See also: ช่วยเหลือ, อุดหนุน, Syn. aid, assist, help, sustain
support    [N] สิ่งค้ำ, See also: สิ่งที่หนุนอยู่, Syn. bearing, brace, prop, pillar
support    [N] การช่วยเหลือ, See also: การสงเคราะห์, การอนุเคราะห์, การสนับสนุน, Syn. aid, help, sustenance
supporter    [N] ผู้สนับสนุน, See also: ผู้ส่งเสริม, ผู้อุปถัมภ์, ผู้สงเคราะห์, ผู้อุปการะ, Syn. helper, adherent, patron, sponsor
supporter    [N] อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา, See also: เครื่องช่วยปกป้องร่างกาย, Syn. supporting garment
supporter    [N] เครื่องค้ำบนแผ่นโล่
supporting    [ADJ] (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ, See also: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ, Syn. aiding, upholding
supportive    [ADJ] สนับสนุน, See also: เป็นกำลังใจ, Syn. aiding, comforting, encouraging
supportable    [ADJ] ซึ่งสนับสนุน, Syn. sustainable, bearable

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supportพยุง, สนับสนุน, อุปการะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
support functionฟังก์ชันค้ำจุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
support lineเส้นค้ำจุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
support, priceการพยุงราคา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
support; sustentaculumสิ่งพยุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supporting boneกระดูกหุ้มฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supporting cellเซลล์ค้ำจุน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
supporting tissue; mechanical tissueเนื้อเยื่อค้ำจุน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
supporting treatmentการรักษาประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supportion cuspปุ่มค้ำ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Support (Domestic relations)การอุปการะเลี้ยงดู (กฎหมายครอบครัว) [TU Subject Heading]
Support services (Management) บริการสนับสนุนปฏิบัติการ (การจัดการ) [TU Subject Heading]
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน
อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supportFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
supportI dared to support his opinion.
supportYou have a large family to support; don't play for high stakes.
supportBut for your steady support, my mission would have resulted in failure.
supportWithout your support, we probably won't be able to put this plan into practice.
supportYour duty is to support your family.
supportIs your salary adequate to support your family?
supportYou cannot depend on his support for your project.
support(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
supportSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
support(ซะพอร์ท') vt.,n. (สิ่ง,การ,ผู้) ค้ำ,จุน,ยัน,สนับสนุน,หนุน,อุดหนุน,รับ,พยุง,ช่วยเหลือ,อดทน,อดกลั้น,เป็นตัวประกอบ,เป็นตัวรอง, See also: supportly adv., Syn. bear,sustain,uphold
supportable(ซะพอร์'ทะเบิล) adj. ค้ำจุนได้,สนับสนุนได้,ทนได้,อดกลั้นได้., See also: supportability,supportableness n. supportably adv., Syn. maintainable
supporter(ซะพอร์ท'เทอะ) n. ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,เครื่องค้ำ,เครื่องหนุน,สายรัดถุงเท้ายาว,ที่ยึด
supportive(ซะพอร์'ทิฟว) adj. ค้ำจุน,ยัน,สนับสนุน, Syn. stabilizing,sustaining
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง
athetic supporterที่ปกคลุมอวัยวะสืบพันธุ์ของนักกีฬา., Syn. jockstap
insupportable(อินซะพอร์ท'ทะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะอดทนได้,สุดที่จะอดกลั้นได้,ซึ่งไม่สามารถสนับสนุนได้., See also: insupportability,insupportableness n. insupportably adv.
price supportn. การผดุงราคาสินค้าโดยรัฐบาล

English-Thai: Nontri Dictionary
support(n) ผู้สนับสนุน,เครื่องช่วย,การครองชีพ,ตัวประกอบ
support(vt) ค้ำจุน,อุดหนุน,สนับสนุน,พยุง,ช่วยเหลือ
supporter(n) ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ
insupportable(adj) ทนไม่ได้,สุดที่จะกลั้นได้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้ตาม    [N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู    [N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
รองรับ    [V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
อุปถัมภ์ค้ำชู    [V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ประทังชีวิต    [V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
สงเคราะห์    [V] support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
สนับสนุน    [V] support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน
โอบอุ้ม [V] support, See also: foster, prop up, back up, bring up, patronize, Example: สหรัฐอเมริกาหันมาสนับสนุนและโอบอุ้มประเทศไทยเต็มที่ หลังจากที่ไทยได้เดินตามแผนของไอเอ็มเอฟอย่างเคร่งครัด, Thai definition: อุ้มชู, อุดหนุน, ชุบเลี้ยง, สนับสนุน
เชียร์ [V] support, See also: boost, promote, encourage, Syn. สนับสนุน, Example: เพื่อนๆ ทุกคนเชียร์ให้เขารับตำแหน่งหัวหน้า เพราะเขาเหมาะสมที่สุด, Thai definition: สนับสนุนให้ลงมือทำ, แสดงความเห็นด้วย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
ชนะใจ[v. exp.] (chana jai) EN: win the heart of ; win the favour of ; get the support of   FR: gagner le coeur de ; gagner la faveur de
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; support ; boost ; promote ; encourage   FR: encourager ; supporter
เชิง[n.] (choēng) EN: pedestal ; base ; foot ; stand ; standard   FR: base [f] ; support [m]
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist   FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of   
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงชีพ[v. exp.] (damrongchīp) EN: live ; earn one's livelihood ; make a living ; support oneself   FR: vivre ; gagner sa vie

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPORT    S AH0 P AO1 R T
SUPPORTS    S AH0 P AO1 R T S
SUPPORTED    S AH0 P AO1 R T AH0 D
SUPPORTER    S AH0 P AO1 R T ER0
SUPPORTERS    S AH0 P AO1 R T ER0 Z
SUPPORTING    S AH0 P AO1 R T IH0 NG
SUPPORTIVE    S AH0 P AO1 R T IH0 V
SUPPORTABLE    S AH0 P AO1 R T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
support    (v) (s @1 p oo1 t)
supports    (v) (s @1 p oo1 t s)
supported    (v) (s @1 p oo1 t i d)
supporter    (n) (s @1 p oo1 t @ r)
supporters    (n) (s @1 p oo1 t @ z)
supporting    (v) (s @1 p oo1 t i ng)
supportable    (j) (s @1 p oo1 t @ b l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
サポート[さぽーと, sapo-to] Thai: การให้การสนับสนุน English: support

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Traggehäuse {n}support housing [Add to Longdo]
Haltescheibe {f}support plate [Add to Longdo]
Auflagepunkt {m}support point [Add to Longdo]
Auflageblock {m}support block [Add to Longdo]
Stützverband {m} [med.]support bandage; fixed dressing [Add to Longdo]
Betreuung {f} von Kundensupport service [Add to Longdo]
Stützblech {n} [techn.]support plate [Add to Longdo]
Stützungskauf {m} [econ.]support purchasing; support buying [Add to Longdo]
Förderungsmaßnahmen {pl}support measures [Add to Longdo]
Pratze {f} [techn.] | Pratzen {pl}support bracket; support lug | support brackets; support lugs [Add to Longdo]
Förderung {f} | finanzielle Förderungsupport | financial support [Add to Longdo]
Stürzkernelement {n} | hartfaserbeplanktes Stürzkernelementsupport core element | hardboard-covered support core element [Add to Longdo]
Unterstützung {f}; Stütze {f}; Rückhalt {m} | zur Unterstützung; zugunstensupport | in support of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンサイトサポート[, onsaitosapo-to] (n) {comp} on-site support [Add to Longdo]
オンラインサポートセンター[, onrainsapo-tosenta-] (n) {comp} online support center [Add to Longdo]
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support [Add to Longdo]
コンピュータ支援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
サービス(P);サーヴィス[, sa-bisu (P); sa-visu] (n,vs,adj-no) (1) service; support system; (2) goods or services without charge; (P) [Add to Longdo]
サポーター(P);サポータ[, sapo-ta-(P); sapo-ta] (n) (1) supporter; (2) regular (guest) on a TV program; (P) [Add to Longdo]
サポート[, sapo-to] (n,vs) support; (P) [Add to Longdo]
サポートウェア[, sapo-touea] (n) {comp} support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[, sapo-toguru-pu] (n) {comp} support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[, sapo-tosutaffu] (n) {comp} support staff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
啦啦队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, / ] support team; cheering squad; cheerleader [Add to Longdo]
后盾[hòu dùn, ㄏㄡˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] support [Add to Longdo]
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ, / ] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan) [Add to Longdo]
拉拉队[lā lā duì, ㄌㄚ ㄌㄚ ㄉㄨㄟˋ, / ] support team; cheering squad; cheerleader; also written 啦啦隊|啦啦队 [Add to Longdo]
拖儿带女[tuō ér dài nǚ, ㄊㄨㄛ ㄦˊ ㄉㄞˋ ㄋㄩˇ, / ] supporting a wife and children; dragged down by having a family to feed [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] support; prop-up; to pole a boat; to open; to overfill [Add to Longdo]
拥护者[yōng hù zhě, ㄩㄥ ㄏㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] supporter (person) [Add to Longdo]
支持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, ] support level; popularity rating [Add to Longdo]
支持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter [Add to Longdo]
声援[shēng yuán, ㄕㄥ ㄩㄢˊ, / ] support (a cause) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids [Add to Longdo]
ソフトウェア支援[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]
テクニカルサポート[てくにかるさぽーと, tekunikarusapo-to] technical support [Add to Longdo]
ネイティブサポート[ねいていぶさぽーと, neiteibusapo-to] native support [Add to Longdo]
ネイティブ対応[ネイティブたいおう, neiteibu taiou] native support [Add to Longdo]
意志決定支援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Support \Sup*port"\, v. t. [imp. & p. p. {Supported}; p. pr. &
   vb. n. {Supporting}.] [F. supporter, L. supportare to carry
   on, to convey, in LL., to support, sustain; sub under +
   portare to carry. See {Port} demeanor.]
   1. To bear by being under; to keep from falling; to uphold;
    to sustain, in a literal or physical sense; to prop up; to
    bear the weight of; as, a pillar supports a structure; an
    abutment supports an arch; the trunk of a tree supports
    the branches.
    [1913 Webster]
 
   2. To endure without being overcome, exhausted, or changed in
    character; to sustain; as, to support pain, distress, or
    misfortunes.
    [1913 Webster]
 
       This fierce demeanor and his insolence
       The patience of a god could not support. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To keep from failing or sinking; to solace under affictive
    circumstances; to assist; to encourage; to defend; as, to
    support the courage or spirits.
    [1913 Webster]
 
   4. To assume and carry successfully, as the part of an actor;
    to represent or act; to sustain; as, to support the
    character of King Lear.
    [1913 Webster]
 
   5. To furnish with the means of sustenance or livelihood; to
    maintain; to provide for; as, to support a family; to
    support the ministers of the gospel.
    [1913 Webster]
 
   6. To carry on; to enable to continue; to maintain; as, to
    support a war or a contest; to support an argument or a
    debate.
    [1913 Webster]
 
   7. To verify; to make good; to substantiate; to establish; to
    sustain; as, the testimony is not sufficient to support
    the charges; the evidence will not support the statements
    or allegations.
    [1913 Webster]
 
       To urge such arguments, as though they were
       sufficient to support and demonstrate a whole scheme
       of moral philosophy.         --J. Edwards.
    [1913 Webster]
 
   8. To vindicate; to maintain; to defend successfully; as, to
    be able to support one's own cause.
    [1913 Webster]
 
   9. To uphold by aid or countenance; to aid; to help; to back
    up; as, to support a friend or a party; to support the
    present administration.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore, bold pleasant,
       Darest thou support a published traitor? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   10. A attend as an honorary assistant; as, a chairman
     supported by a vice chairman; O'Connell left the prison,
     supported by his two sons.
     [1913 Webster]
 
   {Support arms} (Mil.), a command in the manual of arms in
    responce to which the piece is held vertically at the
    shoulder, with the hammer resting on the left forearm,
    which is passed horizontally across the body in front;
    also, the position assumed in response to this command.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To maintain; endure; verify; substantiate; countenance;
     patronize; help; back; second; succor; relieve; uphold;
     encourage; favor; nurture; nourish; cherish; shield;
     defend; protect; stay; assist; forward.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Support \Sup*port"\, n. [F.]
   1. The act, state, or operation of supporting, upholding, or
    sustaining.
    [1913 Webster]
 
   2. That which upholds, sustains, or keeps from falling, as a
    prop, a pillar, or a foundation of any kind.
    [1913 Webster]
 
   3. That which maintains or preserves from being overcome,
    falling, yielding, sinking, giving way, or the like;
    subsistence; maintenance; assistance; reenforcement; as,
    he gave his family a good support, the support of national
    credit; the assaulting column had the support of a
    battery.
    [1913 Webster]
 
   {Points of support} (Arch.), the horizontal area of the
    solids of a building, walls, piers, and the like, as
    compared with the open or vacant spaces.
 
   {Right of support} (Law), an easement or servitude by which
    the owner of a house has a right to rest his timber on the
    walls of his neighbor's house. --Kent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Stay; prop; maintenance; subsistence; assistance; favor;
     countenance; encouragement; patronage; aid; help;
     succor; nutriment; sustenance; food.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 support
   n 1: the activity of providing for or maintaining by supplying
      with money or necessities; "his support kept the family
      together"; "they gave him emotional support during
      difficult times"
   2: aiding the cause or policy or interests of; "the president no
     longer has the support of his own party"; "they developed a
     scheme of mutual support"
   3: something providing immaterial assistance to a person or
     cause or interest; "the policy found little public support";
     "his faith was all the support he needed"; "the team enjoyed
     the support of their fans"
   4: a military operation (often involving new supplies of men and
     materiel) to strengthen a military force or aid in the
     performance of its mission; "they called for artillery
     support" [syn: {support}, {reinforcement}, {reenforcement}]
   5: documentary validation; "his documentation of the results was
     excellent"; "the strongest support for this view is the work
     of Jones" [syn: {documentation}, {support}]
   6: the financial means whereby one lives; "each child was
     expected to pay for their keep"; "he applied to the state for
     support"; "he could no longer earn his own livelihood" [syn:
     {support}, {keep}, {livelihood}, {living}, {bread and
     butter}, {sustenance}]
   7: supporting structure that holds up or provides a foundation;
     "the statue stood on a marble support"
   8: the act of bearing the weight of or strengthening; "he leaned
     against the wall for support" [syn: {support}, {supporting}]
   9: a musical part (vocal or instrumental) that supports or
     provides background for other musical parts [syn:
     {accompaniment}, {musical accompaniment}, {backup},
     {support}]
   10: any device that bears the weight of another thing; "there
     was no place to attach supports for a shelf"
   11: financial resources provided to make some project possible;
     "the foundation provided support for the experiment" [syn:
     {support}, {financial support}, {funding}, {backing},
     {financial backing}]
   v 1: give moral or psychological support, aid, or courage to;
      "She supported him during the illness"; "Her children
      always backed her up" [syn: {support}, {back up}]
   2: support materially or financially; "he does not support his
     natural children"; "The scholarship supported me when I was
     in college"
   3: be behind; approve of; "He plumped for the Labor Party"; "I
     backed Kennedy in 1960" [syn: {back}, {endorse}, {indorse},
     {plump for}, {plunk for}, {support}]
   4: be the physical support of; carry the weight of; "The beam
     holds up the roof"; "He supported me with one hand while I
     balanced on the beam"; "What's holding that mirror?" [syn:
     {hold}, {support}, {sustain}, {hold up}]
   5: establish or strengthen as with new evidence or facts; "his
     story confirmed my doubts"; "The evidence supports the
     defendant" [syn: {confirm}, {corroborate}, {sustain},
     {substantiate}, {support}, {affirm}] [ant: {contradict},
     {negate}]
   6: adopt as a belief; "I subscribe to your view on abortion"
     [syn: {subscribe}, {support}]
   7: support with evidence or authority or make more certain or
     confirm; "The stories and claims were born out by the
     evidence" [syn: {corroborate}, {underpin}, {bear out},
     {support}]
   8: argue or speak in defense of; "She supported the motion to
     strike" [syn: {defend}, {support}, {fend for}]
   9: play a subordinate role to (another performer); "Olivier
     supported Gielgud beautifully in the second act"
   10: be a regular customer or client of; "We patronize this
     store"; "Our sponsor kept our art studio going for as long
     as he could" [syn: {patronize}, {patronise}, {patronage},
     {support}, {keep going}]
   11: put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear
     his constant criticism"; "The new secretary had to endure a
     lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the
     heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
     [syn: {digest}, {endure}, {stick out}, {stomach}, {bear},
     {stand}, {tolerate}, {support}, {brook}, {abide}, {suffer},
     {put up}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 support
  n.
 
   After-sale handholding; something many software vendors promise but few
   deliver. To hackers, most support people are useless ? because by the time
   a hacker calls support he or she will usually know the software and the
   relevant manuals better than the support people (sadly, this is not a joke
   or exaggeration). A hacker's idea of ?support? is a t?ete-?-t?ete with the
   software's designer.
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top